Trao tặng gói bảo vệ sức khỏe cho tình nguyện viên chương trình “ATM Oxy”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Mới đ&acirc;y, c&ocirc;ng ty Cổ Phần v&agrave; Giải Ph&aacute;p C&ocirc;ng Nghệ GoTRUST đ&atilde; trao tặng g&oacute;i bảo vệ sức khỏe &ldquo;Vững T&acirc;m An&rdquo; cho to&agrave;n bộ c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của chương tr&igrave;nh &ldquo;ATM Oxy&rdquo;&nbsp; do Trung ương Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Việt Nam phối hợp với Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức triển khai.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34593/1.jpg" style="height:750px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh F0 c&aacute;ch ly v&agrave; điều trị tại nh&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng tăng theo khuyến c&aacute;o của Trung T&acirc;m Kiểm So&aacute;t Bệnh Tật Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh &ldquo;ATM Oxy&rdquo; đ&atilde; được tập huấn cấp tốc về những kiến thức nghiệp vụ cơ bản để c&oacute; thể theo d&otilde;i s&aacute;t sao t&igrave;nh trạng oxy trong m&aacute;u, trạng th&aacute;i h&ocirc; hấp v&agrave; mức huyết &aacute;p&hellip; của người bệnh nhằm kịp thời trao oxy nhanh ch&oacute;ng gi&uacute;p bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng may nhiễm Covid-19 tiếp th&ecirc;m sự sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hoạt động n&agrave;y, rủi ro nhiễm bệnh cho c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n từ việc trao oxy đến từng hộ d&acirc;n c&oacute; F0, F1 l&agrave; điều kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi. Với mong muốn tiếp th&ecirc;m sức mạnh để c&aacute;c &ldquo;chiến binh&rdquo; t&igrave;nh nguyện quả cảm, gi&uacute;p c&aacute;c bạn an t&acirc;m hơn trong sứ mệnh cứu người của m&igrave;nh, C&ocirc;ng ty Cổ Phần v&agrave; Giải Ph&aacute;p C&ocirc;ng Nghệ GoTRUST gửi tặng g&oacute;i bảo vệ sức khỏe &ldquo;Vững T&acirc;m An&rdquo; đến to&agrave;n bộ c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh &ldquo;ATM Oxy&rdquo;. G&oacute;i bảo vệ &ldquo;Vững T&acirc;m An&rdquo; như một lời đ&ocirc;̣ng vi&ecirc;n tinh th&acirc;̀n c&acirc;̀n thi&ecirc;́t m&agrave; GoTRUST d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn ngay trong thời đi&ecirc;̉m kh&oacute; khăn này.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n khi nhận được g&oacute;i bảo vệ &ldquo;Vững T&acirc;m An&rdquo; sẽ sở hữu được c&aacute;c đặc quyền kh&aacute;m chữa bệnh, tư vấn hướng dẫn điều trị Covid-19 miễn ph&iacute; tốt nhất từ c&aacute;c b&aacute;c sĩ gi&agrave;u kinh nghiệm của Doctor Anywhere - dịch vụ y tế h&agrave;ng đầu tại Singapore.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, g&oacute;i bảo vệ c&ograve;n hỗ trợ chi ph&iacute;, giảm bớt g&aacute;nh nặng t&agrave;i ch&iacute;nh cho c&aacute;c &ldquo;chiến binh&quot; t&igrave;nh nguyện khi kh&ocirc;ng may sốc phản vệ sau khi ti&ecirc;m vắc-xin, nằm viện v&igrave; Covid-19.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với g&oacute;i bảo vệ &ldquo;Vững T&acirc;m An&rdquo; GoTRUST mong muốn g&oacute;p th&ecirc;m ch&uacute;t tấm l&ograve;ng gửi đến c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh ATM Oxy đang ng&agrave;y đ&ecirc;m nối d&agrave;i sự sống cho người mắc bệnh. Qua đó th&ecirc;̉ hi&ecirc;̣n tinh th&acirc;̀n tương th&acirc;n tương ái của to&agrave;n d&acirc;n Việt Nam với kỳ vọng sớm kiểm so&aacute;t được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại b&igrave;nh thường mới.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Y&Ecirc;N LAM</span></span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Thân mời các anh, chị cùng theo dõi triển lãm thực tế ảo Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2021 và sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đường link: https://dearsamehouse.com/trienlam để cùng theo dõi những nỗ lực trong thời gian vừa qua của đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;