"Siêu thị mini 0 đồng" - đồng hành cùng sinh viên khó khăn tại các ký túc xá

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(0, 26, 51)">Đồng h&agrave;nh v&agrave; sẻ chia với những sinh vi&ecirc;n đang gặp kh&oacute; khăn tại c&aacute;c k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, &ldquo;Si&ecirc;u thị mini 0 đồng&rdquo; ra đời hưởng ứng&nbsp;tinh thần &ldquo;kh&ocirc;ng để ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau&rdquo; v&agrave; c&ugrave;ng chung tay đẩy l&ugrave;i dịch bệnh COVID-19, sớm mang lại cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n cho Th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34511/Si%C3%AAu%20th%E1%BB%8B.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 26, 51)">Trong bối cảnh&nbsp;Th&agrave;nh phố thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, với tinh thần đo&agrave;n kết, tương th&acirc;n tương &aacute;i của d&acirc;n tộc, kh&ocirc;ng để ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau trong cuộc chiến đẩy l&ugrave;i COVID-19, Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố phối hợp với Sở C&ocirc;ng thương Th&agrave;nh phố, C&ocirc;ng ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cùng sự đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh và Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện và ra mắt chương trình &ldquo;Siêu thị mini 0 đồng&rdquo; nằm trong chuỗi hoạt động trong Chương trình Vòng tay Việt hỗ trợ sinh viên đang khó khăn do đại dịch COVID-19 tại các Ký túc xá sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.</span></span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 26, 51)"> </span></span></span></p> <div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 26, 51)">Từ ngày 12/7 đến ngày 17/7/2021</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 26, 51)">Hỗ trợ hơn </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">5.500 </span><span style="color:rgb(0, 26, 51)">sinh viên tại các Ký túc xá</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 26, 51)">Mỗi sinh viên ở K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">300.000 </span><span style="color:rgb(0, 26, 51)">đồng qua hệ thống tổng đ&agrave;i tin nhắn</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 26, 51)">Mua hàng trực tuyến trên nền tảng website </span><strong>sieuthimini0dong.com&nbsp;&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 26, 51)">Tổng giá trị gói hỗ trợ </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">1.650.000.000</span><span style="color:rgb(0, 26, 51)"> đồng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:rgb(0, 26, 51)">CÙNG CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19</span></strong></span></span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong>VĂN LỰC&nbsp;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;