Đợt cao điểm "Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">H&atilde;y c&ugrave;ng tham gia đợt hoạt động cao điểm &ldquo;Mở rộng v&ugrave;ng xanh tr&ecirc;n bản đồ COVID-19&rdquo; với 03 ti&ecirc;u ch&iacute; &ldquo;An to&agrave;n - Sẻ chia - Xung k&iacute;ch&rdquo;</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">1. &ldquo;An to&agrave;n&rdquo; để ph&aacute;t huy &ldquo;Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; một cảm biến x&atilde; hội&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">2. &ldquo;Sẻ chia&rdquo; để &ldquo;Kh&ocirc;ng để ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">3. &ldquo;Xung k&iacute;ch&rdquo; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; &ldquo;Mỗi chi đo&agrave;n khu phố, ấp l&agrave; một l&aacute; chắn xanh&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chung tay c&ugrave;ng th&agrave;nh phố quyết t&acirc;m k&eacute;o giảm số lượng F0 ph&aacute;t sinh trong cộng đồng.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Quyết thắng đại dịch COVID-19.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34510/1.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34510/2.jpg" style="height:816px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34510/3.jpg" style="height:818px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34510/4.jpg" style="height:819px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34510/5.jpg" style="height:814px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34510/6.jpg" style="height:819px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;