Sinh viên Thành phố Bác "Tiếp sức mùa thi", hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 - năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ ng&agrave;y 06 - 08/7/2021,<span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">&nbsp;sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia chương tr&igrave;nh</span>&nbsp;&quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; năm 2021 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; ra qu&acirc;n hỗ trợ Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng đợt 1 - năm 2021 với<span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">&nbsp;19 đội h&igrave;nh v&agrave; tham gia&nbsp;hỗ trợ th&iacute; sinh tại 155 điểm thi&nbsp;tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng đợt 1 - năm 2021 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh diễn ra từ chiều ng&agrave;y 06/7/2021 đến chiều ng&agrave;y 08/7/2021 với sự tham gia của&nbsp;khoảng 86.000 th&iacute; sinh.&nbsp;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; năm 2021&nbsp;đ&atilde; hỗ trợ,<span style="color:rgb(38, 38, 38)">&nbsp;tư vấn, hướng dẫn th&iacute; sinh về th&ocirc;ng tin tuyển sinh, hướng dẫn ph&ograve;ng thi, kiểm so&aacute;t y tế, xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại c&aacute;c điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c giao lộ gần địa điểm thi v&agrave; c&aacute;c n&uacute;t giao th&ocirc;ng trọng yếu, hỗ trợ tr&ocirc;ng giữ h&agrave;nh l&yacute;, ph&aacute;t tặng c&aacute;c vật phẩm thiết yếu, cẩm nang th&ocirc;ng tin về kỳ thi...</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34504/Picture1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi hướng dẫn cho th&iacute; sinh tại điểm thi</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34504/Picture2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi đo nhiệt độ cho th&iacute; sinh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34504/Picture3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi chuẩn bị qu&agrave; tặng th&iacute; sinh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34504/Picture6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi tặng khẩu trang cho th&iacute; sinh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34504/Picture4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi tặng qu&agrave; cho th&iacute; sinh khi thi xong</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn&nbsp;Đỗ Th&agrave;nh Quy -&nbsp;Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Văn Hiến, tham gia đội h&igrave;nh&nbsp;t&igrave;nh nguyện &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot;&nbsp;tại điểm trường THPT B&igrave;nh Ch&aacute;nh, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh&nbsp;chia sẻ, đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n&nbsp;được tham gia chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot;, bạn c&oacute; cảm x&uacute;c rất vui v&agrave;&nbsp;&yacute; nghĩa v&igrave;&nbsp;c&oacute; thể hỗ trợ v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn th&iacute; sinh&nbsp;c&oacute; th&ecirc;m động lực ho&agrave;n th&agrave;nh tốt b&agrave;i thi của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trong đội h&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; của Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM&nbsp;tại Th&agrave;nh phố Thủ Đức, bạn Nguyễn H&ograve;a Kim Th&aacute;i chia sẻ, lần tham gia n&agrave;y mang lại cho bạn cảm x&uacute;c&nbsp;&quot;vui v&agrave; lạ&quot;. &quot;Vui&quot; v&igrave; năm trước ch&iacute;nh m&igrave;nh cũng l&agrave; th&iacute; sinh, được anh chị tiếp sức v&agrave; tặng rất nhiều qu&agrave; tặng, năm nay bạn lại được hỗ trợ c&aacute;c sĩ tử&nbsp;trở n&ecirc;n tự tin hơn trước khi bước v&agrave;o k&igrave; thi quan trọng. C&ograve;n &quot;lạ&quot; v&igrave; tiếp sức trong t&igrave;nh h&igrave;nh đặc biệt, tất cả đội h&igrave;nh vừa đảm bảo nguy&ecirc;n tắc 5K v&agrave; an to&agrave;n cho th&iacute; sinh, cho t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n cũng như l&agrave; phụ huynh học sinh, vừa sắp xếp l&agrave;m sao để thuận tiện nhất trong c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp sức m&agrave; vẫn chuyển tải được th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực v&agrave; động vi&ecirc;n tinh thần c&aacute;c th&iacute; sinh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm 2021 l&agrave; kỉ niệm 25 năm chương tr&igrave;nh hỗ trợ th&iacute; sinh thi Đại học, Cao đẳng (1997 -&nbsp;2021) v&agrave; 20 năm chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; (2001 -&nbsp;2021) được nh&acirc;n rộng to&agrave;n quốc v&agrave; l&agrave; năm thứ 6 thay đổi c&aacute;ch thức tổ chức hỗ trợ th&iacute; sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT v&agrave; x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tại Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chương tr&igrave;nh năm nay được tổ chức gồm&nbsp;3 giai đoạn: g<span style="font-family:pt sans,sans-serif">iai đoạn 1 với c&aacute;c hoạt động hỗ trợ trực tuyến cho th&iacute; sinh trước kỳ thi; giai đoạn 2 với c&aacute;c&nbsp;hoạt động hỗ trợ th&iacute; sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT v&agrave; giai đoạn 3 hỗ trợ th&iacute; sinh tham gia kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, x&eacute;t tuyển ri&ecirc;ng tại c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG LONG - HỮU AN -&nbsp;KIM PHỤNG -&nbsp;HỒNG PHONG </strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;