Ra quân Tiếp sức mùa thi TP. Hồ Chí Minh năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 27/6/2021, tại Nh&agrave; Văn ho&aacute; Thanh ni&ecirc;n, diễn ra Lễ ra mắt c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi 2021&rdquo; tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, chương tr&igrave;nh được tổ chức theo h&igrave;nh thức trực tuyến tại fanpage &quot;TIẾP SỨC M&Ugrave;A THI - TP.HCM&quot;.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34483/BCH.jpg" style="height:460px; width:645px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Ph&oacute; ban Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Ng&ocirc; Văn Luận (thứ 2 từ tr&aacute;i qua) v&agrave;&nbsp; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;Phan Thị Thanh Phương trao hoa giao nhiệm vụ cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban tổ chức chương tr&igrave;nh năm nay - Theo Ng&ocirc; T&ugrave;ng (Tiền Phong)</span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2021 l&agrave; kỉ niệm 25 năm chương tr&igrave;nh hỗ trợ th&iacute; sinh thi Đại học, Cao đẳng (1997 &ndash; 2021) v&agrave; 20 năm chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; (2001 &ndash; 2021) được nh&acirc;n rộng to&agrave;n quốc v&agrave; l&agrave; năm thứ 6 thay đổi c&aacute;ch thức tổ chức hỗ trợ th&iacute; sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT v&agrave; x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tại Th&agrave;nh phố. Chương tr&igrave;nh do Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;phối hợp với Tập đo&agrave;n Thi&ecirc;n Long tổ chức.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong tổng thể chương tr&igrave;nh, năm nay hơn 8.700 sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ tham gia 19 đội h&igrave;nh, thường trực hỗ trợ th&iacute; sinh tại 155 địa điểm thi. Năm nay, trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chương tr&igrave;nh tổ chức với 3 giai đoạn:&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34483/Cac%20doi%20hinh.jpg" style="height:391px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">&nbsp;Ra mắt c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; năm 2021: Ảnh: H&ugrave;ng Khoa (QĐND)</span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px">Giai đoạn 1 -&nbsp;&nbsp;C&aacute;c hoạt động hỗ trợ trực tuyến cho th&iacute; sinh trước kỳ thi: Hiện nay, Ban tổ chức chương tr&igrave;nh đang triển khai c&aacute;c th&ocirc;ng tin hỗ trợ th&iacute; sinh tại website tsmt.sac.vn v&agrave; fanpage TIẾP SỨC M&Ugrave;A THI TP.HCM với c&aacute;c nội dung: Hỗ trợ &ocirc;n thi trực tuyến: hướng dẫn &ocirc;n tập c&aacute;c m&ocirc;n học phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tập hợp c&aacute;c b&agrave;i giảng chuy&ecirc;n đề th&ocirc;ng qua c&aacute;c video hướng dẫn &ocirc;n tập của c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n uy t&iacute;n. Chi tiết tại tsmt.sac.vn/ontap; hướng dẫn th&iacute; sinh tham gia kỳ thi an to&agrave;n: cẩm nang sức khoẻ m&ugrave;a thi, dinh dưỡng m&ugrave;a thi, lưu &yacute; y tế, chăm s&oacute;c sức khoẻ trong m&ugrave;a dịch Covid-19, nhắc lại c&aacute;c mốc thời gian về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Chi tiết tại tsmt.sac.vn/camnang.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cạnh đ&oacute;, trao học bổng cho th&iacute; sinh kh&oacute; khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19: tiếp tục hỗ trợ c&aacute;c th&iacute; sinh hiếu học c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đặc biệt l&agrave; th&iacute; sinh thuộc c&aacute;c gia đ&igrave;nh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Qua đ&oacute;, kịp thời hỗ trợ vật chất v&agrave; tinh thần để c&aacute;c em an t&acirc;m thi cử. Trong đợt n&agrave;y, chương tr&igrave;nh sẽ trao tặng 50 suất học bổng d&agrave;nh cho th&iacute; sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn n&ecirc;u tr&ecirc;n, mỗi suất học bổng bao gồm tiền mặt 2 triệu đồng v&agrave; qu&agrave; tặng l&agrave; Bộ sản phẩm bao gồm thước kẻ, b&uacute;t ch&igrave;, b&uacute;t viết với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Tự tin thi tốt&rdquo; gửi gắm đến th&iacute; sinh một tinh thần lạc quan trước giờ &ldquo;vượt vũ m&ocirc;n&rdquo;. Học bổng v&agrave; qu&agrave; tặng do Tập đo&agrave;n Thi&ecirc;n Long t&agrave;i trợ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh tiếp tục nhận hồ sơ dự x&eacute;t học bổng của th&iacute; sinh v&agrave; tiếp nhận t&agrave;i trợ, hỗ trợ của c&aacute;c đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n nhằm đ&oacute;ng g&oacute;p học bổng hỗ trợ th&iacute; sinh, t&acirc;n sinh vi&ecirc;n năm học n&agrave;y. Th&ocirc;ng tin chi tiết, học sinh, sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể theo d&otilde;i tại tsmt.sac.vn/hocbong.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giai đoạn 2 - Tổ chức hoạt động hỗ trợ th&iacute; sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT:&nbsp;Triển khai 19 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện hỗ trợ th&iacute; sinh: Đội h&igrave;nh điều phối giao th&ocirc;ng, đội h&igrave;nh hỗ trợ y tế, đội h&igrave;nh truyền th&ocirc;ng, đội h&igrave;nh hỗ trợ th&iacute; sinh tại c&aacute;c điểm thi trong 03 ng&agrave;y: 07, 08, 09/7/2021. Với c&aacute;c nội dung, phần việc cụ thể: tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ th&iacute; sinh về th&ocirc;ng tin tuyển sinh, hướng dẫn ph&ograve;ng thi, kiểm so&aacute;t y tế, xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại c&aacute;c điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c giao lộ gần địa điểm thi v&agrave; c&aacute;c n&uacute;t giao th&ocirc;ng trọng yếu, hỗ trợ tr&ocirc;ng giữ h&agrave;nh l&yacute;, ph&aacute;t tặng c&aacute;c vật phẩm thiết yếu, cẩm nang th&ocirc;ng tin về kỳ thi.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giai đoạn 3 -&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ th&iacute; sinh tham gia kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, x&eacute;t tuyển ri&ecirc;ng tại c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng:&nbsp; Tại c&aacute;c trường c&oacute; tổ chức thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, thi năng khiếu, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện phối hợp với ph&ograve;ng ban chức năng tư vấn, hướng dẫn nộp hồ sơ, giải đ&aacute;p thắc mắc của th&iacute; sinh, bố tr&iacute; chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho th&iacute; sinh c&oacute; nhu cầu; giới thiệu chỗ trọ, K&yacute; t&uacute;c x&aacute;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Xuy&ecirc;n suốt trong 3 giai đoạn của chương tr&igrave;nh, th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave; sẽ được ph&aacute;t tặng c&aacute;c vật phẩm cần thiết bao gồm: c&aacute;c bữa s&aacute;ng dinh dưỡng từ b&aacute;nh ngũ cốc nguy&ecirc;n c&aacute;m Nestl&eacute;, b&aacute;nh m&igrave; tươi Kinh đ&ocirc; Mondele VN c&ugrave;ng với c&aacute;c Bộ sản phẩm Học T&agrave;i Thi Đậu thuộc URC Việt Nam, bao gồm c&aacute;c sản phẩm b&aacute;nh, kẹo v&agrave; nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm đảm bảo c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch, ngo&agrave;i việc triển khai đội h&igrave;nh hỗ trợ y tế bao gồm sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Y khoa ph&acirc;n bổ đều tại c&aacute;c điểm thi, chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi năm nay đ&atilde; vận động sản phẩm gel diệt khuẩn tay Total 10 v&agrave; t&uacute;i Nước rửa tay Lifebuoy nhằm trang bị tại cổng trường v&agrave; bồn rửa tay của c&aacute;c điểm thi đồng thời vận động, trang bị khẩu trang, găng tay y tế v&agrave; c&aacute;c sản phẩm ph&ograve;ng dịch kh&aacute;c cho 155 điểm thi phục vụ cho nhu cầu của th&iacute; sinh v&agrave; sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34483/Thien%20long.jpg" style="height:392px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đại diện Tập đo&agrave;n Thi&ecirc;n Long trao kinh ph&iacute; 100 triệu đồng hỗ trợ học bổng cho chương tr&igrave;nh.</span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm nay, chương tr&igrave;nh triển khai cuộc thi cảm nhận &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi &ndash; triệu c&aacute;nh tay tiếp sức sĩ tử&rdquo; d&agrave;nh cho những sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave;, những người đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi trong giai đoạn 25 năm qua c&oacute; cơ hội kết nối, chia sẻ cảm nhận, &ocirc;n lại kỷ niệm đẹp thời thanh xu&acirc;n gắn với dấu ấn t&igrave;nh nguyện. Với h&igrave;nh thức dự thi bằng h&igrave;nh ảnh hoặc b&agrave;i viết chia sẻ cảm nhận của bản th&acirc;n về gắn với t&igrave;nh cảm, kỷ niệm trong chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi, người dự thi c&oacute; cơ hội nhận được giải thưởng với tổng gi&aacute; trị l&ecirc;n đến 20 triệu đồng. Chi tiết tại tsmt.sac.vn/camnhan.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh L&ecirc; Nguyễn Nam &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; ban Thường trực chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, chia sẻ: &ldquo;Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngay thời điểm dịch Covid-19 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;diễn biến rất phức tạp. Chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi sẽ triển khai c&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m nhằm thực hiện tốt mục ti&ecirc;u vừa ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, vừa hỗ trợ th&iacute; sinh tham gia tốt kỳ thi, cụ thể: N&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện th&ocirc;ng qua kỳ tuyển chọn v&agrave; tập huấn; Tăng cường phối hợp hỗ trợ học bổng đối với th&iacute; sinh kh&oacute; khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19; Triển khai hiệu quả đội h&igrave;nh phản ứng nhanh v&agrave; hỗ trợ y tế; Đảm bảo an to&agrave;n cho sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia v&agrave; tuyệt đối đảm bảo an to&agrave;n cho th&iacute; sinh, người nh&agrave; tại địa điểm thi&rdquo;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Theo BTC TSMT</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;