Lễ ra quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 21/06, tại Trụ sở Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra lễ ra qu&acirc;n Đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ti&ecirc;m chủng vắc xin ph&ograve;ng Covid-19.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi lễ ra qu&acirc;n c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp -&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy; đồng ch&iacute; T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố; c&ugrave;ng với c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đo&agrave;n c&aacute;c quận, huyện, cơ sở v&agrave; Đội h&igrave;nh văn nghệ sĩ Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34468/PHAT%20BIEU.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute;&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hữu Hiệp -&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy ph&aacute;t biểu tại lễ ra qu&acirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong Chiến dịch ti&ecirc;m chủng vắc xin ph&ograve;ng Covid-19 của Th&agrave;nh phố lần n&agrave;y dự kiến c&oacute; hơn 4.000 thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ c&aacute;c điểm ti&ecirc;m chủng do Sở Y tế Th&agrave;nh phố tổ chức. Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; đợt ti&ecirc;m chủng lớn nhất của Th&agrave;nh phố với hơn 830.000 liều vắc xin ph&ograve;ng Covid-19 v&agrave; gần 1.000 điểm b&agrave;n ti&ecirc;m chủng đ&atilde; v&agrave; đang được triển khai. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đội t&igrave;nh nguyện sẽ hỗ trợ người d&acirc;n thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ xoay quanh c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc 5k như l&agrave; khai b&aacute;o y tế, đeo khẩu trang thực hiện việc đeo khẩu trang 100%&hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute; t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sẽ hỗ trợ vị tr&iacute; của người d&acirc;n trước v&agrave; sau ti&ecirc;m, hướng dẫn cho người ti&ecirc;m vắc xin những lưu &yacute; sau khi ti&ecirc;m v&agrave; hỗ trợ nhập liệu phần mềm sức khỏe.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34468/27e6bfff45e4b1bae8f5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam ph&aacute;t biểu tại lễ ra qu&acirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội&nbsp;Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cho biết: &ldquo;Bản th&acirc;n rất tự h&agrave;o v&agrave; đầy&nbsp; tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố khi được Th&agrave;nh phố giao cho nhiệm vụ hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ti&ecirc;m chủng vắc xin trong chiến dịch ti&ecirc;m chủng vắc xin lớn nhất chưa từng c&oacute; trong lịch sử. Với tinh thần n&agrave;y th&igrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n t&ocirc;i với những quyết t&acirc;m của m&igrave;nh sẽ cố gắng c&ugrave;ng đội thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c m&agrave; Th&agrave;nh phố đ&atilde; giao&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34468/trao%20qu%C3%A0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Trao thẻ đeo, vật tư y tế v&agrave; qu&agrave; cho đại diện của c&aacute;c đội h&igrave;nh tham gia</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết hoạt động của Đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ti&ecirc;m vắc xin ph&ograve;ng dịch bệnh Covid-19 l&agrave; một trong 14 nh&oacute;m đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện phản ứng nhanh do Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Thanh ni&ecirc;n Hồ Ch&iacute; Minh triển khai trong giai đoạn cao điểm ph&ograve;ng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố với hơn 8.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia sau hơn 1 th&aacute;ng vận động v&agrave; th&agrave;nh lập.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>TH&Uacute;Y HIỀN, YẾN LINH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;