Các hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/05/1941 - 15/05/2021)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 15/5/2021, </strong></span><strong>Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực&nbsp;</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>kỷ niệm 80 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2021).</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">S&aacute;ng 15/5, tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ với thiếu nhi,<em>&nbsp;</em></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; diễn ra&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;ra mắt &quot;Chuyến xe c&ocirc;ng nghệ&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34340/0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;D&acirc;ng hương&nbsp;ở Ph&ograve;ng thờ Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Nh&agrave; thiếu nhi th&agrave;nh phố</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34340/20.jpg" style="height:419px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&acirc;ng hoa tại Khu&ocirc;n vi&ecirc;n&nbsp;tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ với thiếu nhi, Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ ra mắt &quot;Chuyến xe c&ocirc;ng nghệ&quot;, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết, mục đ&iacute;ch của dự &aacute;n n&agrave;y l&agrave; tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch v&agrave; thiết thực cho thiếu nhi, đặc biệt khơi dậy niềm đam m&ecirc; khoa học của c&aacute;c em qua hoạt động kh&aacute;m ph&aacute; khoa học, gi&uacute;p c&aacute;c em tiếp cận những kiến thức mới, h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển khả năng s&aacute;ng tạo, c&aacute;c kỹ&nbsp;năng x&atilde; hội cần thiết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đ/c Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư thành đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên thành phố phát biểu tại Chuyến xe công nghệ năm 2021" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34340/CL%C4%90V2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đ/c Phan Thị Thanh Phương -&nbsp;&nbsp;Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Lễ ra mắt &quot;Chuyến xe c&ocirc;ng nghệ&quot;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lần đầu tham quan thư viện s&aacute;ch tr&ecirc;n chuyến xe c&ocirc;ng nghệ&nbsp;v&agrave; trải nghiệm với th&iacute; nghiệm n&uacute;i lửa phun tr&agrave;o,&nbsp;Nguyễn Hồng Bảo Ngọc - Học sinh lớp 8, trường THCS Trần Bội Cơ <em>(Quận 5, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) </em>chia sẻ: &ldquo;Tham gia chương tr&igrave;nh, em biết th&ecirc;m nhiều điều th&uacute; vị, được trải nghiệm hoạt động mang t&iacute;nh khoa học nhưng rất thực tế. N&oacute; gi&uacute;p &iacute;ch cho em nhiều hơn tr&ecirc;n con đường học tập. Nếu c&aacute;c chương tr&igrave;nh tương tự được tổ chức, em sẽ tiếp tục tham gia&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Thiếu nhi, đội viên tham quan các mô hình Chuyến xe công nghệ" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34340/CL%C4%90V3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi&nbsp;tham quan&nbsp;&quot;Chuyến xe c&ocirc;ng nghệ&quot;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n đến thăm v&agrave;&nbsp;tặng qu&agrave; cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, Tổng phụ tr&aacute;ch Đội c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn,&nbsp;trao tặng 25 g&oacute;c học tập (2.000.000 đồng/g&oacute;c học tập) v&agrave; 50 suất học bổng (1.000.000 đồng/suất) cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; đồng thời, trao tặng sổ tiết kiệm (2.000.000 đồng/sổ tiết kiệm) cho 23 Tổng phụ tr&aacute;ch Đội c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đ/c Trần Thu Hà, Phó bí thư, Trưởng ban thiếu nhi Thành đoàn, chủ tịch Hội Đồng Đội thành phố tặng quà cho các bạn đội viên, Tổng phụ trách đội khó khăn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34340/CL%C4%90V4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang - Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương (b&igrave;a tr&aacute;i) v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố (b&igrave;a phải)&nbsp;&nbsp;tặng qu&agrave; vợ chồng thầy Mai Văn Cẩn - tổng phụ tr&aacute;ch Đội Trường tiểu học An B&igrave;nh.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cho biết, đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm bồi đắp niềm tự h&agrave;o, khơi gợi t&igrave;nh cảm gắn b&oacute; giữa c&aacute;c thế hệ đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, phụ tr&aacute;ch Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;v&agrave; thể hiện sự tri &acirc;n, quan t&acirc;m của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố.&nbsp;B&ecirc;n cạnh tổ chức phong tr&agrave;o v&agrave; c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục, 80 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n l&agrave; dịp &yacute; nghĩa để chăm lo&nbsp;c&aacute;c thầy c&ocirc; tổng phụ tr&aacute;ch, c&aacute;c anh chị l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đội cũng như đội vi&ecirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, th&ocirc;ng qua những m&oacute;n qu&agrave;, những&nbsp;chia sẻ, động vi&ecirc;n về mặt tinh thần.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đ/c Ngô Minh Hải, Phó bí thư, Trưởng ban MTANQP&amp;ĐBDC Thành Đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các bạn đội viên, tổng phụ trách đội khó khăn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34340/CLĐV5.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đ/c Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;thăm hỏi, tặng qu&agrave; cho đội vi&ecirc;n, Tổng phụ tr&aacute;ch đội kh&oacute; khăn</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, để khơi gợi những k&yacute; ức tươi đẹp của c&aacute;c thế hệ tổng phụ tr&aacute;ch, chỉ huy đội, đội vi&ecirc;n; Ban Thường vụ Th&agrave;nh&nbsp; Đo&agrave;n -&nbsp;Hội Đồng đội th&agrave;nh phố&nbsp;thực hiện&nbsp;chương tr&igrave;nh trực tuyến &ldquo;K&yacute; ức khăng qu&agrave;ng đỏ&rdquo;. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34340/Poster%202-01.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Poster kỳ 2 chương tr&igrave;nh trực tuyến &quot;K&yacute; ức Khăn qu&agrave;ng đỏ&quot;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh gồm 03 kỳ, l&agrave; nơi chia sẻ, giao lưu của nhiều thế hệ c&aacute;n bộ, phụ tr&aacute;ch Đội, chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố, gắn với c&aacute;c chủ đề quen thuộc, đặc trưng của tổ chức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh như Hội thi Chỉ huy Đội giỏi; Phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ; c&aacute;c nghi lễ, nghi thức Đội v&agrave; c&aacute;c biểu trưng quen thuộc của Đội như chiếc khăn qu&agrave;ng đỏ, huy hiệu măng non, mũ calo, cấp hiệu chỉ huy Đội, huy hiệu Phụ tr&aacute;ch Đội, huy hiệu Sao nhi đồng; c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t, hoạt động đội nh&oacute;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi; cũng như c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n hoan, giao lưu thiếu nhi, phong tr&agrave;o Đội c&aacute;c thời kỳ&hellip;; g&oacute;p phần khơi gợi k&yacute; ức, lan tỏa gi&aacute; trị, t&igrave;nh cảm v&agrave; niềm tự h&agrave;o của c&aacute;c thế hệ đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố d&agrave;nh cho tổ chức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Một số nội dung trọng t&acirc;m được Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố triển khai thực hiệ trong thời gian vừa qua, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;như:&nbsp;khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non &ldquo;S&acirc;n chơi thiếu nhi&rdquo; tại Th&agrave;nh phố Thủ Đức; triển khai dự &aacute;n n&acirc;ng cấp kh&ocirc;ng gian triển l&atilde;m tại Nh&agrave; truyền thống Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; thực hiện kh&ocirc;ng gian &ldquo;B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&rdquo; tại Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố; xuất bản s&aacute;ch ch&agrave;o mừng 80 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh; Lễ kết nạp đội vi&ecirc;n Lớp đội vi&ecirc;n 80 năm th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh; Hoạt động trao tặng khăn qu&agrave;ng đỏ v&agrave; huy hiệu cho đội vi&ecirc;n; Giải chạy bộ trực tuyến &ldquo;80 m&ugrave;a hoa - Đội ta lớn l&ecirc;n c&ugrave;ng đất nước&rdquo;; Chương tr&igrave;nh &ldquo;Qu&agrave; tặng bạn&rdquo; năm 2021; Thực hiện chuy&ecirc;n mục giới thiệu c&aacute;c ca kh&uacute;c trong sinh hoạt Đội với chủ đề &ldquo;80 m&ugrave;a hoa Đội ta lớn l&ecirc;n c&ugrave;ng đất nước&rdquo; v&agrave; chuy&ecirc;n mục &ldquo;Giới thiệu m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p hiệu quả trong hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi&rdquo; tr&ecirc;n trang cộng đồng Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Phụ tr&aacute;ch Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Chuy&ecirc;n mục &ldquo;K&yacute; ức Khăn Qu&agrave;ng Đỏ&rdquo; tr&ecirc;n b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ...</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM PHỤNG, HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;