Mừng sinh nhật Đội, cùng nhớ về "Ký ức Khăn quàng đỏ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kỷ niệm 80 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2021), nhằm bồi đắp l&yacute; tưởng, niềm tự h&agrave;o cho lực lượng phụ tr&aacute;ch Đội, đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố; đồng thời chia sẻ những c&acirc;u chuyện, k&yacute; ức của những người l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, đội vi&ecirc;n trưởng th&agrave;nh; g&oacute;p phần tạo hoạt động tương t&aacute;c tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, nhằm khơi gợi t&igrave;nh cảm gắn b&oacute; giữa c&aacute;c thế hệ đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố d&agrave;nh cho tổ chức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố thực hiện chương tr&igrave;nh trực tuyến &ldquo;K&yacute; ức Khăn qu&agrave;ng đỏ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34305/poster%20tap%201.png" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh l&agrave; nơi chia sẻ, giao lưu của nhiều thế hệ c&aacute;n bộ, phụ tr&aacute;ch Đội, chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố, gắn với c&aacute;c chủ đề quen thuộc, đặc trưng của tổ chức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh như Hội thi Chỉ huy Đội giỏi; Phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ; c&aacute;c nghi lễ, nghi thức Đội v&agrave; c&aacute;c biểu trưng quen thuộc của Đội như chiếc khăn qu&agrave;ng đỏ, huy hiệu măng non, mũ calo, cấp hiệu chỉ huy Đội, huy hiệu Phụ tr&aacute;ch Đội, huy hiệu Sao nhi đồng; c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t, hoạt động đội nh&oacute;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi; cũng như c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n hoan, giao lưu thiếu nhi, phong tr&agrave;o Đội c&aacute;c thời kỳ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;K&yacute; ức Khăn qu&agrave;ng đỏ&rdquo; gồm <strong>03</strong> kỳ, được ph&aacute;t s&oacute;ng trực tuyến tr&ecirc;n <strong>trang cộng đồng Phụ tr&aacute;ch Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong> với khung thời gian cụ thể như sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kỳ 1: <strong>19g00</strong> ng&agrave;y <strong>09/5/2021</strong> <em>(Chủ nhật).</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kỳ 2: <strong>19g00</strong> ng&agrave;y <strong>15/5/2021</strong> <em>(thứ Bảy). </em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kỳ 3<strong>: 19g00</strong> ng&agrave;y <strong>30/5/2021</strong> <em>(Chủ nhật).</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34305/info%201%20-%2002-01.png" style="height:600px; width:472px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;K&yacute; ức Khăn qu&agrave;ng đỏ&rdquo; hứa hẹn mang đến nhiều nội dung &yacute; nghĩa, c&ugrave;ng những chia sẻ bất ngờ của những nh&acirc;n vật đặc biệt đ&atilde; c&oacute; nhiều năm gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Chương tr&igrave;nh g&oacute;p phần khơi gợi k&yacute; ức, lan tỏa gi&aacute; trị, t&igrave;nh cảm v&agrave; niềm tự h&agrave;o của c&aacute;c thế hệ đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố d&agrave;nh cho tổ chức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">BAN BI&Ecirc;N TẬP WEBSITE TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người đang tham gia công tác thông tin tuyên truyền. Chúc mọi người thật khỏe để cùng giúp Thành phố khỏe hơn lúc này!

Agile Việt Nam
;