'Là ứng viên trẻ, tôi cầu thị và muốn học hỏi nhiều'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Chị Phan Thị Thanh Phương, b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, ứng cử vi&ecirc;n đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XV, b&agrave;y tỏ như vậy trong buổi đầu ti&ecirc;n tiếp x&uacute;c cử tri tại quận G&ograve; Vấp (TP.HCM) ng&agrave;y 5-5.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34297/CP1.jpg" style="height:442px; width:586px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Phan Thị Thanh Phương tr&igrave;nh b&agrave;y với cử tri chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động - Ảnh: Q.L.</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">C&ugrave;ng đơn vị bầu cử số 7 (quận Ph&uacute; Nhuận v&agrave; quận G&ograve; Vấp) c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c ứng cử vi&ecirc;n: &ocirc;ng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng (chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM), b&agrave; Phạm Kh&aacute;nh Phong Lan (trưởng Ban quản l&yacute; An to&agrave;n thực phẩm TP.HCM), &ocirc;ng Nguyễn Hồng Sơn (ph&oacute; chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, hội vi&ecirc;n Hội Cựu gi&aacute;o chức Việt Nam) v&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Yến (ni sư Th&iacute;ch Nữ T&iacute;n Li&ecirc;n, ủy vi&ecirc;n Hội đồng Trị sự Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam, ủy vi&ecirc;n thường trực Ban Trị sự Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam TP.HCM).</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34297/CP2.jpg" style="height:264px; width:586px" /></span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5 ứng cử vi&ecirc;n đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XV tại đơn vị bầu cử số 7 (quận Ph&uacute; Nhuận v&agrave; quận G&ograve; Vấp, TP.HCM) tiếp x&uacute;c cử tri tại quận G&ograve; Vấp - Ảnh: Q.L.</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Thanh Phương l&agrave; ứng vi&ecirc;n nhỏ tuổi nhất trong danh s&aacute;ch ứng cử tại quận G&ograve; Vấp. Lần đầu ti&ecirc;n tiếp x&uacute;c cử tri, lại ch&iacute;nh tại nơi được sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n, chị Thanh Phương cho biết xem đ&acirc;y l&agrave; trải nghiệm tốt để lắng nghe suy nghĩ, nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh, nguyện vọng của b&agrave; con xung quanh m&igrave;nh, cả c&aacute;c cử tri trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;D&ugrave; c&oacute; được bầu l&agrave;m đại biểu Quốc hội hay kh&ocirc;ng, với t&ocirc;i đ&acirc;y vẫn l&agrave; cơ hội qu&yacute; để học hỏi nhiều b&agrave;i học th&uacute; vị. T&ocirc;i lu&ocirc;n cầu thị lắng nghe, để nếu tr&uacute;ng cử l&agrave;m đại biểu sẽ chuyển &yacute; kiến của b&agrave; con đến nghị trường&quot; - B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi ứng vi&ecirc;n chia sẻ ngắn gọn về chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động của m&igrave;nh trước cử tri. T&ugrave;y từng lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c, mỗi ứng vi&ecirc;n c&oacute; những ưu tư ri&ecirc;ng, song phần lớn c&aacute;c &yacute; kiến đều mong muốn tham gia x&acirc;y dựng cơ chế, ho&agrave;n thiện ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật để cải thiện v&agrave; n&acirc;ng cao nền gi&aacute;o dục nước nh&agrave; v&igrave; &quot;mọi việc đều c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p lớn từ kết quả của gi&aacute;o dục&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ba ứng vi&ecirc;n nữ gồm b&agrave; Phạm Kh&aacute;nh Phong Lan, ni sư Th&iacute;ch Nữ T&iacute;n Li&ecirc;n v&agrave; chị Phan Thị Thanh Phương đều d&agrave;nh sự quan t&acirc;m đến giới nữ v&agrave; trẻ em, thực hiện b&igrave;nh đẳng giới, để phụ nữ c&oacute; được cơ hội ph&aacute;t triển đồng đều, v&agrave; việc chăm s&oacute;c trẻ em tốt nhất c&oacute; thể.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34297/CP3.jpg" style="height:501px; width:586px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)">Cử tri Nguyễn Văn H&agrave; (phường 3, quận G&ograve; Vấp) trao đổi &yacute; kiến c&ugrave;ng c&aacute;c ứng cử vi&ecirc;n - Ảnh: Q.L.</span></span></em></span></p> <div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cử tri Đỗ Thị Kim Thoa (phường 3, quận G&ograve; Vấp) hỏi l&agrave;m sao để nắm bắt kịp thời nguyện vọng, &yacute; kiến của cử tri khi ứng cử vi&ecirc;n Nguyễn Hồng Sơn c&ocirc;ng t&aacute;c tại H&agrave; Nội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Hồng Sơn n&oacute;i chắc chắn sẽ bố tr&iacute; thời gian đ&uacute;ng theo quy định cần c&oacute; của một đại biểu, song &ocirc;ng cũng cho rằng thời buổi ứng dụng c&ocirc;ng nghệ hiện nay, việc nắm bắt &yacute; kiến cử tri sẽ c&oacute; nhiều c&aacute;ch, qua nhiều k&ecirc;nh, cả tiếp x&uacute;c gần v&agrave; từ xa, n&ecirc;n kh&ocirc;ng qu&aacute; lo lắng điều n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số cử tri c&oacute; c&ugrave;ng nhận định cả 5 ứng cử vi&ecirc;n đều c&oacute; tiểu sử, nh&acirc;n th&acirc;n, học vấn tốt, c&oacute; nhiều kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c, c&oacute; người đ&atilde; l&agrave; đại biểu Quốc hội hai kh&oacute;a v&agrave; nay tiếp tục được t&iacute;n nhiệm giới thiệu ứng cử kh&oacute;a thứ ba li&ecirc;n tiếp, n&ecirc;n cũng &quot;g&acirc;y kh&oacute;&quot; kh&ocirc;ng &iacute;t cho cử tri khi chỉ được ph&eacute;p chọn 3 trong 5 ứng vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;D&ugrave; ai tr&uacute;ng cứ, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng mong mỗi đại biểu phải d&agrave;nh &iacute;t nhất 1/3 thời gian tham gia hoạt động Quốc hội, kịp thời lắng nghe v&agrave; truyền đạt &yacute; kiến cử tri đến nghị trường. Mong mỗi vị khi tr&uacute;ng cử h&atilde;y thực hiện đ&uacute;ng lời hứa với cử tri&quot; - &ocirc;ng Huỳnh Tấn Quang (phường 3, quận G&ograve; Vấp) ph&aacute;t biểu.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THEO Q.LINH - B&Aacute;O TUỔI TRẺ</strong></span></span></p> </div> <div id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người đang tham gia công tác thông tin tuyên truyền. Chúc mọi người thật khỏe để cùng giúp Thành phố khỏe hơn lúc này!

Agile Việt Nam
;