Hội thao cho người khuyết tật

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong khu&ocirc;n khổ ch&agrave;o mừng kỷ niệm 46 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), hưởng ứng Ng&agrave;y người khuyết tật Việt Nam 18/4, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức </strong><strong>Hội thao &ldquo;Năng động người khuyết tật&rdquo; lần thứ </strong><strong>6</strong><strong> năm 2021 v</strong><strong>&agrave;o s&aacute;ng&nbsp;18/4/2021 tại Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a &ndash; Thể thao Qu&acirc;̣n T&acirc;n Bình.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34255/ndnkt.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự tham gia của 440 vận động vi&ecirc;n từ 18 trường, cơ sở bảo trợ người khuyết tật v&agrave; hơn 200 hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham dự, Hội thao l&agrave; một s&acirc;n chơi vui tươi, bổ &iacute;ch cho thanh ni&ecirc;n, người khuyết tật tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội thao, c&aacute;c vận động vi&ecirc;n tranh t&agrave;i ở 5 nội dung gồm&nbsp;chạy 60m, bật xa, bơi, cờ vua, boccia, b&oacute;ng b&agrave;n.&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh tổ chức s&acirc;n chơi cho trẻ em, thanh ni&ecirc;n k&eacute;m may mắn, chương tr&igrave;nh c&ograve;n diễn ra nhiều hoạt động nh&acirc;n đạo kh&aacute;c. Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng 5.000.000 đồng cho lớp học Akido miễn ph&iacute; cho trẻ em gặp tai nạn, tai biến nặng, mất hoặc suy giảm khả năng vận động bẩm sinh, mất &yacute; thức, trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của V&otilde; sư L&ecirc; Ho&agrave;ng Mai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34255/TTTDTT4.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố (ngo&agrave;i c&ugrave;ng b&ecirc;n tr&aacute;i) c&ugrave;ng c&aacute;c em chụp h&igrave;nh lưu niệm</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với chương tr&igrave;nh, c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể đ&atilde; d&agrave;nh sự quan t&acirc;m đến c&aacute;c trường t&igrave;nh thương, m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở. Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực Th&agrave;nh phố trao tặng 01 hệ thống chiếu s&aacute;ng năng lượng mặt trời cho trường Chuy&ecirc;n biệt B&igrave;nh T&acirc;n trị gi&aacute; 45 triệu đồng, Đo&agrave;n khối Ng&acirc;n h&agrave;ng Th&agrave;nh phố trao tặng tập trắng, nhu yếu phẩm, tổ chức s&acirc;n chơi thiếu nhi, trị gi&aacute; 30 triệu đồng cho thiếu nhi tại Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng bảo trợ trẻ em G&ograve; Vấp v&agrave; trung t&acirc;m Bảo trợ - dạy nghề v&agrave; Tạo việc l&agrave;m Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động &yacute; nghĩa n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần lan tỏa những th&ocirc;ng điệp tốt đẹp, mang &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn đến cho x&atilde; hội, cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẰNG HỒ, ĐĂNG THẾ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người đang tham gia công tác thông tin tuyên truyền. Chúc mọi người thật khỏe để cùng giúp Thành phố khỏe hơn lúc này!

Agile Việt Nam
;