Đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Vừa qua, tại Trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Ch&iacute;nh trị tổ chức lễ c&ocirc;ng bố quyết định ph&acirc;n c&ocirc;ng ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị. Theo đ&oacute;, tại quyết định số 01-QĐNS/TW ng&agrave;y 050-2-2021, Bộ Ch&iacute;nh trị ph&acirc;n c&ocirc;ng đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị giữ chức Thường trực Ban B&iacute; thư.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng đ&atilde; trao quyết định v&agrave; tặng hoa ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34130/7.%20Vo%20Van%20Thuong.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thường trực Ban B&iacute; thư, ph&aacute;t biểu tr&acirc;n trọng cảm ơn Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng, cảm ơn Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; tin tưởng ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng v&agrave;o thời điểm khởi đầu một giai đoạn ph&aacute;t triển mới của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y thực sự l&agrave; một vinh dự lớn lao, đồng thời l&agrave; một tr&aacute;ch nhiệm rất nặng nề trong bối cảnh to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n đang kỳ vọng v&agrave;o những bước ph&aacute;t triển vững chắc của Đảng v&agrave; đất nước sau Đại hội XIII của Đảng th&agrave;nh c&ocirc;ng rất tốt đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng sinh ng&agrave;y 13-12-1970, v&agrave;o Đảng ng&agrave;y 18-11-1993; qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; An Phước, huyện Mang Th&iacute;t, tỉnh Vĩnh Long; tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị: cao cấp; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: thạc sĩ Triết học. Đồng ch&iacute;&nbsp;V&otilde; Văn Thưởng l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a XII, XIII; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a X (dự khuyết), XI, XII, XIII; B&iacute; thư&nbsp;Trung ương Đảng kh&oacute;a XII, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương kh&oacute;a XII; đại biểu Quốc hội: kh&oacute;a XII, XIV.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng từng l&agrave; B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh,...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34130/123.jpg" style="height:1983px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><em><strong><span style="font-size:16px">Theo TTXVN</span></strong></em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;