Đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Vừa qua, tại Trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Ch&iacute;nh trị tổ chức lễ c&ocirc;ng bố quyết định ph&acirc;n c&ocirc;ng ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị. Theo đ&oacute;, tại quyết định số 01-QĐNS/TW ng&agrave;y 050-2-2021, Bộ Ch&iacute;nh trị ph&acirc;n c&ocirc;ng đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị giữ chức Thường trực Ban B&iacute; thư.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng đ&atilde; trao quyết định v&agrave; tặng hoa ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34130/7.%20Vo%20Van%20Thuong.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thường trực Ban B&iacute; thư, ph&aacute;t biểu tr&acirc;n trọng cảm ơn Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng, cảm ơn Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; tin tưởng ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng v&agrave;o thời điểm khởi đầu một giai đoạn ph&aacute;t triển mới của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y thực sự l&agrave; một vinh dự lớn lao, đồng thời l&agrave; một tr&aacute;ch nhiệm rất nặng nề trong bối cảnh to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n đang kỳ vọng v&agrave;o những bước ph&aacute;t triển vững chắc của Đảng v&agrave; đất nước sau Đại hội XIII của Đảng th&agrave;nh c&ocirc;ng rất tốt đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng sinh ng&agrave;y 13-12-1970, v&agrave;o Đảng ng&agrave;y 18-11-1993; qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; An Phước, huyện Mang Th&iacute;t, tỉnh Vĩnh Long; tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị: cao cấp; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: thạc sĩ Triết học. Đồng ch&iacute;&nbsp;V&otilde; Văn Thưởng l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a XII, XIII; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng kh&oacute;a X (dự khuyết), XI, XII, XIII; B&iacute; thư&nbsp;Trung ương Đảng kh&oacute;a XII, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương kh&oacute;a XII; đại biểu Quốc hội: kh&oacute;a XII, XIV.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng từng l&agrave; B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh,...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34130/123.jpg" style="height:1983px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><em><strong><span style="font-size:16px">Theo TTXVN</span></strong></em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tháng Thanh niên năm 2021 diễn ra từ ngày 28/02/2021 đến ngày 31/3/2021, trong đó tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn; các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố và đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó là các nội dung nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn vững mạnh. Các hoạt động được triển khai, tổ chức với hình thức, nội dung phù hợp trong tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Agile Việt Nam
;