Khi trẻ em được cất tiếng nói của mình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 27/1/2021, tại Trung t&acirc;m Hội nghị 272&nbsp; (quận 3, TP.HCM) đ&atilde; diễn ra Kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng trẻ em TP.HCM với chủ đề &ldquo;Trẻ em v&agrave; quyền tham gia của trẻ em&rdquo;. Kỳ họp với sự tham gia của 33 đại biểu trẻ em từ c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh v&agrave; 55 đại biểu trẻ em của TP.HCM.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại kỳ họp, trẻ em được tr&igrave;nh b&agrave;y, đ&oacute;ng g&oacute;p quan điểm, &yacute; kiến của m&igrave;nh về c&aacute;c vấn đề m&agrave; c&aacute;c em quan t&acirc;m với l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố. 3 vấn đề thảo luận ch&iacute;nh v&agrave; những &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c em đều được l&atilde;nh đạo quan t&acirc;m, đ&oacute;n nhận. Cuộc họp được điều h&agrave;nh bởi 1 chủ tịch hội đồng v&agrave; 2 ph&oacute; chủ tịch, đều l&agrave; c&aacute;c em học sinh ti&ecirc;u biểu của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34112/IMG_4994.JPG" style="height:385px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Trẻ em TP.HCM chụp chung với l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể . Ảnh: HẰNG HỒ</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Quan t&acirc;m hơn đến t&acirc;m l&yacute; tuổi mới lớn</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong phần n&ecirc;u &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p về vấn đề &ldquo;Những hoạt động ph&aacute;t huy quyền tham gia của trẻ em về c&aacute;c vần đề trẻ em quan t&acirc;m tại trường, địa phương&rdquo;, c&aacute;c đại biểu cho rằng việc giải b&agrave;y t&acirc;m tư của c&aacute;c em n&ecirc;n được ch&uacute; trọng. Theo nh&oacute;m thuyết tr&igrave;nh, n&ecirc;n lắp đặt hộp thư &ldquo;Điều em muốn n&oacute;i&rdquo; để c&aacute;c bạn c&oacute; thể b&agrave;y tỏ t&acirc;m tư của m&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; &yacute; kiến cho rằng hộp thư &ldquo;Điều em muốn n&oacute;i&rdquo; chưa ph&aacute;t huy hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Hải Dương (đại biểu tỉnh H&agrave; Giang) ph&aacute;t biểu: &ldquo;Tuy rằng đ&atilde; c&oacute; một số trường lắp hộp thư &ldquo;Điều em muốn n&oacute;i&rdquo; nhưng hộp thư lắp chỉ để cho c&oacute;. Ch&iacute;nh v&igrave; thế nh&agrave; trường cần c&oacute; biện ph&aacute;p để học sinh nhận thấy được &yacute; nghĩa của hộp thư&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; chủ tịch Hội đồng, bạn Nguyễn Lương Tuấn Đạt cũng nhận thấy ở c&aacute;c trường tuy c&oacute; ph&ograve;ng tư vấn t&acirc;m l&yacute; nhưng căn ph&ograve;ng vẫn kh&ocirc;ng ph&aacute;t huy đ&uacute;ng chức năng của n&oacute;. Tuấn Đạt cho rằng c&aacute;c bạn học sinh chưa hiểu r&otilde; gi&aacute; trị của căn ph&ograve;ng v&agrave; nh&agrave; trường, gi&aacute;o vi&ecirc;n n&ecirc;n c&oacute; những giải ph&aacute;p để việc b&agrave;y tỏ t&acirc;m tư, nguyện vọng của c&aacute;c bạn học sinh được hiệu quả hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều &yacute; kiến mới được c&aacute;c đại biểu đ&oacute;p g&oacute;p s&ocirc;i nổi. Mối quan hệ gia đ&igrave;nh, cha mẹ v&agrave; con c&aacute;i cũng được c&aacute;c đại biểu quan t&acirc;m. Bạn Nguyễn Thị Kiều Vy (đại diện tỉnh B&igrave;nh Thuận) mong muốn những buổi n&oacute;i chuyện, chia sẻ giữa phụ huynh v&agrave; con c&aacute;i được tổ chức thường xuy&ecirc;n để cha mẹ v&agrave; con c&aacute;i c&oacute; thể hiểu nhau hơn. &ldquo;Ch&uacute;ng em chỉ được xem như 1 đứa con n&iacute;t, d&ugrave; lớn hay nhỏ th&igrave; bố mẹ cũng &iacute;t hỏi han, mọi chuyện đều do &yacute; của cha mẹ. Bạn Vũ Thị Thanh (đại biểu tỉnh Kon Tum xin &yacute; kiến của Ban l&atilde;nh đạo về việc l&agrave;m sao để cha mẹ hiểu con c&aacute;i v&agrave; con c&aacute;i kh&ocirc;ng bị g&ograve; b&oacute; trong ch&iacute;nh gia đ&igrave;nh của m&igrave;nh. Song song với &yacute; kiến đ&oacute;, bạn Nguyễn V&otilde; Ngọc Gi&agrave;u (đại biểu TP.HCM) đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến n&ecirc;n lập ra c&aacute;c trang fanpage của Li&ecirc;n đội hoặc địa phương để chia sẻ những c&acirc;u chuyện ri&ecirc;ng tư tr&ecirc;n m&ocirc;i trường online.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Aacute;p lực học h&agrave;nh, &iacute;t thời gian trải nghiệm</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu cũng n&ecirc;u l&ecirc;n &yacute; kiến về việc c&aacute;c bạn học sinh hiện nay bị qu&aacute; tải trong việc học. Bạn Yến Nhi (đại biểu TP.HCM) nhận thấy c&aacute;c bạn học sinh tại địa phương của bạn học từ s&aacute;ng đến tối muộn, mặc nguy&ecirc;n đồng phục trường đi học th&ecirc;m. Yến Nhi mong rằng thời gian biểu c&oacute; thể được sắp xếp lại một c&aacute;ch hợp l&yacute; để c&aacute;c bạn c&oacute; thời gian dư dả tham gia hoạt động vui chơi, giải tr&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a, bạn Th&uacute;y An nhận thấy thực trạng thiếu kỹ năng mềm đang diễn với học sinh hiện nay. Học sinh được gi&aacute;o dục ph&aacute;t triển to&agrave;n diện nhưng lại kh&ocirc;ng nhận biết được những vấn đề đơn giản nhất trong đời sống. Bạn đề xuất &yacute; kiến đưa c&aacute;c hoạt động những trải nghiệm thực tế ở những v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n để trẻ em Việt Nam được ph&aacute;t triển to&agrave;n diện hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đa số c&aacute;c đại biểu đều cho rằng chương tr&igrave;nh học chưa được ph&acirc;n bổ hợp l&yacute;, g&acirc;y &aacute;p lực cho c&aacute;c bạn v&agrave; kh&ocirc;ng đủ thời gian nghỉ ngơi, vui chơi giải tr&iacute;. C&oacute; &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p rằng tiết Kỹ năng sống v&agrave; tiết Ngo&agrave;i giờ l&ecirc;n lớp n&ecirc;n được gộp lại l&agrave;m một để giảm bớt &aacute;p lực v&agrave; thời gian của học sinh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Diễm Quỳnh kiến nghị c&aacute;c hoạt động Đội chưa li&ecirc;n kết với vi&ecirc;c học. Giờ đi học v&agrave; giờ học th&ecirc;m rất nhiều, m&agrave; hoạt động Đội đ&ocirc;i khi được sắp xếp s&aacute;t với lịch học. Bạn Quỳnh mong muốn c&aacute;c hoạt động Đội được sắp xếp hợp l&yacute; hơn cho c&aacute;c bạn thuận tiện tham gia, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c bạn học sinh lớp 9</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy vậy, bạn V&otilde; Tr&uacute;c V&acirc;n Quỳnh (đại biểu TP.HCM) phản biện việc tham gia c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute; l&agrave; ở c&aacute;c bạn. C&aacute;c hoạt động Đội, nh&oacute;m diễn ra v&agrave;o thứ 7, chủ nhật rất nhiều, c&aacute;c bạn c&oacute; thể tham gia trải nghiệm. V&acirc;n Quỳnh cho rằng học sinh n&ecirc;n đừng tự &aacute;p lực bản th&acirc;n, cứ thoải m&aacute;i trong vấn đề học tập. Bạn c&ograve;n cho biết học sinh n&ecirc;n tự tạo hứng th&uacute; cho m&igrave;nh trong c&aacute;c b&agrave;i học, t&igrave;m hiểu th&ecirc;m b&agrave;i giảng tr&ecirc;n internet c&oacute; động lực học tập hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c &yacute; kiến của Hội đồng trẻ em TP.HCM được c&aacute;c Ban l&atilde;nh đạo, c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quan t&acirc;m. Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave;, Ủy vi&ecirc;n Hội đồng Đội Trung ương, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM ghi nhận &yacute; kiến của c&aacute;c đại biểu. Đồng ch&iacute; khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c bạn học sinh tiếp tục ph&aacute;t huy &yacute; kến, nguyện vọng của m&igrave;nh trong c&aacute;c hoạt động n&ecirc;u cao tiếng n&oacute;i của trẻ em sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẰNG HỒ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;