Xuân tình nguyện 2021: Lan tỏa nghĩa cử tốt đẹp của người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đ&oacute; l&agrave; lời khẳng định của anh Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - ph&oacute; Ban thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh đo&agrave;n, ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP.HCM, chỉ huy trưởng chiến dịch - tại lễ ra qu&acirc;n chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện năm 2021, diễn ra s&aacute;ng 17-1.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34064/1.jpg" style="height:389px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">Hơn 1.000 sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM đ&atilde; c&oacute; mặt tại quảng trường c&ocirc;ng vi&ecirc;n Kh&aacute;nh Hội (quận 4, TP.HCM) tham dự ra qu&acirc;n chiến dịch</span><em>&nbsp;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện</em><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">&nbsp;lần thứ 13 - 2021.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34064/2%20(2).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Anh Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - ph&oacute; Ban thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh đo&agrave;n, ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM, chỉ huy trưởng chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện 2021 - cho biết sau 12 m&ugrave;a chiến dịch, h&agrave;ng ngh&igrave;n c&acirc;u chuyện đẹp được lan tỏa, h&agrave;ng ng&agrave;n việc tốt đ&atilde; được viết l&ecirc;n bằng những t&igrave;nh cảm ch&acirc;n th&agrave;nh của đo&agrave;n vi&ecirc;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n TP.HCM.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của 12 m&ugrave;a chiến dịch trước,&nbsp;<em>Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện</em>&nbsp;năm nay thu h&uacute;t hơn 50.000 chiến sĩ đăng k&yacute; tham gia, đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, cơ sở x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34064/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">&quot;C&aacute;c hoạt động đa dạng của chiến dịch năm nay l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n TP với mục ti&ecirc;u mang tết đến&nbsp;với mọi nh&agrave;. Hơn hết l&agrave; lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp của những người trẻ đến với mọi người, nhất l&agrave; những người kh&oacute; khăn, bất hạnh hơn m&igrave;nh&quot; - anh Nguy&ecirc;n nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Anh Nguy&ecirc;n cũng y&ecirc;u cầu to&agrave;n thể c&aacute;c chiến sĩ chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m kỷ luật của chiến dịch, đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc mọi nhiệm vụ, gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, chiến c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">&quot;Hi vọng qua chiến dịch n&agrave;y, mỗi bạn chiến sĩ sẽ trưởng th&agrave;nh hơn trong suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động, tự tin hơn để bước v&agrave;o đời&quot; - anh Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n gửi gắm.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34064/4.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ngay sau lễ xuất qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ&nbsp;<em>Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện</em>&nbsp;đ&atilde; đến Trung t&acirc;m dưỡng l&atilde;o Thị Ngh&egrave; (Q.B&igrave;nh Thạnh) v&agrave; Trung t&acirc;m điều dưỡng người bệnh t&acirc;m thần (Q.Thủ Đức) để qu&eacute;t dọn vệ sinh, sơn sửa ghế đ&aacute;, chỉnh trang lại cảnh quan khu&ocirc;n vi&ecirc;n để c&aacute;c cụ gi&agrave; đ&oacute;n tết.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34064/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34064/8.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn tham gia Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận 4; đến thăm, tặng qu&agrave;, k&yacute; họa ch&acirc;n dung Ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh - sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34064/7.jpg" style="height:600px; width:450px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trọng t&acirc;m chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện 2021 năm nay l&agrave; 5 chương tr&igrave;nh trọng điểm l&agrave;&nbsp;<em>Xu&acirc;n v&agrave; Tuổi trẻ; Tết an to&agrave;n, Xu&acirc;n sẻ chia, Xu&acirc;n chiến sĩ&nbsp;</em>v&agrave;&nbsp;<em>Tết văn minh</em>. C&ugrave;ng đ&oacute; l&agrave; 3 ng&agrave;y hoạt động cao điểm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">So với mọi năm, chiến dịch&nbsp;<em>Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện</em>&nbsp;lần thứ 13 - 2021 c&oacute; nhiều nội dung mới v&agrave; &yacute; nghĩa như:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Tổ chức 50 chuyến h&agrave;ng b&igrave;nh ổn thị trường phục vụ cho 20.000 lượt thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; người d&acirc;n;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Tổ chức thăm, tặng qu&agrave; cho 20 k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n, 45 khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a, khu nh&agrave; trọ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Thực hiện 100 &quot;G&oacute;c xu&acirc;n v&agrave; Tuổi trẻ&quot; tại c&aacute;c k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n, chung cư, điểm sinh hoạt d&acirc;n cư tại khu phố, ấp, c&aacute;c trạm, chốt bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng, tr&ecirc;n đường bi&ecirc;n giới biển</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Tổ chức g&oacute;i 10.000 b&aacute;nh chưng, b&aacute;nh t&eacute;t;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Tặng qu&agrave; tết cho 2.000 bệnh nhi, bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o điều trị tại c&aacute;c bệnh viện;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Vận động 1.500 đơn vị m&aacute;u;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Tặng 2.000 phần qu&agrave; tết cho học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn...</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>THEO MINH PHƯỢNG - B&Aacute;O TUỔI TRẺ<br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ẢNH: NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</span></strong></span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <div id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 450px;"> <div id="placement-jofnkekp" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div id="banner-jnvk0c1v-jofnkfjx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; min-height: 0px; min-width: 0px;"> <div id="slot-1-jnvk0c1v-jofnkfjx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div> <p class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tháng Thanh niên năm 2021 diễn ra từ ngày 28/02/2021 đến ngày 31/3/2021, trong đó tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn; các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố và đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó là các nội dung nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn vững mạnh. Các hoạt động được triển khai, tổ chức với hình thức, nội dung phù hợp trong tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Agile Việt Nam
;