Lọt top thí sinh dự vòng chung kết hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Với số điểm lần lượt l&agrave; 300 v&agrave; 273, th&iacute; sinh Huỳnh Phi Hổ - Đo&agrave;n Bệnh viện phụ sản M&ecirc; K&ocirc;ng (Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave; th&iacute; sinh Trần Văn T&igrave;nh - Đo&agrave;n Co.opmart xa lộ H&agrave; Nội, Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xuất sắc loạt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020 - Bảng D.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Hình 1: Thí sinh Trần Văn Tình (thứ 5 từ phải qua) và thí sinh Huỳnh Phi Hổ (từ 6 từ phải qua) lọt vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần IV năm 2020. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34007/h%C3%ACnh1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Th&iacute; sinh Trần Văn T&igrave;nh (thứ 5 từ phải qua) v&agrave;&nbsp; Huỳnh Phi Hổ (từ 6 từ phải qua) lọt v&ograve;ng chung kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau v&ograve;ng sơ loại, 8 th&iacute; sinh xuất sắc nhất của bảng D - Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020 đ&atilde; tham gia v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xong v&ograve;ng thi b&aacute;n kết được tổ chức tối 12/12 vừa qua tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Với 4 phần thi, c&aacute;c th&iacute; sinh được trải nghiệm c&aacute;c kỹ năng kiến thức tổng qu&aacute;t, kĩ năng vận động thuyết phục, kỹ năng tư duy, s&aacute;ng tạo v&agrave; kỹ năng xử l&yacute; t&igrave;nh huống trong thực tiễn. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội cho đội ngũ B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được ph&acirc;n c&ocirc;ng, đồng thời giới thiệu c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay của đội ngũ B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở đ&atilde; thực hiện c&oacute; hiệu quả tại đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự hội thi c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, trưởng ban Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh, th&agrave;nh vi&ecirc;n ban gi&aacute;m khảo; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n ban gi&aacute;m khảo; đồng ch&iacute; Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh - Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng; th&agrave;nh vi&ecirc;n ban gi&aacute;m khảo hội thi c&ugrave;ng sự c&oacute; mặt của c&aacute;c th&agrave;nh phần cổ động vi&ecirc;n trong đ&ecirc;m b&aacute;n kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao đổi về hội thi, hội đồng Ban gi&aacute;m khảo nhận x&eacute;t rằng với độ kh&oacute; tăng dần qua c&aacute;c phần thi, c&aacute;c B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở c&oacute; cơ hội r&egrave;n luyện th&ecirc;m sự năng động, thể hiện v&agrave; r&egrave;n luyện bản lĩnh. Cả 8 th&iacute; sinh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c phần thi, thể hiện được mục ti&ecirc;u khi tham gia hội thi. Từ đ&oacute;, ph&aacute;t hiện những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực để tiếp tục bồi dưỡng, đ&agrave;o tạo v&agrave; bổ sung cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp. Mỗi th&iacute; sinh đều c&oacute; một phong c&aacute;ch s&aacute;ng tạo ri&ecirc;ng như lấy phương ch&acirc;m để thể hiện bản th&acirc;n: &ldquo;H&atilde;y giữ khu&ocirc;n mặt bạn lu&ocirc;n hướng về &aacute;nh mặt trời, v&agrave; b&oacute;ng tối sẽ ng&atilde; ph&iacute;a sau bạn&rdquo; của th&iacute; sinh Nguyễn Ngọc Sang hay &ldquo;Bạn kh&ocirc;ng thể vượt biển chỉ bằng c&aacute;ch đứng v&agrave; nh&igrave;n chằm chằm xuống nước&rdquo; của th&iacute; sinh Trần Văn T&igrave;nh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi l&agrave; hoạt động do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 v&agrave; kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Dự kiến v&ograve;ng chung kết sẽ diễn ra ng&agrave;y 20/12 sắp tới tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nh&igrave;, 2 giải ba, 4 giải khuyến kh&iacute;ch v&agrave; c&aacute;c giải phụ tại v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TRẦN Đ&Agrave;O</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;