350 đoàn viên tham gia Hội trại “Tiếng mõ Nam Lân”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 21-11, tại Khu di t&iacute;ch Ng&atilde; Ba Giồng (x&atilde; Xu&acirc;n Thới Thượng, huyện H&oacute;c M&ocirc;n, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) v&agrave; c&aacute;c địa chỉ đỏ tr&ecirc;n huyện H&oacute;c M&ocirc;n, Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố&nbsp;v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức Hội trại truyền thống &ldquo;Tiếng m&otilde; Nam L&acirc;n&rdquo; lần thứ 4 năm 2020. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động nh&acirc;n kỷ niệm 80 năm Ng&agrave;y Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020).</span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/5ee20e953fffcea197ee.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Lễ d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tri &acirc;n Anh h&ugrave;ng liệt sĩ&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự hội trại c&oacute; Ch&uacute; Trương Th&agrave;nh Hỷ - C&aacute;n bộ l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, nh&acirc;n chứng lịch sử trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ 1940, nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc H&atilde;ng phim Giải ph&oacute;ng, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Thượng t&aacute; Trần Văn Trung - Ph&oacute; Chủ nhiệm Ch&iacute;nh trị Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội trại l&agrave; hoạt động gi&aacute;o dục về lịch sử, truyền thống của d&acirc;n tộc Việt Nam, &yacute; nghĩa v&agrave; tầm v&oacute;c lớn lao của Khởi Nghĩa Nam Kỳ đến thế hệ trẻ. Qua đ&oacute; x&acirc;y dựng niềm tin, l&ograve;ng tự h&agrave;o về truyền thống đấu tranh anh dũng của to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta, đồng thời bồi đắp tinh thần y&ecirc;u nước, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội trại năm nay c&oacute; sự tham gia của hơn 350 trại sinh l&agrave; những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; đến từ c&aacute;c&nbsp; trường học tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố&nbsp;c&ugrave;ng lực lượng vũ trang v&agrave; c&aacute;c đơn vị qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c trại sinh đ&atilde; được tham gia nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng niệm c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Ng&atilde; Ba Giồng, nghĩa trang liệt sĩ huyện H&oacute;c M&ocirc;n; thăm, tặng qu&agrave; c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện H&oacute;c M&ocirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra trại sinh c&ograve;n thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa lại đường điện sinh hoạt cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn, tham quan c&aacute;c địa chỉ đỏ như: Dinh Quận H&oacute;c M&ocirc;n, Nh&agrave; truyền thống x&atilde; B&agrave; Điểm, nơi họp xứ ủy Nam Kỳ (tại x&atilde; Xu&acirc;n Thới Đ&ocirc;ng), tổ chức c&aacute;c hoạt động giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ, thể dục thể thao, đốt lửa trại.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c h&igrave;nh ảnh trong hội trại:</span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/f922ac559d3f6c61352e%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh d&acirc;ng hương tri &acirc;n Anh h&ugrave;ng liệt sĩ&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/2260ea5ddb372a697326.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/9fc2dbfeea941bca4285.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Trại sinh tham quan c&aacute;c địa chỉ đỏ&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/1a82cb5df93708695126.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/fcbed8c0e9aa18f441bb.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Trại sinh thăm Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/33020dc13fabcef597ba.jpg" style="height:447px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/98582641172be675bf3a.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/a4fbd8d0e9ba18e441ab.jpg" style="height:439px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Cổng trại&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/aa7f8775b61f47411e0e.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Giao lưu văn nghệ trong Hội trại</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin: L&Acirc;M DŨNG</span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Ảnh: PHẠM ĐẠT</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;