Chung kết Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần III năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra chung kết Hội thi thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ III năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33885/tlsv%201.jpg" style="height:395px; width:593px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&ocirc;i vị qu&aacute;n qu&acirc;n năm 2020 thuộc về đại diện đến từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, bạn L&ecirc; Thị Tr&uacute;c H&agrave;&nbsp;</span>(Li<span style="color:rgb(5, 5, 5)">&ecirc;n Chi hội ph&oacute; khoa B&aacute;o ch&iacute; v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Hội Sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span>)</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng chung kết hội thi diễn ra v&agrave;o hai ng&agrave;y 9, 10/10 với 4 phần thi: &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh thủ lĩnh&rdquo;, &quot;Tầm nh&igrave;n thủ lĩnh&quot;, &ldquo;Thủ lĩnh tr&iacute; tuệ&rdquo; v&agrave; &ldquo;Thủ lĩnh tỏa s&aacute;ng&rdquo;. Ở đ&ecirc;m chung kết, 5 th&iacute; sinh xuất sắc nhất phải vượt qua phần thi h&ugrave;ng biện mang t&ecirc;n &ldquo;Thủ lĩnh tỏa s&aacute;ng&rdquo;. Ở phần thi n&agrave;y, c&aacute;c th&iacute; sinh phải tr&igrave;nh b&agrave;y &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p của m&igrave;nh về thực hiện một hoạt động cụ thể trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Việt Nam m&agrave; th&iacute; sinh đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; cần thiết nhất đối với sinh vi&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay. Với m&agrave;n thể hiện xuất sắc trước Ban gi&aacute;m khảo, ng&ocirc;i vị qu&aacute;n qu&acirc;n năm 2020 thuộc về đại diện đến từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, bạn L&ecirc; Thị Tr&uacute;c H&agrave; <em>(Li<span style="color:rgb(5, 5, 5)">&ecirc;n Chi hội ph&oacute; khoa B&aacute;o ch&iacute; v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Hội Sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span>)</em> với số điểm 436,5.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33885/tlsv2.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh L&ecirc; Thị Tr&uacute;c H&agrave; thể hiện phần thuyết tr&igrave;nh của m&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&uacute;c H&agrave; chia sẻ: &ldquo;Ban đầu m&igrave;nh c&oacute; hơi hồi hộp v&igrave; l&agrave; th&iacute; sinh nhỏ tuổi nhất cũng như m&igrave;nh kh&ocirc;ng mạnh về mảng kiến thức, thế n&ecirc;n cũng kh&ocirc;ng đặt k&igrave; vọng g&igrave; nhiều. Nhưng khi nhận được sự gi&uacute;p đỡ, hỗ trợ từ nhiều ph&iacute;a, m&igrave;nh cảm thấy m&igrave;nh phải cố gắng nhiều hơn.&rdquo; Tr&uacute;c H&agrave; hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ được trau dồi nhiều hơn, học nhiều hơn để ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t huy v&agrave; xứng đ&aacute;ng với vai tr&ograve; mới.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33885/tlsv3.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải nh&igrave; chung cuộc thuộc về th&iacute; sinh Th&aacute;i</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Trọng Nghĩa&nbsp;</span>(Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải nh&igrave; chung cuộc thuộc về th&iacute; sinh Th&aacute;i&nbsp;Trọng Nghĩa <em>(Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em>, giải ba thuộc về đại diện tỉnh B&igrave;nh Dương, th&iacute; sinh Trương Diễm Linh đến từ ĐH Thủ Dầu Một. Đồng giải khuyến kh&iacute;ch l&agrave; th&iacute; sinh Nguyễn Ho&agrave;ng Huy (ĐH Cần Thơ) v&agrave; L&ecirc; Phương Thảo (ĐH X&acirc;y dựng Miền T&acirc;y). H&agrave;nh tr&igrave;nh t&igrave;m Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần III năm 2020 ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại với một m&ugrave;a giải đầy ấn tượng.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẰNG HỒ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;