Tổng kết và trao giải Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong>S&aacute;ng 18/10, tại Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n TPHCM, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh tổng kết v&agrave; trao giải H&ocirc;̣i thi &ldquo;Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi ngh&ecirc;̀&rdquo; lần 12 - Năm 2020.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33883/hssv.jpg" style="height:314px; width:600px" /></strong></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Với 19 ng&agrave;nh, nghề dự thi, qua gần 1 th&aacute;ng tranh t&agrave;i (từ 19/9 &ndash; 18/10/2020), hơn 400 th&iacute; sinh đến từ 26 trường trung cấp, cao đẳng c&oacute; đ&agrave;o tạo bậc trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; những trải nghiệm thực tế với ng&agrave;nh, nghề m&igrave;nh đang lựa chọn v&agrave; gặt h&aacute;i cho m&igrave;nh được những kỹ năng cần thiết cho qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc v&agrave; t&igrave;m kiếm cơ hội việc l&agrave;m trong tương lai khi tham gia tham gia Hội thi.</p> <p>Hội thi năm nay đ&atilde; được Ban tổ chức Hội thi, th&iacute; sinh v&agrave; c&aacute;c trường quan t&acirc;m đầu tư kĩ lưỡng từ rất sớm với 2 phần thi: Phần thi l&yacute; thuyết, trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi trắc nghiệm tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh về kiến thức x&atilde; hội v&agrave; kiến thức chuy&ecirc;n ng&agrave;nh của nghề dự thi. Phần thi thực h&agrave;nh: c&aacute;c th&iacute; sinh thực h&agrave;nh thiết kế, chế tạo ra sản phẩm theo y&ecirc;u cầu của đề thi, được thiết kế ph&ugrave; hợp với 19 nghề. Các bạn thí sinh được ti&ecirc;́p xúc với những dụng cụ, thi&ecirc;́t bị, h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng máy móc thực hành hi&ecirc;̣n đại, chuy&ecirc;n nghi&ecirc;̣p; qua đó, góp ph&acirc;̀n h&ocirc;̃ trợ ph&aacute;t triển những tố chất, kiến thức, kĩ năng của một người thợ l&agrave;nh nghề trong tương lai.</p> <p>Ban tổ chức Hội thi đ&atilde; kết nối với Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TPHCM, Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố để hai đơn vị n&agrave;y tăng cường kết nối c&aacute;c doanh nghiệp gắn với từng ng&agrave;nh nghề của hội thi để trao học bổng, tiếp nhận v&agrave; bảo trợ việc l&agrave;m cho c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; kết quả tốt trong hội thi. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần cung ứng một đội ngũ nh&acirc;n lực l&agrave;nh nghề, c&oacute; chất lượng phục vụ cho sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; Th&agrave;nh phố, đ&aacute;p ứng nhu cầu nguồn nh&acirc;n lực trong thời đại kết nối to&agrave;n cầu n&oacute;i chung v&agrave; tham gia v&agrave;o cộng đồng kinh tế ASEAN n&oacute;i ri&ecirc;ng một c&aacute;ch chủ động, s&aacute;ng tạo.</p> <p>Tại chương tr&igrave;nh Tổng kết v&agrave; trao giải, ban tổ chức đ&atilde; trao 93 giải, trong đ&oacute; c&oacute; 23 giải nhất cho c&aacute;c th&iacute; sinh xuất sắc.</p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>Mỹ L&acirc;m (Website Th&agrave;nh ủy)</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;