Khai mạc Liên hoan Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 24/9, Li&ecirc;n hoan &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&rdquo; - lần thứ VII, năm 2020 đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai mạc. 174 Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ tr&aacute;ch Đội ti&ecirc;u biểu đ&atilde; được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.1.jpg" style="height:449px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố trao tặng Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương cho c&aacute;c gương phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về dự li&ecirc;n hoan lần n&agrave;y c&oacute; 209 đại biểu đến từ 07 tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n thuộc cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ: B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, B&igrave;nh Dương, B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Thuận, Đồng Nai, T&acirc;y Ninh v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đ&acirc;y đều l&agrave; những tấm gương điển h&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi, l&agrave; những phụ tr&aacute;ch Đội s&aacute;ng tạo, t&agrave;i năng, nhiệt huyết, tận t&acirc;m với nghề, c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện, chắp c&aacute;nh cho những ước mơ của mầm non tương lai đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Cụm trưởng cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ), Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu khai mạc Li&ecirc;n hoan</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Hải Long -&nbsp;&nbsp;UV.BTV Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương,&nbsp;Ph&oacute; Trưởng Ban C&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n trao Bằng khen&nbsp;của Hội đồng Đội Trung ương cho c&aacute;c gương phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.5.jpg" style="height:257px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">174 Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&nbsp;được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong ng&agrave;y 25/9 v&agrave; s&aacute;ng 26/9, c&aacute;c&nbsp;đại biểu sẽ tham gia&nbsp;hoạt động an sinh x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c hoạt động tham quan, giao lưu, trải nghiệm tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Cần Giờ, </span>TP. Hồ Ch&iacute; Minh như Sinh hoạt chuy&ecirc;n đề <em>&ldquo;Lao động của Tổng phụ tr&aacute;ch Đội trong chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng mới v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi&rdquo;&nbsp;</em>;</span>&nbsp;<span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hoạt động kh&aacute;nh th&agrave;nh C&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non &ldquo;S&acirc;n chơi tặng thiếu nhi&rdquo; tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a ấp L&yacute; H&ograve;a Hiệp (x&atilde; L&yacute; Nhơn, huyện Cần Giờ; H&agrave;nh tr&igrave;nh tham quan khu di t&iacute;ch căn cứ Rừng S&aacute;c, giao lưu truyền thống tại Khu di t&iacute;ch chiến khu Rừng S&aacute;c, huyện Cần Giờ v&agrave; Hoạt động t&igrave;m hiểu rừng ngập mặn Cần Giờ v&agrave; trồng c&acirc;y g&acirc;y rừng tại Khu dịch lịch sinh th&aacute;i Dần X&acirc;y v&agrave; khu H&agrave;o V&otilde;, huyện Cần Giờ v&agrave; c&aacute;c hoạt động giao lưu kỹ năng, li&ecirc;n hoan &ldquo;Nối v&ograve;ng tay lớn&rdquo; v&agrave; giao lưu lửa trại&hellip;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - UV.BTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ VII, năm 2020</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giao lưu với c&aacute;c gương Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ph&aacute;t biểu&nbsp;tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ VII, năm 2020</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">35 Phụ tr&aacute;ch Đội ti&ecirc;u biểu&nbsp;được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 07 lần tổ chức, Li&ecirc;n hoan &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&rdquo; đ&atilde; g&oacute;p phần khắc họa ch&acirc;n dung những thế hệ gi&aacute;o vi&ecirc;n - phụ tr&aacute;ch Đội cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ nhiệt huyết, năng động, s&aacute;ng tạo, giỏi kỹ năng, vững nghiệp vụ, li&ecirc;n hoan l&agrave; dịp để c&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội ti&ecirc;u biểu cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về những m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m mới, c&aacute;c giải ph&aacute;p hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỘI H&Igrave;NH NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;