Đồng loạt ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự, ATGT tại các giao lộ ùn tắc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Kể từ 23-9, c&aacute;c lực lượng sẽ tham gia trực chốt, hỗ trợ điều tiết giao th&ocirc;ng tại 59 giao lộ, 49 tuyến đường, 45 cổng trường, cổng bệnh viện thường xuy&ecirc;n &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave;o c&aacute;c khung giờ cao điểm.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/90a2db282ea4d1fa88b5.jpg" style="height:316px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 23-9, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; diễn ra lễ ph&aacute;t động đợt hoạt động cao điểm Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tham gia đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng năm 2020.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh l&agrave; nội dung hưởng ứng c&aacute;c hoạt động trong đợt cao điểm &ldquo;V&igrave; an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; từ nay đến cuối năm 2020, nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong tham gia đảm bảo trật tự, ATGT.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/51d2180f2a8ed5d08c9f.jpg" style="height:427px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đợt hoạt động cao điểm diễn ra từ ng&agrave;y 23/9 đến ng&agrave;y 23-10-2020 tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c quận, huyện của TP, tập trung ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong tham gia tuy&ecirc;n truyền, vận động người d&acirc;n v&agrave; gương mẫu chấp h&agrave;nh Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Thượng &uacute;y Trần Nguy&ecirc;n Bảo, B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Ph&ograve;ng CSGT Đường bộ - Đường sắt C&ocirc;ng an TP, c&aacute;c hoạt động được tổ chức trong đợt cao điểm nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng bộ c&aacute;c cấp. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &yacute; thức tham gia giao th&ocirc;ng của người d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/2b7e5494a0185f460609.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội SOS Hướng Nam tham gia đợt hoạt động cao điểm</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lực lượng tham gia thực hiện gồm Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố, trật tự vi&ecirc;n giao th&ocirc;ng&nbsp;Lực lượng Thanh ni&ecirc;n xung phong,&nbsp; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c đội h&igrave;nh xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện đảm bảo trật tự ATGT: đội h&igrave;nh phản ứng nhanh c&aacute;c quận, huyện, đội h&igrave;nh h&uacute;t đinh, v&aacute; xe lưu động, đội h&igrave;nh hỗ trợ nh&acirc;n d&acirc;n khắc phục sự cố giao th&ocirc;ng&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Ng&ocirc; Minh Hải, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP, cho biết trong đợt hoạt động cao điểm n&agrave;y, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tham gia trực chốt, hỗ trợ điều tiết giao th&ocirc;ng tại 59 giao lộ, 49 tuyến đường, 45 cổng trường, cổng bệnh viện thường xuy&ecirc;n &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave;o c&aacute;c khung giờ cao điểm. Ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng v&agrave; thực hiện, lan tỏa c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội th&ocirc;ng qua chuỗi hoạt động &ldquo;Tham gia giao th&ocirc;ng &ndash; chuẩn ngay bạn nh&eacute;&rdquo; gắn với c&aacute;c hoạt động cụ thể như &ldquo;Đội n&oacute;n chuẩn&rdquo;, &ldquo;Xe m&aacute;y chuẩn&rdquo;, &ldquo;Tay l&aacute;i chuẩn&rdquo;, &ldquo;Ứng xử giao th&ocirc;ng chuẩn&rdquo;, &ldquo;T&agrave;i xế xe c&ocirc;ng nghệ chuẩn&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/431199dfab5e54000d4f.jpg" style="height:353px; width:600px" /></em></span><br /> <span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp; Ng&ocirc; Văn Luận - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao&nbsp;tặng trang thiết bị l&agrave;m nhiệm vụ cho c&aacute;c đội h&igrave;nh tham gia đợt hoạt động cao điểm&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội Li&ecirc;n Hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minhph&aacute;t huy c&aacute;c đội h&igrave;nh, c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m trực thuộc tham gia tuy&ecirc;n truyền, vận động hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sinh vi&ecirc;n chấp h&agrave;nh Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ v&agrave; tham gia giảm &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n, trước cổng trường, cổng chợ&hellip; Hội đồng Đội th&agrave;nh phố tuy&ecirc;n truyền, vận động phụ huynh đậu xe đ&uacute;ng nơi quy định khi đưa rước con em đến trường, đội mũ bảo hiểm cho c&aacute;c em v&agrave; gương mẫu chấp h&agrave;nh Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ; tuy&ecirc;n truyền đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đội mũ bảo hiểm đ&uacute;ng quy định khi tham gia giao th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, thực hiện kết tập, ph&aacute;t huy v&agrave; tập huấn, trang bị phương tiện cho người d&acirc;n chủ động tham gia điều tiết giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c giao lộ thường xảy ra &ugrave;n tắc trong giờ cao điểm, tại c&aacute;c điểm đang thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n. X&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c đội h&igrave;nh hỗ trợ người d&acirc;n gặp sự cố khi tham gia giao th&ocirc;ng v&agrave;o ban đ&ecirc;m, tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khảo s&aacute;t, thực hiện lắp đặt c&aacute;c bảng chỉ dẫn đường tr&aacute;nh trong giờ cao điểm, bảng th&ocirc;ng tin về c&aacute;c đội h&igrave;nh phản ứng nhanh đảm bảo trật tự ATGT, gương cầu, gờ giảm tốc, kịp thời th&ocirc;ng tin cơ quan chức năng, cảnh b&aacute;o người tham gia giao th&ocirc;ng v&agrave; tham gia khắc phục c&aacute;c kết cấu hạ tầng, sự cố giao th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay sau lễ ph&aacute;t động, c&aacute;c đội h&igrave;nh tham gia diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng tại một số tuyến đường tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, sau đ&oacute; di chuyển về c&aacute;c giao lộ, chốt giao th&ocirc;ng thường xảy ra &ugrave;n tắc tr&ecirc;n địa b&agrave;n 24 quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><strong><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c đội h&igrave;nh ra qu&acirc;n thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an to&agrave;n, trật tự giao th&ocirc;ng ngay sau lễ ph&aacute;t động</span></em></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/7bbb2ead162be975b03a.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/04179a8fa80e57500e1f.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/fc6807d73556ca089347.jpg" style="height:874px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/d68422031082efdcb693.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/67a01c222ea3d1fd88b2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/9ff8277615f7eaa9b3e6.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/e06f4bb0dd3722697b26.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;