Sôi nổi giải bóng đá truyền thống thanh niên khu vực “Chung cư, cao ốc, nhà trọ” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 13/9/2020 Ủy ban Hội </strong><strong>Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n</strong><strong> Việt Nam Quận T&acirc;n B&igrave;nh đ&atilde; tổ chức giải b&oacute;ng đ&aacute; truyền thống thanh ni&ecirc;n khu vực &ldquo;Chung cư, cao ốc, nh&agrave; trọ&rdquo; năm 2020. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Văn Nam &ndash; C&aacute;n bộ Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Phan L&ecirc; Huy Ho&agrave;ng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận T&acirc;n B&igrave;nh. Đồng thời, hội thao c&ograve;n c&oacute; sự tham gia của hơn 100 thanh ni&ecirc;n đang sinh sống, l&agrave;m việc tại c&aacute;c chung cư, cao ốc văn ph&ograve;ng v&agrave; khu nh&agrave; trọ tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết lập th&agrave;nh t&iacute;ch Ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025; Ch&agrave;o mừng 64 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2020). Đồng thời hoạt động n&agrave;y cũng gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ở khu vực chung cư, cao ốc, nh&agrave; trọ r&egrave;n luyện thể thao, tang cường giao lưu găn kết giữa c&aacute;c đơn vị</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau thời gian tranh t&agrave;i s&ocirc;i nổi, kết quả Cao ốc ICP đạt giải nhất, Li&ecirc;n qu&acirc;n nh&agrave; trọ Phường 15 đạt giải Nh&igrave;, Li&ecirc;n qu&acirc;n nh&agrave; trọ - chung cư K300 đạt giải Ba.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33801/2%20(2).jpg" style="height:450px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Long &ndash; C</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">&aacute;n bộ Hội </span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">LHTN</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)"> Việt Nam </span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Q</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">uận T&acirc;n B&igrave;nh trao cờ thi đua cho đơn vị khuyến kh&iacute;c</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">h</span></span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;