Sống hết mình để không phải nói “giá như”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33771/xh1.jpg" style="height:375px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Xu&acirc;n Hiếu (sinh năm 1996, sinh vi&ecirc;n năm 4 trường Đại học An ninh Nh&acirc;n d&acirc;n) được mọi người biết đến l&agrave; một ch&agrave;ng trai kỷ luật, nhiệt huyết trong c&ocirc;ng việc v&agrave;</strong><strong> c&aacute;c</strong><strong> hoạt động t&igrave;nh nguyện</strong><strong>. Hiếu c&ograve;n c&oacute; một</strong><strong> niềm đam m&ecirc; </strong><strong>rất đặc biệt </strong><strong>với bộ m&ocirc;n Lịch sử</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33771/xh2.jpg" style="height:178px; width:400px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước khi trở th&agrave;nh cậu sinh vi&ecirc;n giỏi giang như h&ocirc;m nay, Xu&acirc;n Hiếu từng thi trượt đại học, sau đ&oacute;, Hiếu d&agrave;nh 2 năm thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự tại Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; cứu nạn cứu hộ C&ocirc;ng an tỉnh Ninh Thuận trước khi quyết t&acirc;m &ocirc;n thi lại v&agrave;o ng&ocirc;i trường mơ ước - Đại học An ninh Nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai năm trực tiếp tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; cứu nạn cứu hộ, khoảng thời gian ấy rất nhiều kh&oacute; khăn v&agrave; thử th&aacute;ch với cậu bạn, &ldquo;nhưng may mắn v&igrave; m&igrave;nh lu&ocirc;n c&oacute; gia đ&igrave;nh, đặc biệt l&agrave; c&oacute; bố b&ecirc;n cạnh, bố lu&ocirc;n động vi&ecirc;n, s&aacute;t c&aacute;nh c&ugrave;ng m&igrave;nh trong mọi việc. Bố l&agrave; người h&ugrave;ng, người qu&acirc;n nh&acirc;n mẫu mực m&agrave; m&igrave;nh lu&ocirc;n phấn đấu để trở th&agrave;nh&rdquo; - Hiếu bộc bạch khi n&oacute;i về bố, một qu&acirc;n nh&acirc;n&nbsp;đ&atilde; c&oacute; hơn 30 năm gắn b&oacute; trong qu&acirc;n ngũ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bố cũng l&agrave; người truyền cảm hứng v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u lịch sử đến với Xu&acirc;n Hiếu. Hiếu kể, tr&ecirc;n kệ s&aacute;ch nh&agrave; bạn chỉ to&agrave;n l&agrave; s&aacute;ch lịch sử, mỗi khi hai bố con rảnh lại c&ugrave;ng nhau đọc v&agrave; b&agrave;n luận về n&oacute;. &ldquo;Đ&oacute; cũng l&agrave; một c&aacute;ch hiệu quả để m&igrave;nh tiếp thu những kiến thức tưởng chừng kh&ocirc; khan n&agrave;y&rdquo;, Hiếu cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Xu&acirc;n Hiếu c&ograve;n t&igrave;m hiểu lịch sử qua s&aacute;ch b&aacute;o, mạng x&atilde; hội v&agrave; những chuyến đi thực tế do trường tổ chức. Tham gia hội thi &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo; năm nay cũng l&agrave; c&aacute;ch để Hiếu học hỏi v&agrave; kiểm tra kiến thức đ&atilde; t&iacute;ch lũy trong những năm qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Mỗi lần biết th&ecirc;m một sự kiện, một chiến t&iacute;ch lịch sử l&agrave; mỗi lần m&igrave;nh được truyền cảm hứng v&agrave; cảm thấy kh&acirc;m phục, tự h&agrave;o về d&acirc;n tộc m&igrave;nh. Đặc biệt, tr&ecirc;n chặng đường học tập, r&egrave;n luyện để trở th&agrave;nh một chiến sĩ C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n, m&igrave;nh phải tự nhủ bản th&acirc;n phải kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện v&agrave; tu dưỡng để x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương đất nước, giữ&nbsp;y&ecirc;n b&igrave;nh cho cuộc sống của nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, Hiếu n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33771/xh3.jpg" style="height:285px; width:400px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với vai tr&ograve; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường, Xu&acirc;n Hiếu lu&ocirc;n cố gắng sắp xếp thời gian để c&acirc;n đối giữa việc học v&agrave; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, cũng như c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o.&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kỉ niệm m&agrave; Hiếu nhớ nhất l&agrave; v&agrave;o năm 2018, khi bạn c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh&nbsp;của trường Đại học An ninh Nh&acirc;n d&acirc;n được ph&acirc;n c&ocirc;ng về mặt trận huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh T&acirc;y Ninh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c bạn đ&atilde; c&ugrave;ng ăn, c&ugrave;ng ở, c&ugrave;ng sinh hoạt với người d&acirc;n, c&ugrave;ng tham gia c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, &yacute; nghĩa. &ldquo;Tụi m&igrave;nh đi dạy học cho c&aacute;c em nhỏ, l&agrave;m đ&egrave;n đường thắp s&aacute;ng, đi dọn vệ sinh, l&agrave;m đường, ph&aacute;t quang bụi rậm v&agrave; tổ chức thăm, tặng qu&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33771/xh4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với Hiếu, &ldquo;H&agrave;nh qu&acirc;n xanh&rdquo; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một chiến dịch t&igrave;nh nguyện đơn thuần m&agrave; n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh cơ hội để bạn học c&aacute;ch sống t&iacute;ch cực, năng động v&agrave; c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội. &ldquo;C&ugrave;ng người d&acirc;n sinh hoạt, lao động m&igrave;nh mới thấm th&iacute;a hết những cực nhọc, vất vả m&agrave; họ đang trải qua h&agrave;ng ng&agrave;y. Hoạt động chỉ diễn ra vỏn vẹn c&oacute; v&agrave;i tuần nhưng đ&atilde; để lại trong m&igrave;nh cũng như những người đồng đội qu&aacute; nhiều điều &yacute; nghĩa v&agrave; đ&aacute;ng suy ngẫm&rdquo;, Hiếu chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trở th&agrave;nh một người chiến sĩ C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; ước mơ v&agrave; ho&agrave;i b&atilde;o của Hiếu từ những năm th&aacute;ng c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường. Để nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; thực hiện ước mơ đ&oacute;, Hiếu lu&ocirc;n t&acirc;m niệm bản th&acirc;n phải cố gắng học tập, r&egrave;n luyện, trau dồi kĩ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, đồng thời ph&aacute;t huy sức trẻ, niềm đam m&ecirc; v&agrave; l&ograve;ng nhiệt huyết trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, mang lại lợi &iacute;ch cho cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33771/xh5.jpg" style="height:345px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NỘI DUNG: ANH Đ&Agrave;O, NGỌC THẢO</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THIẾT KẾ: THANH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;