U80 vẫn hăng say tham gia tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33743/mc1.jpg" style="height:375px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Quanh con hẻm 60, đường L&yacute; Ch&iacute;nh Thắng, quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh, kh&ocirc;ng ai kh&ocirc;ng biết đến &ldquo;m&aacute; C&uacute;c&rdquo; <em>(t&ecirc;n đầy đủ của &ldquo;m&aacute;&rdquo; l&agrave; Nguyễn Thị Bạch C&uacute;c)</em>. &ldquo;M&aacute;&rdquo; được l&agrave;ng x&oacute;m biết đến l&agrave; một người lu&ocirc;n cống hiến hết m&igrave;nh, tham gia nhiều hoạt động t&igrave;nh nguyện gi&uacute;p đỡ cộng đồng.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33743/mc2.jpg" style="height:109px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ thuở chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; mới c&ograve;n chập chững, &ldquo;m&aacute; C&uacute;c&rdquo; đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia. &ldquo;M&aacute;&rdquo; kể ng&agrave;y đ&oacute;, chương tr&igrave;nh chưa rộng lớn như b&acirc;y giờ. Thời điểm đ&oacute;, &ldquo;m&aacute;&rdquo; nhận hỗ trợ miễn ph&iacute; cho c&aacute;c sĩ tử từ nơi ở đến bữa ăn với mong muốn rằng c&aacute;c sĩ tử sẽ đi thi với t&acirc;m thế tốt nhất. Kh&ocirc;ng những vậy, &ldquo;m&aacute;&rdquo; c&ograve;n vận động c&aacute;c gia đ&igrave;nh trong khu phố gi&uacute;p đỡ c&aacute;c sĩ tử.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lục lại c&aacute;c tấm ảnh trong mớ ảnh chụp c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện của m&igrave;nh qua c&aacute;c năm, &ldquo;m&aacute; C&uacute;c&rdquo; rưng rưng: &ldquo;C&ocirc;ng việc m&aacute; l&agrave;m tuy kh&ocirc;ng lớn lao nhưng lại nhận được sự đền đ&aacute;p bằng cả t&igrave;nh cảm của c&aacute;c ch&aacute;u&rdquo;. Những lời cảm ơn được viết lại d&agrave;y đặc trong cuốn lưu b&uacute;t của m&aacute; C&uacute;c: &ldquo;Từ khi bước ch&acirc;n v&agrave;o S&agrave;i G&ograve;n, con đ&atilde; được m&aacute; gi&uacute;p đỡ rất nhiều. Con cảm ơn m&aacute;, m&aacute; như người mẹ tận t&igrave;nh chăm s&oacute;c v&agrave; gi&uacute;p đỡ con. Đ&oacute; l&agrave; động lực rất lớn cho con bước v&agrave;o ph&ograve;ng thi. Ch&uacute;c m&aacute; ng&agrave;y c&agrave;ng mạnh khỏe, sống m&atilde;i với thanh ni&ecirc;n ch&uacute;ng con. Con y&ecirc;u m&aacute; C&uacute;c nhiều&rdquo;, sĩ tử Nguyễn Hữu Hương, qu&ecirc; ở Đồng Nai bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi m&ugrave;a h&egrave; qua l&agrave; mỗi lần dấu ấn của &ldquo;m&aacute; C&uacute;c&rdquo; th&ecirc;m s&acirc;u đậm trong l&ograve;ng c&aacute;c em nhỏ, cả những chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia c&ugrave;ng &ldquo;m&aacute;&rdquo; trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; v&agrave; &nbsp;c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; xanh&rdquo;, &ldquo;Hoa phượng đỏ&rdquo;, &ldquo;K&igrave; nghỉ hồng&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau gần 20 năm tham gia t&igrave;nh nguyện, d&ograve;ng m&aacute;u gi&uacute;p đời, gi&uacute;p người vẫn lu&ocirc;n th&ocirc;i th&uacute;c &ldquo;m&aacute;&rdquo; gắn b&oacute; với t&igrave;nh nguyện v&agrave; gi&uacute;p đỡ nhiều hơn những mảnh đời khoa khăn, để họ c&oacute; &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.&nbsp; &ldquo;M&aacute; C&uacute;c&rdquo; lu&ocirc;n l&agrave; một nh&agrave; t&agrave;i trợ cả về vật chất lẫn tinh thần trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện. Chính vì các hoạt đ&ocirc;̣ng này, m&aacute; được nhiều lãnh đạo thành ph&ocirc;́ đặt cho bi&ecirc;̣t danh là &ldquo;đoàn vi&ecirc;n l&acirc;u năm&rdquo; hay&nbsp;&ldquo;đo&agrave;n vi&ecirc;n danh dự&rdquo;...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33743/mc3.jpg" style="height:122px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện do th&agrave;nh phố ph&aacute;t động, &ldquo;m&aacute; C&uacute;c&rdquo; c&ograve;n tự m&igrave;nh t&igrave;m hiểu những mảnh đời cơ cực v&agrave; đ&iacute;ch th&acirc;n đến gặp từng ho&agrave;n cảnh để gi&uacute;p đỡ. C&oacute; l&uacute;c &ldquo;m&aacute;&rdquo; tham gia b&aacute;n ve chai g&oacute;p tiền l&agrave;m từ thiện c&ugrave;ng chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, c&oacute; l&uacute;c đi b&aacute;n v&eacute; số để g&oacute;p vốn mua qu&agrave; l&agrave;m từ thiện&hellip;Trải qua đủ thứ nghề tr&ecirc;n đời, khổ c&oacute;, cay đắng c&oacute; nhưng &ldquo;m&aacute;&rdquo; quyết kh&ocirc;ng từ bỏ v&agrave; gắn b&oacute; với n&oacute; cho đến giờ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33743/mc4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&uacute;c đầu, người d&acirc;n b&aacute;n t&iacute;n b&aacute;n nghi, cũng hay tr&aacute;ch về những đứa con của &ldquo;m&aacute;&rdquo; sao lại để &ldquo;m&aacute;&rdquo; đi l&agrave;m những c&ocirc;ng việc như vậy, nhưng rồi họ cũng dần hiểu ra &yacute; nghĩa v&agrave; hết l&ograve;ng ủng hộ. &ldquo;Hồi v&eacute; số c&ograve;n b&aacute;n với gi&aacute; hai ng&agrave;n một tờ, &ldquo;&ocirc;ng tư n&oacute;n&rdquo; ủng hộ m&aacute; 100 tờ để m&aacute; c&oacute; lời m&agrave; gi&uacute;p đỡ những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thương lắm&rdquo;, &ldquo;m&aacute;&rdquo; chỉ về ph&iacute;a đầu hẻm, cười t&iacute;t mắt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những tấm huy chương, bằng khen qu&yacute; gi&aacute;, những tấm ảnh lưu niệm được &ldquo;m&aacute; C&uacute;c&rdquo; cất giữ cẩn thận. &ldquo;M&aacute;&rdquo; kể, nhiều l&uacute;c nhớ qu&aacute; lục ra xem, mỗi tấm ảnh đối với &ldquo;m&aacute;&rdquo; l&agrave; một lần để nhớ, một lần để cảm nhận niềm vui tuổi gi&agrave;. Giơ một tấm ảnh l&ecirc;n, &ldquo;m&aacute;&rdquo; cười gi&ograve;n tan: &ldquo;M&aacute; sống l&agrave; để cho đi, ng&agrave;y n&agrave;o c&ograve;n sống m&aacute; c&ograve;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở độ tuổi đ&aacute;ng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, để con c&aacute;i chăm s&oacute;c, phụng dưỡng, nhưng với &ldquo;m&aacute;&rdquo; lao động l&agrave; hạnh ph&uacute;c, bởi vậy m&aacute; vẫn lu&ocirc;n được h&agrave;ng x&oacute;m tin tưởng v&agrave; giao cho chức vụ tổ trưởng tổ d&acirc;n phố phường 8, quận 3 bao nhi&ecirc;u năm nay. Ngo&agrave;i ra, &ldquo;m&aacute;&rdquo; c&ograve;n gi&uacute;p đỡ nhiều ho&agrave;n cảnh v&agrave; mảnh đời kh&oacute; khăn kh&aacute;c nữa. H&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; của c&aacute;c chương tr&igrave;nh,chiến dịch t&igrave;nh nguyện năm nay, m&aacute; vẫn lu&ocirc;n ở đ&oacute;, mồ h&ocirc;i lăn tr&ecirc;n tr&aacute;n, v&agrave; rất nhiều suất qu&agrave; &yacute; nghĩa đ&atilde; được trao đi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;Rừng n&uacute;i dang tay nối lại biển xa, ta đi v&ograve;ng tay lớn m&atilde;i để nối sơn h&agrave;&hellip;&rdquo; c&acirc;u h&aacute;t của &ldquo;m&aacute;&rdquo; vẫn c&ograve;n vang m&atilde;i trong l&ograve;ng thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của biết bao thế hệ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33743/mc6.jpg" style="height:345px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>NỘI DUNG: TRẦN Đ&Agrave;O</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>THIẾT KẾ: THANH TUẤN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;