Mùa tình nguyện đặc biệt: Vừa phòng dịch, vừa hoàn thành chiến dịch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 16-8, ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng diễn ra c&aacute;c hoạt động v&agrave; kh&eacute;p lại h&egrave; t&igrave;nh nguyện TP.HCM 2020, sau hơn một th&aacute;ng tổ chức.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33735/2.jpg" style="height:390px; width:586px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đại sứ Kỳ nghỉ hồng c&ugrave;ng chiến sĩ t&igrave;nh nguyện l&agrave;m đường b&ecirc;t&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới cho b&agrave; con tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh (TP.HCM) - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Hoạt động t&igrave;nh nguyện gắn với điều kiện cụ thể, lu&ocirc;n chủ động gi&uacute;p cho m&agrave;u &aacute;o t&igrave;nh nguyện lan tỏa, trở th&agrave;nh h&igrave;nh ảnh đẹp với người d&acirc;n v&agrave; x&atilde; hội&quot; -&nbsp;Anh NG&Ocirc; MINH HẢI (Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM) cho biết.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải n&oacute;i c&oacute; lẽ đ&acirc;y l&agrave; m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện thật sự đặc biệt của tuổi trẻ TP khi thực hiện nhiệm vụ k&eacute;p: ho&agrave;n th&agrave;nh chiến dịch với phương ch&acirc;m đảm bảo an to&agrave;n ph&ograve;ng chống dịch v&agrave; g&oacute;p kết quả trong đợt thi đua 200 ng&agrave;y ch&agrave;o mừng đại hội Đảng c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Chiến dịch &quot;chạy&quot;... dịch!</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lần đầu ti&ecirc;n chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi c&ugrave;ng bốn chiến dịch t&igrave;nh nguyện: M&ugrave;a h&egrave; xanh, Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh v&agrave; Kỳ nghỉ hồng xuất qu&acirc;n c&ugrave;ng một thời điểm. Tuy kh&iacute; thế v&agrave; sắc m&agrave;u nhưng cũng nhiều nỗi lo bởi dịch COVID-19 tạm lắng th&igrave; bệnh bạch hầu lại xuất hiện.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Mọi việc trong t&acirc;m thế phải l&agrave;m tốt nhất để những ng&agrave;y h&egrave; s&ocirc;i nổi, trọn vẹn v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n cho những ai tham gia&quot; trở th&agrave;nh mệnh lệnh cao nhất khi bước v&agrave;o chiến dịch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">COVID-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t trở lại, ngay lập tức c&aacute;c đơn vị chưa thể ra qu&acirc;n nhận lệnh dừng xuất qu&acirc;n, ngừng chiến dịch. Ngay c&aacute;c đơn vị đang đ&oacute;ng qu&acirc;n tại năm huyện ngoại th&agrave;nh TP.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh cũng phải r&uacute;t qu&acirc;n!&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Khi l&atilde;nh đạo TP chỉ đạo tạm dừng, ho&atilde;n tổ chức hoạt động h&egrave; ngo&agrave;i địa b&agrave;n TP, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m việc với c&aacute;c trường v&agrave; chiến sĩ đi mặt trận tỉnh đ&atilde; r&uacute;t về sớm hơn dự định 10 ng&agrave;y&quot; - anh Ng&ocirc; Minh Hải cho biết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&igrave; dự b&aacute;o dịch c&ograve;n diễn biến phức tạp n&ecirc;n tại c&aacute;c nơi, chiến sĩ bắt tay l&agrave;m ngay c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh. Thế n&ecirc;n khi nhận lệnh r&uacute;t qu&acirc;n, phần lớn c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh đều ho&agrave;n th&agrave;nh, c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh chỉ c&ograve;n lại phần nhỏ được chuyển lại cho địa phương ho&agrave;n thiện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Phạm Văn Linh (Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP.HCM) cho biết c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc;t&ocirc;ng h&oacute;a ba tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại c&aacute;c x&atilde;: An Ph&uacute; T&acirc;y, T&acirc;n Qu&yacute; T&acirc;y v&agrave; Hưng Long (huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP.HCM) với tổng chi ph&iacute; 390 triệu đồng đ&atilde; kh&aacute;nh th&agrave;nh, b&agrave;n giao cho b&agrave; con sử dụng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng ho&agrave;n th&agrave;nh ba căn nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa, thắp s&aacute;ng đường n&ocirc;ng th&ocirc;n tại huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh (Tr&agrave; Vinh). Vừa xem l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh ch&agrave;o mừng đại hội Đảng khối, vừa đảm bảo an to&agrave;n ph&ograve;ng chống dịch n&ecirc;n mọi người v&agrave;o cuộc với kh&iacute; thế khẩn trương nhất ở thời điểm dịch tạm lắng&quot; - anh Linh chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">D&ugrave; kh&ocirc;ng thể đưa chiến sĩ về mặt trận Đồng Th&aacute;p như dự kiến, chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh Trường ĐH B&aacute;ch khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đ&atilde; &quot;chuyển giao c&ocirc;ng nghệ&quot; v&agrave; nguồn lực vận động được để b&agrave; con địa phương l&agrave;m c&ocirc;ng tr&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chỉ huy trưởng L&ecirc; Đức Huy th&ocirc;ng tin trường đ&atilde; cử c&aacute;n bộ, gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng, b&agrave;n giao kỹ thuật v&agrave; hỗ trợ ximăng để địa phương l&agrave;m hơn 13,5km đường b&ecirc;t&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n c&ugrave;ng nhiều phần việc kh&aacute;c.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Cả 12 tuyến đường được b&agrave; con khởi c&ocirc;ng, thực hiện. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hỗ trợ đến khi ho&agrave;n th&agrave;nh&quot; - anh Huy n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">B&agrave;i học qu&yacute; cho phong tr&agrave;o</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sự th&iacute;ch ứng l&agrave; b&agrave;i học lớn của h&egrave; t&igrave;nh nguyện năm nay. Ở thời điểm kh&ocirc;ng thể tập trung đ&ocirc;ng người, t&igrave;nh nguyện trực tuyến lần đầu ra mắt đ&atilde; phần n&agrave;o c&oacute; những dấu ấn kh&aacute; tốt. C&oacute; buổi livestream một hoạt động t&igrave;nh nguyện thu h&uacute;t h&agrave;ng chục ng&agrave;n lượt xem, chia sẻ, gửi b&igrave;nh luận tương t&aacute;c c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc kết hợp c&ugrave;ng l&uacute;c c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện cũng l&agrave; thử nghiệm đ&aacute;ng gi&aacute;. &quot;Ra qu&acirc;n c&ugrave;ng thời điểm gi&uacute;p tiết kiệm hơn, phương thức &quot;3 chung&quot;: chung ng&agrave;y cao điểm - chung chỉ ti&ecirc;u - chung c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; ph&aacute;t huy sức mạnh tổng lực. Điều n&agrave;y sẽ được ph&acirc;n t&iacute;ch s&acirc;u hơn cho t&iacute;nh to&aacute;n phong tr&agrave;o sắp tới&quot; - B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Phan Thị Thanh Phương b&agrave;y tỏ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&egrave; t&igrave;nh nguyện 2020 ghi nhận vai tr&ograve; đại sứ của nhiều nghệ sĩ. M&ugrave;a h&egrave; xanh c&oacute; hoa hậu H&rsquo;Hen Ni&ecirc;, ca sĩ Ho&agrave;ng B&aacute;ch v&agrave; diễn vi&ecirc;n B&igrave;nh Minh; Hoa phượng đỏ c&oacute; ca sĩ Ch&iacute; Thiện, diễn vi&ecirc;n Dương Gia Mỹ; H&agrave;nh qu&acirc;n xanh c&oacute; diễn vi&ecirc;n Qu&yacute; B&igrave;nh, vận động vi&ecirc;n Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n; Kỳ nghỉ hồng c&oacute; ca sĩ &Aacute;i Phương, Nguyễn Phi H&ugrave;ng v&agrave; MC Đại Nghĩa; Tiếp sức m&ugrave;a thi c&oacute; nh&oacute;m Mắt Ngọc.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh việc tham gia, chia sẻ h&igrave;nh ảnh của c&aacute;c đại sứ đ&atilde; phần n&agrave;o lan tỏa, truyền đi th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực của m&ugrave;a h&egrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kịp ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Ng&ocirc; Minh Hải cho biết mỗi chiến sĩ, từng đơn vị đều v&agrave;o cuộc với tinh thần khẩn trương n&ecirc;n d&ugrave; phải r&uacute;t qu&acirc;n sớm, kh&ocirc;ng thể tổ chức hoạt động tập trung đ&ocirc;ng người nhưng đến cuối h&egrave;, số lượt chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia đ&atilde; cao hơn kỳ vọng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phần lớn c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc to&agrave;n chiến dịch đều ho&agrave;n th&agrave;nh hoặc đang tiếp tục ho&agrave;n thiện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một v&agrave;i kết quả c&oacute; thể điểm qua như: tặng 39 bồn rửa tay cho học sinh, 50 s&acirc;n chơi thiếu nhi, cải tạo 2 trung t&acirc;m học tập cộng đồng, x&acirc;y dựng cải tạo 6 nh&agrave; vệ sinh th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường, sửa chữa điện cho 200 hộ gia đ&igrave;nh, lắp đặt 11 hệ thống điện năng lượng mặt trời... đều l&agrave; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave;m được nhiều hơn số lượng đề ra ban đầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c cũng ho&agrave;n th&agrave;nh như dự t&iacute;nh. Chỉ những hoạt động bắt buộc phải tập trung đ&ocirc;ng người mới kh&ocirc;ng đạt như mong muốn do đảm bảo tu&acirc;n thủ chỉ đạo kh&ocirc;ng tập trung qu&aacute; 30 người.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH (Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;