Ngày hội STEM DAY 2020: Sân chơi khoa học bổ ích

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra ng&agrave;y hội STEM DAY v&agrave;&nbsp;Cuộc thi S&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XV &ndash; năm 2020. </span></span></strong></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay cuộc thi được chia th&agrave;nh hai nội dung gồm &ldquo;Nội dung sản phẩm s&aacute;ng tạo&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c em thanh thiếu nhi độ tuổi từ 06 - 18 tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; &ldquo;Li&ecirc;n hoan c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ đội, nh&oacute;m s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học&rdquo;.</span></span></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi S&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh thu h&uacute;t 162 sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; 16 C&acirc;u lạc bộ học thuật với sự tham gia của hơn 500 th&iacute; sinh đến từ c&aacute;c trường Tiểu học, Trung học cơ sở v&agrave; Trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33691/H%C3%ACnh%201%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả, Ban tổ chức đ&atilde; trao 02 Giải Nhất, 05 Giải Ba v&agrave; 21 Giải Khuyến Kh&iacute;ch&nbsp; cho nội dung &ldquo;Sản phẩm s&aacute;ng tạo&rdquo;; trao 01 Giải Nhất, 01 Giải Nh&igrave;, 01 Giải Ba v&agrave; 05 Giải Khuyến Kh&iacute;ch nội dung &ldquo;Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ Đội, Nh&oacute;m S&aacute;ng tạo, Nghi&ecirc;n cứu khoa học&rdquo;.</span></span></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m học thuật, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học tại tất cả c&aacute;c trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Th&ocirc;ng qua cuộc thi, c&aacute;c em sẽ ph&aacute;t huy được khả năng tư duy s&aacute;ng tạo của m&igrave;nh, g&oacute;p phần đẩy mạnh phong tr&agrave;o học tập s&aacute;ng tạo của thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Dũng LA</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;