Tổng kết và trao giải hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 24/7, tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra Lễ&nbsp;tổng kết v&agrave; trao giải hội thi Tin học trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần 29 &ndash; năm 2020. Hội thi đ&atilde; tạo ra một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, thu h&uacute;t 64.986 th&iacute; sinh đến từ 668 trường trong v&agrave; ngo&agrave;i Th&agrave;nh phố tham gia.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Ban Tổ chức đ&atilde; trao 04 giải Nhất, 06 giải Nh&igrave;, 08 giải Ba, 46 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c nh&oacute;m th&iacute; sinh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc v&agrave; 05 giải tập thể cho c&aacute;c đơn vị&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Hộ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">i thi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng thi sơ tuyển năm nay được tổ&nbsp;chức dưới dạng trực tuyến ở c&aacute;c địa phương n&ecirc;n đ&atilde; thu h&uacute;t &nbsp;được rất nhiều học sinh tham gia dự thi. C&aacute;c em th&iacute; sinh đ&atilde; c&oacute; phần thể hiện rất tốt với nội dung thi về kiến thức v&agrave; lập tr&igrave;nh, đặc biệt l&agrave; phần thi li&ecirc;n quan đến bảng B, C đ&acirc;y l&agrave; phần thi đồng đội. Với c&aacute;c sản phẩm s&aacute;ng tạo c&aacute;c em đ&atilde; t&igrave;m được những nội dung v&agrave; đề t&agrave;i s&aacute;t với cuộc sống, thể hiện được c&aacute;c em đ&atilde; ứng dụng những kiến thức m&igrave;nh học được v&agrave;o trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33688/H%C3%ACnh%204%20(2).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ tổng kết v&agrave; trao giải Hội thi</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; nơi để c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; cơ hội thể hiện t&agrave;i năng, tr&iacute; tuệ, kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; chinh phục những kiến thức mới. C&aacute;c th&iacute; sinh đạt giải cao sẽ được bồi dưỡng dự thi Hội thi Tin học trẻ to&agrave;n quốc lần 26 năm 2020 được tổ chức v&agrave;o cuối th&aacute;ng 8/2020 tại tỉnh C&agrave; Mau.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Tin học trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Tin học th&agrave;nh phố tổ chức. Hội thi đ&atilde; tạo ra được một s&acirc;n chơi nhằm khuyến kh&iacute;ch tinh thần học tập v&agrave; ứng dụng tin học trong thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin cho đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TIẾN DƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;