Khai mạc hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” Thành phố năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra lễ khai mạc hội thi chỉ huy đội giỏi Th&agrave;nh phố lần thứ 24 &ndash; năm 2020.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội giỏi&rdquo; được diễn ra trong 4 ng&agrave;y từ ng&agrave;y 23/7 đến ng&agrave;y 26/7. Tham gia hội thi c&aacute;c em đội vi&ecirc;n sẽ được sinh hoạt chung tại Trung t&acirc;m sinh hoạt d&atilde; ngoại thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c em đội vi&ecirc;n c&ograve;n được tham gia c&aacute;c nội dung thi về: kỹ năng d&atilde; ngoại, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống trong hoạt động Đội&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để c&aacute;c em thể hiện kiến thức, bản lĩnh v&agrave; năng lực th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động thi t&agrave;i v&agrave; giao lưu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33687/H%C3%ACnh%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; Thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Lễ khai mạc</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc, đ</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; Thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố chia sẻ, đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 24 hội thi Chỉ huy Đội giỏi được tổ chức, trong thời gian diễn ra hội thi c&aacute;c em sẽ c&oacute; rất nhiều phần thi v&agrave; thử th&aacute;ch để vượt qua, đ&oacute; sẽ l&agrave; những khoảng thời gian kh&oacute; khăn nhưng cũng tr&agrave;n ngập niềm vui của sự gắn kết bạn b&egrave;. Đồng ch&iacute; cho biết đ&acirc;y sẽ l&agrave; một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch gi&uacute;p c&aacute;c em t&iacute;ch lũy th&ecirc;m cho m&igrave;nh nhiều kiến thức v&agrave; kỹ năng l&agrave;m h&agrave;nh trang vững chắc phục vụ cho c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống sau n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid &ndash; 19 n&ecirc;n thời gian tổ chức hội thi phải l&ugrave;i lại cho ph&ugrave; hợp với thời gian kết th&uacute;c năm học của c&aacute;c em học sinh. Mặc d&ugrave;, c&oacute; sự điều chỉnh về thời gian nhưng kh&ocirc;ng kh&iacute; tham gia hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội giỏi&rdquo; năm nay vẫn s&ocirc;i động v&agrave; n&aacute;o nhiệt. Cụ thể c&oacute; tổng số 197 em đội vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c Chỉ huy Đội giỏi cấp quận, huyện hưởng ứng tham gia nhiệt t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DŨNG LA</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;