Tuổi trẻ Thành phố sẵn sàng cho những ngày hè tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 12/7, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ <em>(Quận 01, TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em>, hơn 3.000 chiến sĩ, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tham dự Lễ ra qu&acirc;n </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">C&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2020&nbsp;</span></strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>do Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức</strong>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2020 được triển khai từ ng&agrave;y 12/7/2020 đến ng&agrave;y 16/8/2020 với sự triển khai đồng loạt của 05 chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện gồm: Chiến dịch M&ugrave;a H&egrave; Xanh, Chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi, Chiến Hoa Phượng Đỏ, Chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng, Chiến dịch H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33588/2.jpg" style="height:404px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi tại Lễ ra qu&acirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố triển khai c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố theo quan điểm <strong>&ldquo;3 chung&rdquo;:</strong> <strong><em>Chung ng&agrave;y cao điểm - Chung chỉ ti&ecirc;u - Chung c&ocirc;ng tr&igrave;nh</em></strong>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cho biết, được kho&aacute;c l&ecirc;n vai m&agrave;u &aacute;o t&igrave;nh nguyện l&agrave; một niềm tự h&agrave;o, vinh dự của mỗi thanh ni&ecirc;n. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33588/3.jpg" style="height:414px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Lễ&nbsp;ra qu&acirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, để c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch được diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng, thay mặt Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ban Thư k&yacute; Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố &ndash; Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; đ&atilde; đề nghị to&agrave;n thể chiến sĩ nghi&ecirc;m t&uacute;c tu&acirc;n thủ kỷ luật, đảm bảo an to&agrave;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia chiến dịch; C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc phải ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện phải kết hợp, tập trung c&aacute;c nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với c&aacute;c đơn vị bạn theo nguy&ecirc;n tắc 3 chung để tạo n&ecirc;n những c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; chất lượng cao, phục vụ l&acirc;u d&agrave;i cho đời sống người d&acirc;n; V&agrave; mỗi chiến sĩ phải lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần <em>&ldquo;Đi để sẻ chia, đi để cống hiến, đi để r&egrave;n luyện, đi để trưởng th&agrave;nh&rdquo;</em> trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy chia sẻ, trong m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện năm nay, c&aacute;c chiến sĩ sẽ c&oacute; những ng&agrave;y <em>&ldquo;c&ugrave;ng ăn, c&ugrave;ng ở, c&ugrave;ng l&agrave;m&rdquo;</em>. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, mỗi chiến sĩ h&atilde;y l&agrave;m việc với tinh thần &ldquo;<em>Kh&ocirc;ng để d&acirc;n nhờ</em><em>,</em><em> kh&ocirc;ng chờ d&acirc;n nhắc</em>&rdquo;, thuộc l&ograve;ng phương ch&acirc;m &ldquo;Đến D&acirc;n mong, <em>Ở </em><em>D</em><em>&acirc;n </em><em>thương,</em><em> l&agrave;m </em><em>D</em><em>&acirc;n </em><em>tin, </em><em>đi </em><em>D</em><em>&acirc;n nhớ</em>&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33588/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; nhấn mạnh, Ban Chỉ huy, Ban Tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; phải xem kh&ocirc;ng gian mạng l&agrave; một mặt trận quan trọng trong tổ chức hoạt động t&igrave;nh nguyện, tận dụng mạng x&atilde; hội để kết nối thanh ni&ecirc;n tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện, chia sẻ tin tốt, c&acirc;u chuyện đẹp; hướng dẫn thanh thiếu nhi sử dụng mạng internet, mạng x&atilde; hội một c&aacute;ch hiệu quả, văn minh v&agrave; tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật. Đồng thời, đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền trước, trong v&agrave; sau c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch. Từ đ&oacute;, tạo sức hiệu triệu thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện trở th&agrave;nh hoạt động thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục, trở th&agrave;nh th&oacute;i quen hiện hữu trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33588/5.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong dịp n&agrave;y, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; ph&aacute;t động Chương tr&igrave;nh đi bộ đồng h&agrave;nh &ldquo;Tiếp sức đến trường&rdquo; năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33588/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Nghi thứ trao cờ lệnh v&agrave; xuất qu&acirc;n của 05 chương tr&igrave;nh, chiến dịch</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau Lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ, sinh vi&ecirc;n&nbsp;t&igrave;nh nguyện đ&atilde; bắt tay v&agrave;o tham gia Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;