Thành Đoàn thăm, chúc mừng các cơ quan báo, đài nhân ngày 21/6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 95 năm Ng&agrave;y B&aacute;o ch&iacute; c&aacute;ch mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute;.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ ng&agrave;y 15/6 đến 20/6/2020, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Hội Nh&agrave; b&aacute;o Th&agrave;nh phố,Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; &nbsp;Minh, B&aacute;o Nh&acirc;n d&acirc;n,&nbsp;B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng, B&aacute;o Tuổi Trẻ, B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n, B&aacute;o C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, B&aacute;o Ph&aacute;p luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Người Lao Động, B&aacute;o Tiền Phong, B&aacute;o Phụ nữ Th&agrave;nh phố, Trang tin Điện tử Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trang Th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n - chương tr&igrave;nh Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/2432987463b39eedc7a2.jpg" style="height:361px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phan Thị&nbsp;Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Ban Bi&ecirc;n tập B&aacute;o Tuổi Trẻ</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/83a33cd47ce781b9d8f6.jpg" style="height:284px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Ban Bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, cũng như những vấn đề đời sống của giới trẻ đ&atilde; cho thấy b&aacute;o ch&iacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một k&ecirc;nh kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin c&aacute;c hoạt động, m&agrave; c&ograve;n l&agrave;&nbsp;diễn đ&agrave;n để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tiếp cận những th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực, lan tỏa c&acirc;u chuyện đẹp, đấu tranh với c&aacute;c th&ocirc;ng tin, c&aacute;c biểu hiện ti&ecirc;u cực trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; ho&agrave;n thiện m&igrave;nh. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, b&aacute;o ch&iacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những nh&acirc;n tố hết sức quan trọng, c&oacute; t&aacute;c dụng th&uacute;c đẩy c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, tạo sự lan tỏa của c&aacute;c phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/b4085e53a59458ca0185.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/5e3c3caef6690b375278.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng B&aacute;o&nbsp;S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thời gian qua, c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute;,&nbsp;c&ugrave;ng đội ngũ c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;o, ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đ&atilde; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, phản &aacute;nh kịp thời, với nhiều g&oacute;c độ, h&igrave;nh thức đa dạng v&agrave; hấp dẫn, để hoạt động v&agrave; h&igrave;nh ảnh của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố&nbsp;được lan tỏa&nbsp;đến với người d&acirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave;&nbsp;cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/86f635aece6933376a78.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Trung t&acirc;m b&aacute;o ch&iacute; Th&agrave;nh phố</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/20b32d026a24977ace35.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng B&aacute;o Người lao động</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/55a20aa3f864053a5c75.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong từng hoạt động lớn nhỏ, b&aacute;o ch&iacute; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh để phản &aacute;nh kịp thời với nhiều g&oacute;c độ, nhiều h&igrave;nh thức đa dạng v&agrave; hấp dẫn. Qua b&aacute;o ch&iacute;, những tấm gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, những C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu đ&atilde; được giới thiệu, tạo sự cộng hưởng mạnh mẽ trong thanh thiếu nhi. Cũng ch&iacute;nh c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đ&atilde; x&ocirc;ng x&aacute;o, đi c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động của thanh thiếu nhi để ph&aacute;n &aacute;nh những m&ocirc; h&igrave;nh mới, c&aacute;ch l&agrave;m hay từ cơ sở, những tuyến b&agrave;i đi s&acirc;u v&agrave;o đời sống giới trẻ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/cd041cb45c87a1d9f896.jpg" style="height:284px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/28e3358cfe4b03155a5a.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;đ&atilde; gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute;, c&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đ&atilde; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Y&Ecirc;N LAM</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;