Nguyễn Hoàng Thiên Lộc – Liên đội trưởng học tập giỏi, thể thao “đỉnh”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Học sinh giỏi t&aacute;m năm liền c&ugrave;ng những th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật tại Hội khỏe Ph&ugrave; Đổng cấp Quận, Nguyễn Ho&agrave;ng Thi&ecirc;n Lộc &ndash; học sinh lớp 9/2, li&ecirc;n đội trưởng Trường THCS L&yacute; Tự Trọng (quận G&ograve; Vấp, TP Hồ Ch&iacute; Minh) được biết đến như một chỉ huy Đội nhiệt t&igrave;nh, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; c&oacute; niềm đam m&ecirc; b&oacute;ng chuyền m&atilde;nh liệt.</strong></span></span></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Li&ecirc;n đội trưởng học giỏi nhiệt huyết, tr&aacute;ch nhiệm</strong></span></span></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với nhiệm vụ l&agrave; một Li&ecirc;n đội trưởng, Thi&ecirc;n Lộc thường được đảm nhiệm c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o cờ, thi đua h&agrave;ng tuần giữa c&aacute;c lớp, phụ tr&aacute;ch c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o v&agrave; gi&uacute;p đỡ bạn b&egrave; như: C&ugrave;ng bạn ngh&egrave;o vui Tết, Nu&ocirc;i heo đất, Nụ cười Hồng, Kế hoạch nhỏ,&hellip; Hoạt động n&agrave;o Lộc cũng t&iacute;ch cực tham gia v&agrave; lấy đ&oacute; để r&egrave;n luyện bản th&acirc;n m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều m&agrave; Thi&ecirc;n Lộc t&acirc;m đắc nhất khi giữ vai tr&ograve; l&agrave; Li&ecirc;n đội trưởng ch&iacute;nh l&agrave; việc truyền thật nhiều lửa v&agrave; kinh nghiệm của m&igrave;nh đến c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n kh&aacute;c để c&aacute;c bạn tham gia nhiều hơn, thỏa sức ph&aacute;t huy năng lực của m&igrave;nh trong c&aacute;c hoạt động của Đội.</span></span></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33421/THI%C3%8AN%20L%E1%BB%98C%20(3).jpg" style="height:369px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Ảnh NVCC</span></em></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thi&ecirc;n Lộc quan niệm: &ldquo;Để l&agrave;m được điều đ&oacute; th&igrave; bản th&acirc;n m&igrave;nh phải đi đầu, l&agrave; tấm gương s&aacute;ng, tham gia nhiệt t&igrave;nh để thuyết phục, vận động c&aacute;c bạn c&ugrave;ng tham gia c&aacute;c hoạt động &yacute; nghĩa. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, m&igrave;nh cũng d&agrave;nh thời gian tạo ra c&aacute;c buổi n&oacute;i chuyện, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm c&oacute; được sau những chuyến đi b&ecirc;n Đo&agrave;n, Đội để mọi người c&ugrave;ng nhau học tập.&rdquo; &nbsp;Được biết, chị của Thi&ecirc;n Lộc cũng từng l&agrave; Li&ecirc;n đội trưởng của trường, gặt h&aacute;i được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; đ&atilde; truyền lại ngọn lửa đ&oacute; cho em để c&oacute; được một Thi&ecirc;n Lộc đầy nhiệt huyến như ng&agrave;y h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động đội cũng đem lại cho Lộc chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Em y&ecirc;u Tổ Quốc Việt Nam&rdquo; với những trải nghiệm đ&aacute;ng nhớ v&agrave; đặc biệt. Thi&ecirc;n Lộc nhớ lại: &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; chuyến đi d&agrave;i 7 ng&agrave;y với những chuyến xe lửa &ldquo;d&agrave;i nhất lịch sử&rdquo; lăn b&aacute;nh từ TP Hồ Ch&iacute; Minh đến Nghệ An. H&agrave;nh tr&igrave;nh đ&oacute; đ&atilde; gi&uacute;p m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c bạn đến từ nhiều trường kh&aacute;c nhau được quen biết, gắn kết, đến giờ vẫn giữ li&ecirc;n lạc v&agrave; gi&uacute;p đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống, đồng thời m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c bạn c&agrave;ng th&ecirc;m hiểu, tự h&agrave;o lịch sử nước nh&agrave;.</span></span></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ư</strong><strong>ớc mơ trở th&agrave;nh vận động vi&ecirc;n</strong><strong> b&oacute;ng chuyền</strong></span></span></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau thời gian học tập căng thẳng, Thi&ecirc;n Lộc thường giải tr&iacute; bằng &acirc;m nhạc hoặc d&agrave;nh thời gian luyện tập b&oacute;ng chuyền, v&igrave; theo Lộc, đ&oacute; l&agrave; đam m&ecirc; v&agrave; c&oacute; thể l&agrave; sự nghiệp sau n&agrave;y của em. Với tinh thần đ&oacute;, cậu bạn Thi&ecirc;n Lộc đ&atilde; &ldquo;rinh&rdquo; về rất nhiều giải thưởng từ Hội khỏe Ph&ugrave; Đổng như: Huy chương bạc b&oacute;ng chuyền nam, Huy chương v&agrave;ng b&oacute;ng rổ cấp quận (năm học 2018 &ndash; 2019); Huy chương v&agrave;ng b&oacute;ng chuyền nam, Huy chương v&agrave;ng k&eacute;o co nam cấp quận (năm học 2019 &ndash; 2020).</span></span></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33421/THI%C3%8AN%20L%E1%BB%98C%20(1).jpg" style="height:402px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Ảnh NVCC</span></em></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Sau thời gian học ở trường, m&igrave;nh sẽ tham gia sinh hoạt c&acirc;u lạc bộ b&oacute;ng chuyền để duy tr&igrave; v&agrave; n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ. Đồng thời, m&igrave;nh cũng duy tr&igrave; luyện tập tại nh&agrave; v&agrave; chế độ ăn uống khoa học để giữ sức khỏe thật tốt. Mong ước lớn nhất của m&igrave;nh l&agrave; được bổ sung v&agrave;o lực lượng vận động vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, xa hơn l&agrave; quốc gia&rdquo;, Thi&ecirc;n Lộc chia sẻ.</span></span></p> <p style="margin-left:14.2pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song đ&oacute;, Thi&ecirc;n Lộc c&ograve;n kết hợp đam m&ecirc; hoạt động thể thao của m&igrave;nh v&agrave;o việc gi&uacute;p đỡ thầy c&ocirc; Tổng phụ tr&aacute;ch thực hiện c&aacute;c hoạt động Đội của trường, điển h&igrave;nh l&agrave; &yacute; tưởng mở th&ecirc;m nhiều c&acirc;u lạc bộ, dự &aacute;n thể dục thể thao. Nhờ duy tr&igrave; sinh hoạt c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, hội thi thể thao m&agrave; nhiều t&agrave;i năng của trường đ&atilde; được ph&aacute;t hiện v&agrave; đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao tại Hội khỏe Ph&ugrave; Đổng cấp Quận/huyện, Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;