Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Bí thư

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 15.5.2020, Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị đột xuất kiện to&agrave;n nh&acirc;n sự Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33417/a%20Nguyen%20chi%20Ha.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ch&uacute;c mừng hai t&acirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n: Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n<em> (đứng thứ hai từ phải sang)</em> v&agrave; Trần Thu H&agrave;<em>&nbsp;(đứng thứ hai từ tr&aacute;i sang)</em>&nbsp;- Ảnh: H. Ph&uacute;c</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với kết quả số phiếu bầu đều đạt tỷ lệ 100%,&nbsp;</span><span style="font-size:16px">đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n được t&iacute;n nhiệm bầu giữ&nbsp;chức danh Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33417/8a4c03128ee774b92df6.jpg" style="height:507px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n ph&aacute;t biểu tại Hội nghị giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c Tuy&ecirc;n gi&aacute;o v&agrave; dư luận x&atilde; hội&nbsp;</span></em><span style="font-size:12px">&nbsp;</span><span style="font-size:12px">- Ảnh: Văn Dĩ</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; <strong>Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n</strong>, sinh năm 1988, Cao học Quản l&yacute; c&ocirc;ng, Cử nh&acirc;n Lịch sử thế giới, Cao cấp L&yacute; luận ch&iacute;nh trị. Hiện l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ,&nbsp;Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; chương tr&igrave;nh Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, đồng ch&iacute; Tước Nguy&ecirc;n từng giữ qua c&aacute;c chức vụ Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố, B&iacute; thư Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG-HCM, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 3,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; <strong>Trần Thu H&agrave;</strong>, sinh năm 1988, Cử nh&acirc;n H&agrave;nh ch&iacute;nh, Thạc sĩ Kinh tế ch&iacute;nh trị,&nbsp;Cao cấp L&yacute; luận ch&iacute;nh trị. Hiện l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33415/b562ef334dd2b78ceec3.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - UV.BTV, Trưởng Ban thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n (Thứ hai từ tr&aacute;i sang)&nbsp;tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu tại huyện Củ Chi&nbsp;</em></span><span style="font-size:12px">- Ảnh: Hữu An</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave;&nbsp;từng giữ qua c&aacute;c chức vụ Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Trưởng ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia cơ sở TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&hellip;</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p><span style="font-size:14px">Với việc bầu bổ sung hai ph&oacute; b&iacute; thư mới n&oacute;i tr&ecirc;n, hiện Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&oacute; bốn ph&oacute; b&iacute; thư l&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute;:&nbsp;Phan Thị Thanh Phương, Ng&ocirc; Minh Hải, Trần Thu H&agrave; v&agrave; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương giữ nhiệm vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải l&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> </div> </div> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">L&Acirc;M DŨNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;