Trần Minh Như – Liên đội trưởng với thành tích bơi lội “cừ khôi”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Bắt đầu</em><em> l&agrave;</em><em> Li&ecirc;n đội trưởng từ năm lớp 4 (năm học 2018 &ndash; 2019), đến nay, Trần Minh Như &ndash; Học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Phan Đ&igrave;nh Ph&ugrave;ng, Quận 3 đ&atilde; c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể trong qu&aacute; tr</em><em>&igrave;</em><em>nh học tập, r&egrave;n luyện, hoạt động Đội, xứng đ&aacute;ng l&agrave; </em><em>tấm gương được</em><em> tuy&ecirc;n dương &ldquo;Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu </em><em>cấp Th&agrave;nh phố năm 2020&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Li&ecirc;n đội trưởng gương mẫu</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một Li&ecirc;n đội trưởng, Minh Như lu&ocirc;n cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ được ph&acirc;n c&ocirc;ng, ph&aacute;t huy tinh thần tr&aacute;ch nhiệm trong mọi c&ocirc;ng việc của Li&ecirc;n đội, Trong buổi họp giao ban h&agrave;ng tuần Minh Như lu&ocirc;n ghi ch&eacute;p cẩn thận những c&ocirc;ng việc m&igrave;nh được ph&acirc;n c&ocirc;ng để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhất. Như cũng thường động vi&ecirc;n, nhắc nhở c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội t&iacute;ch cực trong c&aacute;c c&ocirc;ng việc được giao. Khi c&oacute; kh&oacute; khăn g&igrave; kh&ocirc;ng thể giải quyết được th&igrave; Như mới đến b&aacute;o với Thầy tổng phụ tr&aacute;ch. Sự nhiệt t&igrave;nh, tinh thần hăng h&aacute;i của Minh Như đ&atilde; động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn hỗ trợ thầy Tổng Phụ tr&aacute;ch của đơn vị bằng những việc trong khả năng của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33410/Tran%20Minh%20Nhu.jpeg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy mới chỉ đảm nhiệm vai tr&ograve; Li&ecirc;n đội trưởng được 02 năm, Minh Như cũng đạt rất nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu như Giải &ldquo;Chỉ huy xuất sắc&rdquo; Li&ecirc;n hoan Tiếng k&egrave;n đội ta Quận 3 năm 2019, Giải &ldquo;Đội diễu h&agrave;nh đẹp nhất&rdquo; &ndash; Hội thi nghi thức Đội Quận 3 năm 2019, Danh hiệu &ldquo;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu&rdquo; quận 3 v&agrave; cấp Th&agrave;nh phố năm 2019, c&aacute;c danh hiệu Chiến sĩ, Dũng sĩ phong tr&agrave;o kế hoạch nhỏ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia tốt phong tr&agrave;o, Minh Như cũng lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ &quot;học tập tốt&quot;. Xuy&ecirc;n suốt 4 năm học, Minh Như lu&ocirc;n được nh&agrave; trường tuy&ecirc;n dương ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ học tập v&agrave; r&egrave;n luyện. Để đạt được kết quả ấy, Như lu&ocirc;n tập trung v&agrave;o b&agrave;i giảng của thầy c&ocirc; để hiểu b&agrave;i thật vững v&agrave; thực hiện phần dặn d&ograve; ngay tại lớp. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, Như đ&atilde; c&oacute; đủ thời gian để ph&aacute;t huy th&ecirc;m c&aacute;c m&ocirc;n năng khiếu của ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Li&ecirc;n đội trưởng r&egrave;n luyện thể thao</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i th&agrave;nh t&iacute;ch học tập thật giỏi, Minh Như cũng đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong lĩnh vực văn h&oacute;a, văn nghệ v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện thể dục thể thao như: 3 Huy chương v&agrave;ng Giải bơi Nhi đồng th&agrave;nh phố, hai huy chương v&agrave;ng nội dung bơi 200m tự do, 1 huy chương v&agrave;ng, 1 huy chương bạc nội dung bơi 200m hỗn hợp &nbsp;&ndash; Giải v&ocirc; địch học sinh cấp Th&agrave;nh phố; Giải A Hội thi vẽ tranh Nh&agrave;nh cọ non cấp Th&agrave;nh phố năm 2019; Giải Nhất Hội thi N&eacute;t vẽ xanh cấp Th&agrave;nh phố năm 2019; Giải Nh&igrave; Hội thi vẽ tranh &Aacute;o d&agrave;i với Th&agrave;nh phố năm 2019; Giải Ba Hội thi văn nghệ ng&agrave;nh Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo Quận 3 năm 2019&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33410/Tran%20Minh%20Nhu%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động Đội của m&igrave;nh, kỷ niệm m&agrave; Minh Như nhớ nhất l&agrave; được tham dự buổi gặp gỡ L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố nh&acirc;n dịp Xu&acirc;n Kỷ Hợi 2019. H&ocirc;m đ&oacute;, Như c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu về t&igrave;nh trạng thu gom r&aacute;c bừa b&atilde;i ngay tại khu vực đường H&ugrave;ng Vương ( đối diện c&ocirc;ng vi&ecirc;n H&ograve;a B&igrave;nh), sau buổi gặp gỡ một thời gian, vấn đề n&agrave;y đ&atilde; được cải thiện hơn v&agrave; b&agrave;i ph&aacute;t biểu được đăng tr&ecirc;n b&aacute;o Nhi đồng. Như rất vui v&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p một phần nhỏ c&ocirc;ng sức của m&igrave;nh trong việc x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố v&agrave; c&agrave;ng th&ecirc;m tự tin dạn dĩ ph&aacute;t biểu &yacute; kiến để ph&aacute;t huy vai tr&ograve; một c&ocirc;ng d&acirc;n nh&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về những th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu trong học tập v&agrave; hoạt động phong tr&agrave;o, Minh Như bộc bạch: &ldquo;H&atilde;y cố gắng học thật giỏi, tham gia nhiều hoạt động Đội v&agrave; hoạt động r&egrave;n luyện kỹ năng, v&igrave; ở đ&oacute; c&aacute;c bạn sẽ được chủ động học tập, vui chơi v&agrave; nhảy m&uacute;a, sẽ được học hỏi nhiều điều hay, sẽ được trải nghiệm nhiều c&aacute;i mới, sẽ để sau n&agrave;y gi&uacute;p &iacute;ch cho đất nước.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Minh Như cũng gửi lời động vi&ecirc;n đến c&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố h&atilde;y d&agrave;nh thời gian để tập thể dục thể thao để c&oacute; một sức khỏe tốt, v&igrave; khi đ&oacute; ch&uacute;ng ta sẽ l&agrave;m được rất nhiều việc c&oacute; &iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;