Hoàng Thị Yến – Liên đội trưởng “tài năng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc; bạn Ho&agrave;ng Thị Yến &ndash; học sinh lớp 8/2 của trường THCS T&ocirc;n Thất T&ugrave;ng (Quận T&acirc;n Ph&uacute;, TP Hồ Ch&iacute; Minh) được mọi người trong trường biết đến v&agrave; y&ecirc;u mến khi vừa h&aacute;t hay, đ&agrave;n giỏi lại c&ograve;n l&agrave; Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu lu&ocirc;n đi đầu trong c&aacute;c phong tr&agrave;o của Đội.</strong></span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khi Li&ecirc;n đội trưởng l&agrave;m việc tốt&hellip;</strong></span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Suốt những năm học cấp 2, Yến đ&atilde; &ldquo;t&iacute;ch g&oacute;p&rdquo; cho m&igrave;nh nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng ngưỡng mộ trong hoạt động Đội như: Giải nhất khối 6 v&agrave; Giải nhất khối 7 Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp Th&agrave;nh phố, Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu cấp Th&agrave;nh phố v&agrave; được c&ocirc;ng nhận l&agrave; Chỉ huy Đội giỏi to&agrave;n quốc (năm học 2017 &ndash; 2018).</span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33404/HO%C3%80NG%20TH%E1%BB%8A%20Y%E1%BA%BEN%20(1).jpg" style="height:420px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: center;"><em><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:16px">Ảnh NVCC</span></font></em></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những năm đ&oacute;, điều m&agrave; Ho&agrave;ng Thị Yến t&acirc;m đắc nhất ch&iacute;nh l&agrave; c&oacute; thế gi&uacute;p đỡ được c&aacute;c bạn nhỏ c&oacute; ho&agrave;n cảnh k&eacute;m may mắn hơn m&igrave;nh qua c&aacute;c hoạt động do Li&ecirc;n đội ph&aacute;t động. Đồng thời th&ocirc;ng qua đ&oacute;, Yến v&agrave; c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n c&oacute; thể t&igrave;m thấy được niềm vui v&agrave; &yacute; nghĩa trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Cứ mỗi dịp tết đến, m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c bạn lại k&ecirc;u gọi quy&ecirc;n g&oacute;p tập vở, quần &aacute;o, qu&agrave; tết để tặng c&aacute;c em nhỏ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c em trong m&aacute;i ấm t&igrave;nh thương. Ước mong lớn hơn nữa của m&igrave;nh l&agrave; c&aacute;c em được gi&uacute;p đỡ nhiều hơn, được đến trưởng, được y&ecirc;u thương v&agrave; hưởng đầy đủ những quyền lợi m&agrave; c&aacute;c em c&oacute;&rdquo;, Yến chia sẻ.</span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với Ho&agrave;ng Thị Yến, chỉ huy Đội giỏi l&agrave; người phải biết lắng nghe, chỉ huy tốt, lu&ocirc;n gương mẫu, dẫn đầu trong c&aacute;c phong tr&agrave;o v&agrave; gi&uacute;p đỡ c&aacute;c bạn trong học tập cũng như trong hoạt động Đội. &ldquo;Theo m&igrave;nh, những kỹ năng về truyền tin, hoạt động trại, kỹ năng d&atilde; ngoại, tổ chức c&aacute;c hoạt động tập thể,&hellip; l&agrave; những yếu tố cần thiết để trở th&agrave;nh một chỉ huy Đội giỏi v&agrave; to&agrave;n diện&rdquo;, Yến cho biết.</span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khi Li&ecirc;n đội trưởng l&agrave; &ldquo;nghệ sĩ&rdquo; đa t&agrave;i&hellip;</strong></span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i việc &ldquo;dẫn đầu&rdquo; trong c&aacute;c hoạt động Đội, Ho&agrave;ng Thị Yến c&ograve;n l&agrave; c&ocirc; g&aacute;i vừa h&aacute;t hay, vẽ đẹp lại đ&agrave;n giỏi khi &ldquo;rinh&rdquo; về rất nhiều giải thưởng nổi bật như: Giải khuyến kh&iacute;ch Hội thi Giọng h&aacute;t hay cấp Quận (năm học 2016 &ndash; 2017); Giải nhất trang tr&iacute; thiệp Hội thi Kh&eacute;o tay Mỹ thuật cấp Quận (năm học 2019 &ndash; 2020),&hellip;</span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33404/HO%C3%80NG%20TH%E1%BB%8A%20Y%E1%BA%BEN%20(2).jpg" style="height:714px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: center;"><em><span style="font-size:16px">Ảnh NVCC</span></em></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, với t&agrave;i năng v&agrave; niềm đam m&ecirc; đ&agrave;n piano từ nhỏ, Yến đ&atilde; đạt Huy chương V&agrave;ng m&ocirc;n Piano Giải Ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (năm học 2018 &ndash; 2019) v&agrave; Giải nhất về bộ m&ocirc;n Piano cuộc thi &ldquo;Golden Classical Music Awards International Competition&rdquo; (cuộc thi quốc tế c&aacute;c Giải thưởng v&agrave;ng về &Acirc;m nhạc Kinh điển của Mỹ).</span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Piano l&agrave; niềm đam m&ecirc; từ nhỏ của m&igrave;nh, chơi piano gi&uacute;p m&igrave;nh r&egrave;n luyện, ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh tập trung cao trong mọi lĩnh vực. Ngo&agrave;i ra, n&oacute; c&ograve;n gi&uacute;p m&igrave;nh cải thiện tr&iacute; nhớ, th&ocirc;ng minh v&agrave; s&aacute;ng tạo hơn nữa&rdquo;, Yến n&oacute;i.</span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Yến cho biết, v&igrave; học hai buổi n&ecirc;n em c&oacute; nhiều thời gian để nắm vững v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i tập tr&ecirc;n lớp n&ecirc;n khi về nh&agrave; em c&oacute; thể d&agrave;nh thời gian để nghỉ ngơi hoặc luyện đ&agrave;n cũng như t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về hoạt động Đội. Yến bộc bạch: &ldquo;Chơi đ&agrave;n piano chỉ l&agrave; đam m&ecirc; v&agrave; c&ocirc;ng cụ hỗ trợ, c&ograve;n mục ti&ecirc;u ch&iacute;nh của m&igrave;nh vẫn l&agrave; con đường hoạt động Đội. Tuy l&uacute;c đầu ba mẹ kh&ocirc;ng ủng hộ việc m&igrave;nh tham gia c&aacute;c hoạt động Đội v&igrave; mất thời gian, nhưng khi thấy được niềm đam m&ecirc; v&agrave; khả năng c&acirc;n bằng việc học, luyện đ&agrave;n v&agrave; tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o th&igrave; ba mẹ đ&atilde; ủng hộ ho&agrave;n to&agrave;n.&rdquo;</span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khi Li&ecirc;n đội trưởng ước mơ l&agrave; &ldquo;Tổng phụ tr&aacute;ch Đội&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33404/HO%C3%80NG%20TH%E1%BB%8A%20Y%E1%BA%BEN%20(3).jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: center;"><em><span style="font-size:16px">Ảnh NVCC</span></em></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n trong c&ocirc; học tr&ograve; lớp 9 gi&agrave;u t&igrave;nh thương n&agrave;y c&ograve;n l&agrave; một tinh thần chăm chỉ, r&egrave;n luyện, phấn đấu để trở th&agrave;nh một phụ tr&aacute;ch Đội giỏi. Để ho&agrave;n th&agrave;nh ước mơ, Yến lu&ocirc;n cố gắng mỗi ng&agrave;y khi tham gia nhiều hoạt động Đội, phụ tr&aacute;ch c&aacute;c phong tr&agrave;o trường lớp, luyện kĩ năng cho c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n cũng như gi&uacute;p đỡ thầy c&ocirc; tổ chức c&aacute;c cuộc thi về nghi thức Đội, chỉ huy Đội cấp trường,...</span></span></p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;