Thử thách tranh tài cùng "Tự hào sử Việt" năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hội thi &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo; l&agrave; một s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa gi&uacute;p lan tỏa tinh thần y&ecirc;u nước v&agrave; niềm đam m&ecirc; lịch sử trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n Th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; đ&atilde; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, th&ocirc;ng qua những b&agrave;i học v&agrave; những gi&aacute; trị quan trọng trong lịch sử d&acirc;n tộc.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua 04 lần tổ chức, Hội thi &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo; đ&atilde; lan tỏa, th&uacute;c đẩy tinh thần y&ecirc;u nước v&agrave; mong muốn t&igrave;m hiểu nhiều hơn về lịch sử truyền thống, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc Việt Nam trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh trong cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Hội thi &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo; năm 2020 quay trở lại với rất nhiều điểm mới về nội dung v&agrave; h&igrave;nh thức thi, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm &yacute; nghĩa cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/N.jpg" style="height:258px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Tự h&agrave;o sử Việt lần V - năm 2020 với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng&rdquo; được tổ chức d&agrave;nh cho 2 nh&oacute;m đối tượng ch&iacute;nh, đ&oacute; l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n (từ 16 - 35 tuổi<em>)</em> tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; bạn đọc B&aacute;o Tuổi Trẻ, với 4 bảng dự thi:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Bảng A: d&agrave;nh cho khu vực Quận - Huyện v&agrave; lực lượng vũ trang;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Bảng B: d&agrave;nh cho khu vực khu vực đại học, cao đẳng, trung cấp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Bảng C: d&agrave;nh cho khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Bảng D: d&agrave;nh cho bạn đọc b&aacute;o Tuổi Trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Tự h&agrave;o Sử Việt năm nay c&oacute; tất cả 03 v&ograve;ng thi:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;+ V&ograve;ng thi trực tuyến &ldquo;Tranh t&agrave;i sử Việt&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;+ V&ograve;ng thi trải nghiệm thực tế &ldquo;Dấu ấn lịch sử&rdquo;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;+ V&agrave; v&ograve;ng thi chung kết &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Link đăng k&iacute; v&agrave; dự thi:&nbsp;</span><strong><a href="https://tuhaosuviet.tuoitre.vn/">https://tuhaosuviet.tuoitre.vn/</a></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/slide-4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Nghi thức khai mạc Hội thi Tự h&agrave;o sử Việt năm 2017</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với v&ograve;ng thi trực tuyến &ldquo;Tranh t&agrave;i sử Việt&rdquo;, th&iacute; sinh sẽ tham gia phần thi trắc nghiệm (gồm 4 đợt) v&agrave; phần thi viết cảm nhận với chủ đề &ldquo;Th&agrave;nh phố của t&ocirc;i&rdquo;. Điểm của v&ograve;ng thi n&agrave;y sẽ l&agrave; điểm trung b&igrave;nh của cả hai phần thi trắc nghiệm v&agrave; cảm nhận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau v&ograve;ng thi &ldquo;Tranh t&agrave;i sử Việt&rdquo;, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 30 th&iacute; sinh c&oacute; điểm cao nhất ở mỗi bảng A, B, C (<em>Bảng D chỉ tham gia v&ograve;ng thi trực tuyến</em>) để tham gia v&ograve;ng thi trải nghiệm thực tế &ldquo;Dấu ấn lịch sử&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; v&ograve;ng thi theo đội, mỗi đội gồm 03 th&agrave;nh vi&ecirc;n được Ban Tổ chức lựa chọn ngẫu nhi&ecirc;n. C&aacute;c đội thi sẽ trải nghiệm cảm gi&aacute;c được trở th&agrave;nh những vlogger với thử th&aacute;ch thực hiện 01 vlog về lịch sử do ch&iacute;nh đội thi tự quay v&agrave; thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/slide-2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&igrave;nh ảnh c&aacute;c th&iacute; sinh tham gia Hội thi những năm trước</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c v&ograve;ng thi &ldquo;Dấu ấn lịch sử&rdquo;, 06 đội thi xuất sắc sẽ bước v&agrave;o v&ograve;ng thi chung kết &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo;. Tại v&ograve;ng thi n&agrave;y, c&aacute;c đội thi sẽ c&ugrave;ng tranh t&agrave;i trong một chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm lịch sử với những thử th&aacute;ch hấp dẫn tại c&aacute;c địa điểm cho Ban Tổ chức sắp xếp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c giải thưởng chung cuộc Nhất, Nh&igrave;, Ba, Khuyến kh&iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c đội thi xuất sắc, Ban Tổ chức c&ograve;n trao tặng 06 giải tập thể cho c&aacute;c đơn vị c&oacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia t&iacute;ch cực Hội thi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, ở mỗi v&ograve;ng thi, Ban Tổ chức đều c&oacute; những giải thưởng ri&ecirc;ng d&agrave;nh cho c&aacute;c th&iacute; sinh v&agrave; đội thi c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/IMG_3551.jpg" style="height:336px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Lễ Tổng kết v&agrave; trao giải Hội thi Tự h&agrave;o sử Việt năm 2017</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Tự H&agrave;o Sử Việt lần thứ V - năm 2020 với chủ đề: &ldquo;Tự h&agrave;o Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng&rdquo; được tổ chức trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o mừng kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 v&agrave; Đại hội Đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-01.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-02.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-03.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-04.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-05.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-06.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-07.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-08.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">BAN TỔ CHỨC HỘI THI</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;