Tuổi trẻ Thành phố chung tay hưởng ứng Giờ Trái đất

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Sự kiện tắt đ&egrave;n Giờ Tr&aacute;i đất năm 2020 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ng&agrave;y 28-3-2020. Với việc tắt đ&egrave;n trong v&ograve;ng 1 giờ đồng hồ, h&agrave;ng triệu kWh điện đ&atilde; được tiết kiệm trong suốt nhiều năm qua.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ đề, th&ocirc;ng điệp Giờ Tr&aacute;i đất năm 2020 tập trung v&agrave;o c&aacute;c h&agrave;nh động nhằm n&acirc;ng cao h&agrave;nh vi để tiết kiệm, sử dụng hiệu quả c&aacute;c nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng t&aacute;i tạo, năng lượng sạch; t&aacute;i sử dụng v&agrave; t&aacute;i chế r&aacute;c thải, chống r&aacute;c thải nhựa, bảo vệ động vật hoang d&atilde;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33324/avatar3.png" style="height:600px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giờ Tr&aacute;i Đất 2020 k&ecirc;u gọi sự cam kết của ch&iacute;nh phủ, tổ chức, doanh nghiệp v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n h&agrave;nh động nhằm đảo chiều những t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến đa dạng sinh học. C&aacute;c hoạt động của chương tr&igrave;nh g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy những s&aacute;ng kiến thay đổi h&agrave;nh vi ti&ecirc;u d&ugrave;ng như tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng đồ nhựa v&agrave; n&oacute;i kh&ocirc;ng với ti&ecirc;u thụ động vật hoang d&atilde;... Qua đ&oacute;, c&ugrave;ng với cộng đồng quốc tế thực hiện tốt hơn c&aacute;c mục ti&ecirc;u ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu, bảo vệ h&agrave;nh tinh xanh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch Giờ Tr&aacute;i đất năm 2020 tại Việt Nam do WWF-Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ C&ocirc;ng Thương v&agrave; Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường. Th&ocirc;ng điệp Giờ Tr&aacute;i đất năm 2020 l&agrave; k&ecirc;u gọi thay đổi h&agrave;nh vi ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sẽ kh&ocirc;ng tổ chức c&aacute;c hoạt động đ&ocirc;ng người như&nbsp;đạp xe cổ&nbsp;động hay Đ&ecirc;m sự kiện tắt đ&egrave;n Giờ Tr&aacute;i đất tại nhiều th&agrave;nh phố lớn tr&ecirc;n cả nước. Thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền online, như&nbsp;đăng tải th&ocirc;ng điệp, h&igrave;nh ảnh, video tr&ecirc;n c&aacute;c website v&agrave; mạng x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giờ Tr&aacute;i đất l&agrave; sự kiện quốc tế thường ni&ecirc;n do Quỹ Quốc tế Bảo vệ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n (World Wildlife Fund) khởi xướng, tổ chức lần đầu ti&ecirc;n năm 2007 tại Sydney (Australia) v&agrave; lan tỏa đến hầu hết c&aacute;c quốc gia với h&agrave;ng ngh&igrave;n th&agrave;nh phố lớn tr&ecirc;n thế giới tham gia. Hoạt động nổi bật nhất của chiến dịch l&agrave; sự kiện c&aacute;c cơ quan, c&ocirc;ng sở, cơ sở kinh doanh v&agrave; hộ gia đ&igrave;nh tham gia tắt đ&egrave;n điện v&agrave; c&aacute;c thiết bị&nbsp;điện kh&ocirc;ng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong v&ograve;ng 60 ph&uacute;t (từ 20h30 đến 21h30 giờ&nbsp;địa phương) ng&agrave;y thứ Bảy cuối c&ugrave;ng của th&aacute;ng 3 hằng năm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việt Nam bắt đầu tham gia sự kiện Giờ Tr&aacute;i đất từ năm 2009, với nhiều hoạt động hưởng ứng rất đa dạng. Kh&ocirc;ng chỉ k&ecirc;u gọi tắt đ&egrave;n trong thời gian 60 ph&uacute;t nhằm vận động tiết kiệm điện, m&agrave; c&ograve;n vận động tiết kiệm năng lượng, bảo vệ m&ocirc;i trường như sử dụng năng lượng t&aacute;i tạo, giảm thiểu r&aacute;c thải nhựa, kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c sản phẩm hoang d&atilde; bất hợp ph&aacute;p.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 11 năm triển khai, h&agrave;nh động tắt đ&egrave;n 1 giờ trong sự kiện&nbsp;Giờ tr&aacute;i đất&nbsp;đ&atilde; gi&uacute;p tiết kiệm h&agrave;ng triệu kWh, tổng điện năng tiết kiệm trong 11 năm qua, kể từ khi Việt Nam tham gia sự kiện Giờ tr&aacute;i đất (từ năm 2009 tới nay) l&agrave;: 4,8 triệu kWh. Điện năng tiết kiệm b&igrave;nh qu&acirc;n trong mỗi giờ tắt đ&egrave;n h&agrave;ng năm xấp xỉ 440.000 kWh.&nbsp;Với sự kiện Giờ tr&aacute;i đất năm nay, dự kiến khoảng 500.000kWh sẽ được tiết kiện trong 1 giờ tắt điện.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33324/cover%20gio%20trai%20dat%202.png" style="height:228px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tắt đ&egrave;n trong 1 giờ v&agrave;o thời điểm diễn ra sự kiện gần như đ&atilde; th&agrave;nh th&oacute;i quen trong c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave;m minh chứng cho sự thay đổi &yacute; thức trong cộng đồng, thể hiện tr&aacute;ch nhiệm của mỗi c&aacute; nh&acirc;n đối với việc bảo vệ tr&aacute;i đất v&agrave; chống biến đổi kh&iacute; hậu.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TH&Uacute;Y NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;