Bí thư Thành Đoàn làm Bí thư Quận ủy Phú Nhuận

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.952941);"> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Ng&agrave;y 28-3, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng,&nbsp;Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đ&atilde; trao quyết định chỉ định B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Phạm Hồng Sơn l&agrave;m b&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/3/28/ql-phson-ve-pnhuan2-1585362221780491310492.jpg" style="height:420px; width:586px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng - Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (phải) trao quyết định cho t&acirc;n B&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận Phạm Hồng Sơn s&aacute;ng 28-3 - Ảnh: Q.L.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quyết định của ban thường vụ Th&agrave;nh ủy TP.HCM điều động anh Phạm Hồng Sơn tham gia Ban chấp h&agrave;nh, Ban thường vụ v&agrave; chỉ định giữ chức b&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận nhiệm kỳ 2015-2020.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quyết định n&agrave;y do B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thiện Nh&acirc;n k&yacute; ng&agrave;y 24-3 v&agrave; c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 1-4-2020.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, &ocirc;ng Trần Lưu Quang cũng trao quyết định th&ocirc;i việc theo nguyện vọng c&aacute; nh&acirc;n để nghỉ hưu của b&iacute; thư Quận ủy - chủ tịch HĐND quận Ph&uacute; Nhuận Trịnh Xu&acirc;n Thiều, kể từ ng&agrave;y 1-4-2020.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu &yacute; với anh Phạm Hồng Sơn, &ocirc;ng Trần Lưu Quang n&oacute;i c&oacute; hai nhiệm vụ quan trọng trước mắt với t&acirc;n b&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một l&agrave; chuẩn bị v&agrave; đảm bảo th&agrave;nh c&ocirc;ng của đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai l&agrave;, trong t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; diễn biến dịch bệnh c&ograve;n kh&oacute; lường hiện nay, phải c&ugrave;ng tập thể l&atilde;nh đạo quận thực hiện triệt để c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch, mọi người c&ugrave;ng cố gắng, kh&ocirc;ng được lơ l&agrave;, nếu kh&ocirc;ng sẽ thất bại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n b&iacute; thư quận ủy Trịnh Xu&acirc;n Thiều cũng gửi gắm tin tưởng v&agrave;o người kế nhiệm, đồng thời cho biết &ocirc;ng sẵn s&agrave;ng hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ để t&acirc;n b&iacute; thư quận ủy tiếp cận c&ocirc;ng việc trong m&ocirc;i trường mới.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2020/3/28/ql-phson-ve-pnhuan1-1585362268689972490289.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải (phải) tặng hoa cho anh Phạm Hồng Sơn tại buổi công bố quyết định điều động cán bộ sáng 27-3 - Ảnh: Q.L."><img alt="Bí thư Thành đoàn TP.HCM làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_51af34a0-709b-11ea-b051-a11b7a9e5065" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/3/28/ql-phson-ve-pnhuan1-1585362268689972490289.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Bí thư Thành đoàn TP.HCM làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận - Ảnh 2." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng Ban tổ chức Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải (phải) tặng hoa cho anh Phạm Hồng Sơn tại buổi c&ocirc;ng bố quyết định điều động c&aacute;n bộ s&aacute;ng 27-3 - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&aacute;p lời, anh Phạm Hồng Sơn mong từ nay được xem như người nh&agrave; của Ph&uacute; Nhuận, d&ugrave; anh vốn xuất th&acirc;n từ nơi n&agrave;y. Anh Sơn từng tham gia ban chấp h&agrave;nh Đảng bộ quận hai nhiệm kỳ khi l&agrave; b&iacute; thư Quận đo&agrave;n, trước khi chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c về Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM đến nay đ&atilde; 10 năm.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2020/3/28/ql-phson-ve-pnhuan3-15853622893941582783978.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration: none; cursor: zoom-in; letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Tân Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ sáng 28-3 - Ảnh: Q.L."><img alt="Bí thư Thành đoàn TP.HCM làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_5e09be00-709b-11ea-81c3-237203d6ead3" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/3/28/ql-phson-ve-pnhuan3-15853622893941582783978.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Bí thư Thành đoàn TP.HCM làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận - Ảnh 3." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&acirc;n B&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận Phạm Hồng Sơn ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ s&aacute;ng 28-3 - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.952941);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:inherit; font-size:inherit">Anh Phạm Hồng Sơn sinh năm 1981 tại TP.HCM, qu&ecirc; Bến Tre, tr&igrave;nh độ cử nh&acirc;n h&agrave;nh ch&iacute;nh, thạc sĩ x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền nh&agrave; nước, cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></p> <p style="text-align:justify">Anh Phạm Hồng Sơn trưởng th&agrave;nh từ cơ sở, từng l&agrave;m c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu phố, phụ tr&aacute;ch Đội, giữ nhiệm vụ ph&oacute; b&iacute; thư, rồi b&iacute; thư Quận đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận trong nhiều năm trước khi được điều động về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM năm 2011.</p> <p style="text-align:justify">Tại Th&agrave;nh đo&agrave;n, anh Sơn cũng giữ nhiều nhiệm vụ kh&aacute;c nhau trước khi được bầu l&agrave;m b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave;o th&aacute;ng 6-2017, khi đang l&agrave; ph&oacute; b&iacute; thư, chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM. Hiện anh l&agrave; ủy vi&ecirc;n thường vụ Trung ương Đo&agrave;n.</p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2020/3/28/ql-phson-ve-pnhuan4-1585362303404223134055.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Đại diện ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM chúc mừng tân Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn - Ảnh: Q.L."><img alt="Bí thư Thành đoàn TP.HCM làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_66870d30-709b-11ea-b77c-29fc7599307b" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/3/28/ql-phson-ve-pnhuan4-1585362303404223134055.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Bí thư Thành đoàn TP.HCM làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận - Ảnh 5." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px">Đại diện ban thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM ch&uacute;c mừng t&acirc;n B&iacute; thư Quận ủy Ph&uacute; Nhuận Phạm Hồng Sơn - Ảnh: Q.L.</p> </div> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Q.LINH &nbsp;(Tuổi Trẻ)</strong></span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;