Đoàn viên, thanh niên Thành phố xem livestream mừng sinh nhật Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh COVID-19, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng tổ chức chương tr&igrave;nh kỷ niệm cấp th&agrave;nh, m&agrave; ghi h&igrave;nh v&agrave; ph&aacute;t truyền h&igrave;nh trực tiếp chương tr&igrave;nh kỷ niệm 89 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) v&agrave; trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 tr&ecirc;n c&aacute;c trang cộng đồng của Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Huyền thoại n&uacute;i Dinh&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh&nbsp;hội tụ c&aacute;c phần phim tư liệu phỏng vấn trước đ&oacute;&nbsp;của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; cựu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại Khu căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh, một địa địa chỉ rất đỗi th&acirc;n quen với những c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nơi m&agrave; trong những năm kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước l&agrave; căn cứ c&aacute;ch mạng nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33322/238f0faee871132f4a60.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hội tụ c&aacute;c phần phim tư liệu phỏng vấn trước đ&oacute; của&nbsp;c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; cựu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại Khu căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều thế hệ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; được học tập, trui r&egrave;n v&agrave; trưởng th&agrave;nh tr&ecirc;n con đường đấu tranh c&aacute;ch mạng. Trong đ&oacute;, c&oacute; c&ocirc; Trương Mỹ Lệ, c&ocirc; Ng&ocirc; Thị Cẩm Ti&ecirc;n, c&ocirc; L&ecirc; T&uacute; Cẩm, ch&uacute; Nguyễn Văn Quyền, ch&uacute; Trần Hồi Sinh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33322/7e7ce62801f7faa9a3e6.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tư liệu về chương tr&igrave;nh&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">văn nghệ được thực hiện trước đ&oacute;&nbsp;tại Khu căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từng kỷ niệm về những đồng đội đồng ch&iacute; của m&igrave;nh đ&atilde; sống, chiến đấu v&agrave; hy sinh được kể lại. Trong c&acirc;u chuyện c&ograve;n l&agrave; t&igrave;nh cảm của c&ocirc;, ch&uacute; với người &nbsp;Anh&nbsp;h&ugrave;ng lực lượng vũ trang, Liệt sĩ Hồ Hảo Hớn &ndash; &nbsp;B&iacute; thư&nbsp;Khu Đo&agrave;n&nbsp;S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (nay l&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y nay, t&ecirc;n đồng ch&iacute; Hồ Hảo Hớn đ&atilde; được đặt t&ecirc;n cho một giải thưởng vinh danh, x&eacute;t trao cho những c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; s&aacute;ng kiến mới &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave;o thực tiễn hoặc c&oacute; đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của tổ chức đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chăm ch&uacute;t từng gi&aacute; trị cộng đồng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2020, để đảm bảo an to&agrave;n trong điều kiện dịch bệnh c&ograve;n diễn biến phức tạp, việc tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao c&aacute;c giải thưởng đ&atilde; được tổ chức tại c&aacute;c đơn vị được vinh danh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">09 m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p được Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 c&oacute; thể n&oacute;i gắn với &ldquo;thời thanh xu&acirc;n&rdquo;, từ thuở đội vi&ecirc;n cho đến l&uacute;c trưởng th&agrave;nh, v&agrave;o đời của một người trẻ v&agrave; c&aacute;c vấn đề cụ thể t&aacute;c động trực diện đến sống người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33322/1%20(1).jpg" style="height:357px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Ng&agrave;y hội gia đ&igrave;nh trẻ v&agrave; Tuy&ecirc;n dương &quot;Gia đ&igrave;nh trẻ văn h&oacute;a, hạnh ph&uacute;c&rdquo; của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p: cuộc thi &ldquo;S&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh phố, , giải ph&aacute;p &ldquo;N&acirc;ng cao nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n&rdquo; của Đo&agrave;n trường ĐH&nbsp; Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG-HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n lĩnh vực văn h&oacute;a, đ&oacute; l&agrave; &ldquo;Ng&agrave;y hội gia đ&igrave;nh trẻ v&agrave; Tuy&ecirc;n dương &quot;Gia đ&igrave;nh trẻ văn h&oacute;a, hạnh ph&uacute;c&rdquo; của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, &ldquo;Lễ hội Tết Việt&rdquo; của Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, giải ph&aacute;p &ldquo;Đưa &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc v&agrave;o học đường&rdquo; của Đo&agrave;n trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Mang bảo t&agrave;ng đến với trường học&rdquo; của Đo&agrave;n Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33322/8d28ccb8bb74402a1965.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương Giải thưởng Hồ Hảo Hớn giải ph&aacute;p &ldquo;Đưa &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc v&agrave;o học đường&rdquo; của Đo&agrave;n trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay, ba m&ocirc; h&igrave;nh ghi lại dấu ấn m&agrave;u &aacute;o xanh thanh ni&ecirc;n tham gia giải quyết c&aacute;c vấn đề trực diện t&aacute;c động đến đời sống của b&agrave; con người d&acirc;n l&agrave; Chương tr&igrave;nh Vươn l&ecirc;n từ nghị lực&rdquo; của Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận 6, chương tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n xung kích tham gia giảm tỷ l&ecirc;̣ th&acirc;́t thoát nước tr&ecirc;n địa bàn TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV v&agrave; &ldquo;Chương tr&igrave;nh T&ocirc;i d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo; của Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p năm nay đều l&agrave; những vấn đề li&ecirc;n quan đến chủ đề của th&agrave;nh phố &ldquo;Năm&nbsp;đẩy mạnh hoạt động&nbsp;văn h&oacute;a&nbsp;v&agrave; x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;45 m&ugrave;a hoa rực rỡ t&ecirc;n Người&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiến tới mốc son 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đợt thi đua 200 ng&agrave;y ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t động đợt thi đua trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, đội vi&ecirc;n thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, thiết thực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đợt hoạt động, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n x&aacute;c định năm chỉ ti&ecirc;u: (1) X&acirc;y dựng mới 25 s&acirc;n chơi cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, (2) Thực hiện 05 c&ocirc;ng vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, (3) Thực hiện 45 kh&ocirc;ng gian xanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, (4) Thực hiện 02 kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh, (5) 100% c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n c&oacute; hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, chăm lo gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng (từ 24/4/2020 - 30/4/2020).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; thực hiện MV &ldquo;45 m&ugrave;a hoa rực rỡ t&ecirc;n Người&rdquo; do nhạc sĩ Mai Tr&acirc;m s&aacute;ng t&aacute;c với sự tham gia của 45 văn nghệ sĩ, trong đ&oacute; c&oacute; NSND Tạ Minh T&acirc;m, NSƯT V&acirc;n Kh&aacute;nh, ca sĩ Huỳnh Lợi, Quốc Đại, Nguyễn Phi H&ugrave;ng, Dương Quốc Hưng, Qu&yacute; B&igrave;nh, Vy Oanh, T&ugrave;ng L&acirc;m, Anh Qu&acirc;n, MC Quỳnh Hoa, diễn vi&ecirc;n xiếc Hiển Phước &ndash; Thanh Hoa,,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HỒNG TIẾN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;