Hơn 6.745 phiếu khai y tế được các bạn trẻ nhập liệu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n cần ti&ecirc;n phong m&ugrave;a dịch&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y qua, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c đ&atilde; nỗ lực ra sức thi đua như lời căn dặn của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c.</span></strong></em></p> <p style="text-align:center"><em><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33320/Hinh.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">M&agrave;u &aacute;o xanh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c đ</span><span style="font-size:14px">&atilde; c&oacute; mặt kịp thời, tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sau đ&oacute; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần c&ugrave;ng c&aacute;c cơ quan chức năng v&agrave; ng&agrave;nh y tế tại c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tập trung.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến nay, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ra qu&acirc;n 04 đội h&igrave;nh hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c nhập liệu phiếu khai y tế tại c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tập trung do Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;quản l&yacute;, với 154 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&iacute;nh đến ng&agrave;y 26/3, đội h&igrave;nh đ&atilde; nhập liệu 6.745 phiếu khai y tế</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo anh Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, tại mỗi cơ sở c&aacute;ch ly sẽ c&oacute; 02 đội phụ tr&aacute;ch, trong đ&oacute; mỗi đội gồm 10 người. Lực lượng thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia sẽ được bố tr&iacute; theo nhu cầu v&agrave; số lượng người c&aacute;ch ly tại những khu c&aacute;ch ly tập trung gồm Quận 7, Quận 12, huyện Nh&agrave; B&egrave;, H&oacute;c M&ocirc;n, Củ Chi.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;<em>Lực lượng thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ được tập huấn kỹ về c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc ph&ograve;ng, chống dịch bệnh; được c&aacute;c sinh vi&ecirc;n y khoa hướng dẫn hỗ trợ th&ecirc;m về c&aacute;c thuật ngữ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh y nhằm đảm bảo độ ch&iacute;nh x&aacute;c trong c&ocirc;ng t&aacute;c nhập liệu</em>&rdquo;, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Ng&ocirc; Minh Hải chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiệm vụ của c&aacute;c đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện l&agrave; tiếp nhận những tờ khai của người tham gia c&aacute;ch ly khai v&agrave; tiến h&agrave;nh nhập liệu, điền th&ocirc;ng tin v&agrave;o mẫu chung; tạo th&agrave;nh hồ sơ ri&ecirc;ng để thuận tiện trong qu&aacute; tr&igrave;nh theo d&otilde;i, kiểm so&aacute;t người c&aacute;ch ly.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">To&agrave;n bộ đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ thực hiện đeo khẩu trang, bao tay, dung dịch rửa tay v&agrave; khử khuẩn thiết bị; đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần, ăn - nghỉ trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Thanh B&igrave;nh, Quận Đo&agrave;n 12 cho biết, hiện c&aacute;c&nbsp;bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham c&ocirc;ng t&aacute;c nhập danh s&aacute;ch, tờ khai y tế tại khu c&aacute;ch ly tập trung của trường Qu&acirc;n sự Qu&acirc;n khu 7 (Quận 12).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những tờ khai sau khi được người tham gia c&aacute;ch ly thực hiện khai th&ocirc;ng tin sẽ được chuyển đến c&aacute;c đội để nhập, điền th&ocirc;ng tin v&agrave;o mẫu chung, tạo điều kiện để qu&aacute; tr&igrave;nh theo d&otilde;i, kiểm so&aacute;t người c&aacute;ch ly v&agrave; dịch bệnh thuận tiện hơn.<br /> Đội h&igrave;nh ch&iacute;nh thức triển khai thực hiện nhiệm vụ từ ng&agrave;y 19.3.2020 cho đến khi c&ocirc;ng bố hết dịch.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Acirc;M DŨNG</span></strong>&nbsp;<strong>(TH)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;