Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Thanh niên cần tiên phong mùa dịch'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TTO - Ng&agrave;y 25-3, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc với Trung ương Đo&agrave;n về thực hiện quy chế phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c giữa Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Trung ương Đo&agrave;n trong thời gian qua.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33317/1.jpg" style="height:330px; width:586px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)">Thủ tướng tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu v&agrave; triển vọng - Ảnh: VGP</span></span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi l&agrave;m việc, Thủ tướng nhấn mạnh 6,3 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ngo&agrave;i thực hiện c&aacute;c hướng dẫn y tế m&ugrave;a dịch cho bản th&acirc;n, cần vận động hướng dẫn, gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n khai b&aacute;o y tế, gi&uacute;p ph&acirc;n loại được người cao tuổi, người c&oacute; bệnh nền, người yếu thế, người c&oacute; nguy cơ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;B&ecirc;n cạnh m&agrave;u &aacute;o xanh bi&ecirc;n ph&ograve;ng th&igrave; m&agrave;u &aacute;o xanh thanh ni&ecirc;n l&agrave; tấm gương qu&yacute; trong l&uacute;c n&agrave;y để th&uacute;c đẩy ngăn ngừa dịch bệnh ở nước ta&quot; - Thủ tướng n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thủ tướng cho rằng gần 3 th&aacute;ng qua, c&aacute;n bộ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cấp đ&atilde; l&agrave;m nhiều việc, xung k&iacute;ch thực hiện &quot;chống dịch như chống giặc&quot; như tổ chức c&aacute;c điểm rửa tay, sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh y t&igrave;nh nguyện hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, nh&oacute;m ph&aacute;t khẩu&nbsp;trang miễn ph&iacute;...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thời gian tới, Thủ tướng n&ecirc;u r&otilde; ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến nước ta, cho n&ecirc;n thanh ni&ecirc;n phải ph&aacute;t huy vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong, bản lĩnh, nhiệt huyết, vượt qua kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o, &yacute; ch&iacute;, kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n, cống hiến, c&oacute; sức s&aacute;ng tạo mới để phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n, đất nước. Đồng thời phải tổ chức lại c&ocirc;ng việc, chuẩn bị tốt cho thời điểm hậu dịch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thủ tướng khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c ph&oacute; thủ tướng, c&aacute;c bộ trưởng cũng như c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền d&agrave;nh thời gian nhiều hơn cho c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng ng&agrave;y, Trung ương Đo&agrave;n tuy&ecirc;n dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2019. Đ&oacute; l&agrave; V&otilde; Minh L&acirc;m (nghệ sĩ cải lương), Ho&agrave;ng Hoa Trung (trưởng nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện Niềm Tin), L&ecirc; Anh Tuấn (TP Thủ Dầu Một, B&igrave;nh Dương), Nguyễn Kh&aacute;nh Linh (Thanh H&oacute;a), Trương Thế Diệu (C&ocirc;ng ty Denso), Nguyễn Thị Oanh (Trung t&acirc;m Huấn luyện v&agrave; thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang), thiếu t&aacute; Trần Văn Phương (ph&oacute; thuyền trưởng t&agrave;u ngầm 186 - Đ&agrave; Nẵng, lữ đo&agrave;n 189, Qu&acirc;n chủng Hải qu&acirc;n), đại &uacute;y Ng&ocirc; Anh Tuấn (ph&oacute; trưởng C&ocirc;ng an huyện Nghĩa Đ&agrave;n, tỉnh Nghệ An), L&ecirc; Anh Tiến (CEO C&ocirc;ng ty cổ phần C&ocirc;ng nghệ chatbot Việt Nam), PGS.TS Đinh Ngọc Thạnh (gi&aacute;o sư tập sự, khoa c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin - truyền th&ocirc;ng, Trường đại học&nbsp;Soongsil, H&agrave;n Quốc).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng cũng được trao thưởng dịp n&agrave;y. 20 bạn trẻ n&agrave;y đ&atilde; tr&iacute;ch tổng số tiền 100 triệu đồng từ giải thưởng để ủng hộ chiến dịch ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 v&agrave; 100 triệu đồng ủng hộ người d&acirc;n bị ảnh hưởng bởi hạn h&aacute;n, x&acirc;m nhập mặn.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THEO H&Agrave; THANH -&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;