Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung thăm, chúc mừng Thành Đoàn nhân dịp 26-3

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 89 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - UVTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy đ&atilde; đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33314/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - UVTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;Phạm Hồng Sơn đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o với đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung về kết quả thực hiện Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2020 v&agrave; đặc biệt l&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần t&igrave;nh nguyện xung k&iacute;ch của tuổi trẻ th&agrave;nh phố&nbsp;trong việc ph&ograve;ng chống dịch COVID-19. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ Trẻ đ&atilde; chủ động v&agrave; kịp thời thực hiện nhiều sản phẩm thiết thực g&oacute;p phần ph&ograve;ng chống dịch COVID-19. Điển h&igrave;nh, như: sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối hơn 45.000 l&iacute;t dung dịch s&aacute;t khuẩn Anolyte phục vụ khử khuẩn c&aacute;c cơ quan, đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp, trường học, c&aacute;c khu c&aacute;ch ly v&agrave; nhiều hộ d&acirc;n; chế tạo buồng khử khuẩn to&agrave;n th&acirc;n di động, thiết bị khử khuẩn mini c&aacute; nh&acirc;n (đ&atilde; gửi tặng c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang, c&ocirc;ng an cửa khẩu, c&aacute;c bộ phận tiếp x&uacute;c với hồ sơ giấy tờ&hellip;). Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng đ&atilde; triển khai đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện hỗ trợ nhập liệu hồ sơ tại c&aacute;c khu c&aacute;ch ly v&agrave; tập huấn cho 200 sinh vi&ecirc;n y khoa sẵn s&agrave;ng nhận nhiệm vụ khi cần thiết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;cũng chủ động giảm c&aacute;c hoạt động tập trung, tăng cường hoạt động trực tuyến; kh&ocirc;ng tổ chức c&aacute;c lễ trao giải thưởng của Th&agrave;nh đo&agrave;n như mọi năm (như Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch d&agrave;nh cho c&aacute;c y b&aacute;c sĩ trẻ ti&ecirc;u biểu, Giải thưởng Hồ Hảo Hớn d&agrave;nh cho c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n hiệu quả) m&agrave; tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n đến tận c&aacute;c cơ sở để trao giải, động vi&ecirc;n c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;c mừng Th&agrave;nh Đo&agrave;n nối tiếp truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - Chợ Lớn - TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung đ&aacute;nh gi&aacute; cao Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ph&aacute;t huy truyền thống s&aacute;ng tạo, vượt kh&oacute; của Th&agrave;nh phố với nhiều giải ph&aacute;p, s&aacute;ng kiến cụ thể cho mặt trận chống dịch COVID-19 cam go hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung mong rằng Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần x&ocirc;ng pha, xung k&iacute;ch mọi l&uacute;c, mọi nơi, nhất l&agrave; trong giai đoạn kh&oacute; khăn của đất nước như truyền thống 89 năm qua.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33314/572A8465.JPG" style="height:411px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;V&otilde; Thị Dung gửi gắm kỳ vọng v&agrave; cũng b&agrave;y tỏ tin tưởng tuổi trẻ th&agrave;nh phố với sự r&egrave;n luyện của Đo&agrave;n sẽ c&oacute; sức bật kh&ocirc;ng ngừng v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển bền vững</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ tập hợp đội ngũ với tinh thần xung k&iacute;ch, ph&aacute;t huy đội ngũ tr&iacute; thức trẻ, tiếp tục c&oacute; những giải ph&aacute;p khoa học c&ocirc;ng nghệ c&ugrave;ng th&agrave;nh phố chống dịch m&agrave; c&ograve;n phải chuẩn bị cho giai đoạn sau với rất nhiều kh&oacute; khăn. &ldquo;Ngo&agrave;i mặt trận chống dịch, c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c mặt trận kinh tế, x&atilde; hội&hellip; cần phải phục hồi khi t&igrave;nh h&igrave;nh ổn định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ thực tiễn, học sinh, sinh vi&ecirc;n nghỉ học d&agrave;i hạn, người lao động một số ng&agrave;nh nghề tạm mất việc, giảm thu nhập, Th&agrave;nh Đo&agrave;n phải c&oacute; những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay để nắm bắt t&acirc;m tư, nguyện vọng v&agrave; hỗ trợ kịp thời, lu&ocirc;n l&agrave; người bạn chia sẻ, đồng h&agrave;nh xứng đ&aacute;ng với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&rdquo;, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;V&otilde; Thị Dung gửi gắm kỳ vọng v&agrave; cũng b&agrave;y tỏ tin tưởng tuổi trẻ th&agrave;nh phố với sự r&egrave;n luyện của Đo&agrave;n c&oacute; sức bật kh&ocirc;ng ngừng v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển bền vững.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33314/572A8444.JPG" style="height:413px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung sử dụng &quot;M&aacute;y rửa tay diệt khuẩn tự động&quot;&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung đ&atilde; tham quan m&ocirc; h&igrave;nh &quot;M&aacute;y rửa tay diệt khuẩn tự động&quot;. Đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ th&agrave;nh phố g&oacute;p phần &quot;chiến đấu&quot; với COVID-19, gi&uacute;p mỗi người d&acirc;n th&ecirc;m biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch, tự bảo vệ sức khỏe của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tin: NGỌC TUYẾT</span></strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: HO&Agrave;NG PH&Uacute;C</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;