Tuổi trẻ SAWACO xung kích tham gia giảm tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với tinh thần &ldquo;Y&ecirc;u nghề - Tr&aacute;ch nhiệm &ndash; Bản Lĩnh &ndash; S&aacute;ng tạo&rdquo;, tuổi trẻ Sawaco đ&atilde; tổ chức thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n xung kích tham gia giảm tỷ l&ecirc;̣ th&acirc;́t thoát nước tr&ecirc;n địa bàn Thành ph&ocirc;́ H&ocirc;̀ Chí Minh&rdquo; nhằm triển khai v&agrave; thực hiện tốt 03 Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u của Nghị quy&ecirc;́t Đại h&ocirc;̣i Đảng bộ Tổng C&ocirc;ng ty nhiệm kỳ 2015 &ndash; 2020, g&oacute;p phần thực hiện hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c giảm nước thất tho&aacute;t &ndash; thất thu, giữ vững chỉ ti&ecirc;u 100% hộ d&acirc;n th&agrave;nh phố được c&acirc;́p nước sạch v&agrave; đ&acirc;̉y mạnh cải cách hành chính, góp ph&acirc;̀n đảm bảo cấp nước sạch - an to&agrave;n - li&ecirc;n tục - chất lượng v&agrave; an ninh ch&iacute;nh trị - trật tự x&atilde; hội cho th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; được triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay, với 17 đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n v&agrave; thu h&uacute;t hơn 15.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia. 10/10 cơ sở Đoàn quản l&yacute; địa b&agrave;n cấp nước đăng ký quản l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; thực hiện giảm tỷ l&ecirc;̣ nước th&acirc;́t thoát th&acirc;́t thu từ 2% đến 5% tại DMA tr&ecirc;n 500 đấu nối. Bằng tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ, nhiều đơn vị đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt v&agrave; vượt chỉ ti&ecirc;u đề ra, như: Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty CPCN Gia Định thực hiện giảm được 29.27% tại DMA PN1302 v&agrave;o năm 2017, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty CP Cấp nước Trung An thực hiện giảm được 26.29% tại DMA 13.1 v&agrave;o năm 2018 v&agrave; Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty CP Cấp nước Chợ Lớn thực hiện giảm được 21.07% tại DMA Q5 &ndash; 1001. Ngo&agrave;i ra, 10 cơ sở Đo&agrave;n quản l&yacute; địa b&agrave;n cấp nước đ&atilde; triển khai thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện tham gia cập nhật th&ocirc;ng tin mạng lưới cấp nước l&ecirc;n họa đồ địa l&yacute; GIS&rdquo;; đến nay, c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; cập nhật v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh được 80% theo tiến độ đ&atilde; đề ra.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33301/DVTN%20TO%20CHUC%20KHAO%20SAT%20VA%20KIEM%20TRA%20DHN.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tiến h&agrave;nh khảo s&aacute;t nhu cầu sử dụng nước của kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n quản l&yacute; địa b&agrave;n cấp nước đ&atilde; tiến h&agrave;nh khảo s&aacute;t thực tế v&agrave; t&igrave;m hiểu nguy&ecirc;n nh&acirc;n, nhu cầu sử dụng nước của kh&aacute;ch h&agrave;ng tại 5.000 đồng hồ nước c&oacute; chỉ số ti&ecirc;u thụ thấp trong v&ugrave;ng DMA đăng k&yacute;, tiến h&agrave;nh tham mưu l&atilde;nh đạo đơn vị hạ cỡ 503/894 đồng hồ nước cỡ lớn c&oacute; mức ti&ecirc;u thụ thấp, g&oacute;p phần giảm tỉ lệ thất tho&aacute;t nước tại đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o &ldquo;Đọc đ&uacute;ng - Đọc đủ - Đọc tr&aacute;ch nhiệm&rdquo; đ&atilde; khắc phục những kh&oacute; khăn về việc kh&ocirc;ng tiếp cận được đồng hồ nước do chủ hộ đi vắng, đi l&agrave;m&hellip;, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; ghi nhận, tiếp cận với c&aacute;c hộ l&acirc;n cận để xin số điện thoại li&ecirc;n lạc v&agrave; quay trở lại đọc số khi kh&aacute;ch h&agrave;ng đang ở nh&agrave;. Đồng thời, ch&uacute; trọng quan s&aacute;t, ghi nhận c&aacute;c điểm khả nghi khi ph&aacute;t hiện gian lận tại đồng hồ nước v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o về bộ phận chức năng. Đến nay, đ&atilde; ph&aacute;t hiện 105 trường hợp gian lận tại đồng hồ nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với ti&ecirc;u chí &ldquo;M&ocirc;̃i đoàn vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n T&ocirc;̉ng C&ocirc;ng ty C&acirc;́p nước Sài Gòn là m&ocirc;̣t nh&acirc;n vi&ecirc;n báo b&ecirc;̉&rdquo; , Phong trào &ldquo;Thanh ni&ecirc;n tích cực báo b&ecirc;̉&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 10.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia b&aacute;o bể với 10.152 điểm bể được sửa chữa.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33301/CONG%20TAC%20SUA%20CHUA%20DIEM%20BE.jpg" style="height:600px; width:450px" /></em></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng t&aacute;c sửa chữa tại c&aacute;c điểm bể</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm nhấn của c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; tinh thần &ldquo;S&aacute;ng tạo&rdquo; của tuổi trẻ được ph&aacute;t huy mạnh mẽ trong việc tham mưu v&agrave; ứng dụng c&aacute;c s&aacute;ng kiến, hiến kế, giải ph&aacute;p khắc phục kh&oacute; khăn v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c giảm thất tho&aacute;t nước. Đến nay, c&oacute; hơn 200 &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, hiến kế được ứng dụng v&agrave;o thực tiễn, ti&ecirc;u biểu như s&aacute;ng kiến &ldquo;Sử dụng năng lượng mặt trời trong việc vận h&agrave;nh tủ t&iacute;n hiệu DMA&rdquo;, S&aacute;ng kiến &ldquo;Thay thế thiết bị điều khiển bằng 02 bộ pilot gắn song song v&agrave; kết hợp vận h&agrave;nh tự đọng bằng 2 timer gắn song song để vận h&agrave;nh DMA&rdquo;, S&aacute;ng kiến &ldquo;Cải tiến bộ lưỡi khoan &ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c khoan cắt T kh&ocirc;ng đ&oacute;ng nước<strong><em>&rdquo;</em></strong> đ&atilde; được c&ocirc;ng nhận v&agrave; đạt giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi h&agrave;ng năm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33301/n.jpg" style="height:482px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Từ t&iacute;n hiệu DMA sử dụng năng lượng mặt trời thay cho nguồn pin</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với c&aacute;c giải ph&aacute;p cụ thể, C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n đ&atilde; g&oacute;p phần thực hiện hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c t&aacute;c giảm thất tho&aacute;t nước hằng năm của Tổng C&ocirc;ng ty, từ 28.61% v&agrave;o cuối th&aacute;ng 12/2016, đến nay tỷ lệ thất tho&aacute;t nước v&agrave;o cuối th&aacute;ng 12/2019 l&agrave; 20.85%, giảm 7.76%. Đồng thời, c&ocirc;ng tr&igrave;nh được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ocirc;ng nhận l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu năm 2017, 2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những kết quả đạt được, m&ocirc; h&igrave;nh đ&atilde; ph&aacute;t huy cao tinh thần c&aacute;ch mạng, nhiệt huyết, t&igrave;nh nguyện v&agrave; xung k&iacute;ch tham gia giải quyết c&aacute;c vấn đề kh&oacute;, cấp b&aacute;ch của Tổng C&ocirc;ng ty, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Thành ph&ocirc;́ H&ocirc;̀ Chí Minh có ch&acirc;́t lượng s&ocirc;́ng t&ocirc;́t, văn minh, hi&ecirc;̣n đại nghĩa tình. Đồng thời, tạo điều kiện, m&ocirc;i trường rèn luy&ecirc;̣n, n&acirc;ng cao vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, tạo được sự uy t&iacute;n của tổ chức Đo&agrave;n tại doanh nghiệp, g&oacute;p phần tham gia thực hi&ecirc;̣n hiệu quả <strong><em>&ldquo;</em></strong>X&acirc;y dựng các giá trị m&acirc;̃u hình thanh ni&ecirc;n Sawaco&rdquo; với 4 ti&ecirc;u ch&iacute; l&agrave; &ldquo;Y&ecirc;u ngh&ecirc;̀ &ndash; Trách nhi&ecirc;̣m &ndash; Bản lĩnh &ndash; Sáng tạo&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>V.A</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;