Hơn 200 y bác sĩ trẻ, sinh viên chung tay hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 22/3/2020, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ ra mắt đội h&igrave;nh hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp do vi r&uacute;t Corona (COVID-19), x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường học tập an to&agrave;n cho học sinh.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33300/ddc4309360569b08c247.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Ra mắt đội h&igrave;nh hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đội h&igrave;nh bao gồm hơn 200 chiến sĩ l&agrave; c&aacute;c y b&aacute;c sĩ trẻ, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&aacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;m, bệnh viện trực thuộc c&aacute;c trường Đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, hội vi&ecirc;n Hội Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường c&oacute; đ&agrave;o tạo về ng&agrave;nh y (trong đ&oacute; đa số l&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n năm 4, năm 5, năm 6).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đội h&igrave;nh thực hiện mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường học tập an to&agrave;n cho học sinh, đồng thời ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tinh thần xung k&iacute;ch của sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh y n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; tuổi trẻ th&agrave;nh phố n&oacute;i chung, c&ugrave;ng với ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố tham gia hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh COVID-19.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33300/90195085_556623588393797_7994537084075376640_n.jpg" style="height:435px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33300/tap%20huan.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đội h&igrave;nh sẽ tập trung tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức cho học sinh, sinh vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n, phụ huynh học sinh tại c&aacute;c trường học, c&aacute;c khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố về nguy&ecirc;n nh&acirc;n, hậu quả v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch bệnh cũng như n&acirc;ng cao khả năng bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước dịch COVID-19 vẫn c&ograve;n nhiều diễn biến phức tạp.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, tập huấn, đội h&igrave;nh sẽ kết hợp với phun xịt thuốc khử khuẩn tại c&aacute;c địa điểm tổ chức tập huấn, đồng thời phối hợp trang bị c&aacute;c cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phối hợp với B&aacute;o Tuổi Trẻ v&agrave; Đo&agrave;n T&ocirc;̉ng C&ocirc;ng ty c&acirc;́p nước Sài Gòn TNHH MTV trao tặng 25 bồn rửa tay cho học sinh tại c&aacute;c trường.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33300/d28c33a5b260493e1071.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Tặng bồn rửa tay cho học sinh</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33300/ebe35004d1c12a9f73d0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Đo&agrave;n Sawaco tặng 100 cục x&agrave; ph&ograve;ng diệt khuẩn cho trường TH Linh Đ&ocirc;ng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngay sau lễ ra mắt s&aacute;ng h&ocirc;m nay, đội h&igrave;nh đ&atilde; triển khai thực hiện tập huấn tại c&aacute;c trường học, khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n, khu d&acirc;n cư tại Quận Thủ Đức, Quận 6 v&agrave; Quận 8; phun thuốc xịt khuẩn v&agrave; trao tặng hai bồn rửa tay tại trường Tiểu học Linh Đ&ocirc;ng v&agrave; trường THCS Ng&ocirc; Ch&iacute; Quốc, Quận Thủ Đức. Đồng thời, đội h&igrave;nh cũng tham gia hỗ trợ việc nhập th&ocirc;ng tin phiếu khai b&aacute;o y tế tại c&aacute;c trung t&acirc;m c&aacute;ch ly tập trung của Th&agrave;nh phố v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c cơ quan chức năng, ng&agrave;nh y tế trong trường hợp b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch bệnh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33300/175cd6ac5769ac37f578.jpg" style="height:901px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">C&aacute;c em học sinh sử dụng bồn rửa tay</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">HỮU AN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;