Tuyên dương các gương tiêu biểu đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 25/02, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tuy&ecirc;n dương, trao Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 7 &ndash; năm 2020 cho 28 thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Do t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Covid &ndash; 19, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương như mọi năm m&agrave; đến trực tiếp c&aacute;c bệnh viện,&nbsp;cơ sở y tế để trao giải thưởng cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc đạt giải.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33220/IMG_2442.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đi c&ugrave;ng&nbsp;đo&agrave;n tuy&ecirc;n dương của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; Anh h&ugrave;ng Lao động, Thầy thuốc Nh&acirc;n d&acirc;n, Gi&aacute;o sư, B&aacute;c sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng v&agrave;&nbsp;đồng ch&iacute; Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33220/IMG_2390.JPG" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gương thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu Thạc sĩ, B&aacute;c sĩ Huỳnh Thanh T&ugrave;ng - Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế - Chuy&ecirc;n khoa nhi , B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n cơ sở Bệnh viện T&acirc;n Ph&uacute; chia sẻ, bản th&acirc;n anh cảm thấy rất x&uacute;c động, tự h&agrave;o khi lần thứ hai được nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch. B&aacute;c sĩ T&ugrave;ng cho biết, anh sẽ kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, nỗ lực học tập v&agrave; trau dồi th&ecirc;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ để xứng đ&aacute;ng với giải thưởng cao qu&yacute; n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33220/390eb524f3950bcb5284.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - UV.BTV, Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng bằng khen cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc đạt giải</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ 62 hồ sơ giới thiệu của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n gửi về tham gia giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 7 - năm 2020, Hội đồng x&eacute;t trao giải thưởng đ&atilde; chọn ra 28 gương Thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố để tuy&ecirc;n dương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua 07 lần tuy&ecirc;n dương, đến nay đ&atilde; c&oacute; 189 gương Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố được vinh danh. Đ&acirc;y l&agrave; những điển h&igrave;nh thầy thuốc trẻ c&oacute; nhiều nỗ lực,&nbsp;gi&agrave;u y&nbsp;đức, y&nbsp;nghiệp v&agrave; nhiệt t&igrave;nh tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33220/IMG_9857.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố trao bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho b&aacute;c sĩ Nguyễn Ngọc Hiển - Bệnh viện An B&igrave;nh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở danh hiệu được tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c gương đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực, ph&aacute;t huy những s&aacute;ng kiến, nghi&ecirc;n cứu khoa học trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh tựu nổi bật trong lao động v&agrave; cuộc sống, nhiều gương điển h&igrave;nh đ&atilde; đạt giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nhiều s&aacute;ng kiến, hiến kế tiếp tục được ph&aacute;t huy gi&aacute; trị để l&agrave;m lợi cho cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">TH&Uacute;Y NHI - L&Ecirc; VĨNH - HỮU AN</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;