Bình xét đảng viên trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 10.02.2020, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; ban h&agrave;nh Th&ocirc;ng b&aacute;o số </strong><strong>1269-TB/TĐTN-BTC</strong><strong> về việc </strong><strong>giới thiệu, b&igrave;nh chọn v&agrave; tuy&ecirc;n dương đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020</strong>.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33177/dang%20vien%20tre.png" style="height:323px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy (hiện l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đảng) chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng&nbsp;c&aacute;c gương đảng vi&ecirc;n trẻ được tuy&ecirc;n dương nh&acirc;n kỷ niệm 85 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng - Ảnh minh họa. Nguồn: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c gương đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020 tại chương tr&igrave;nh kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 &ndash; 03.02.2020) trong th&aacute;ng 02.2020 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Số lượng được tuy&ecirc;n dương dự kiến 90 đồng ch&iacute;.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 242, 204); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33176/logo%2090nam%202.png" style="width:120px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><strong>TI&Ecirc;U CHUẨN ĐỂ GIỚI THIỆU</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">- L&agrave; đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam, độ tuổi kh&ocirc;ng qu&aacute; 35 tuổi (sinh từ năm 1985 trở lại đ&acirc;y).</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">- Chấp h&agrave;nh tốt c&aacute;c chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, Điều lệ Đảng; đảng vi&ecirc;n trẻ trong tuổi Đo&agrave;n phải chấp h&agrave;nh tốt Điều lệ Đo&agrave;n.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">- C&oacute; phẩm chất đạo đức tốt, c&oacute; uy t&iacute;n trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong lao động, c&ocirc;ng t&aacute;c, trong thực hiện nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nhiệm vụ ch&iacute;nh trị được giao.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">- Năm 2019 được xếp loại đảng vi&ecirc;n &ldquo;Ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ&rdquo; trở l&ecirc;n, kh&ocirc;ng c&oacute; năm n&agrave;o xếp loại &ldquo;Kh&ocirc;ng ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ&rdquo;.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">- Kh&ocirc;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh xem x&eacute;t hoặc bị xử l&yacute; kỷ luật tại thời điểm đề xuất tuy&ecirc;n dương.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">-<em><strong> Đạt 01 trong c&aacute;c danh hiệu, giải thưởng sau:</strong></em>&nbsp;C&aacute;c danh hiệu, giải thưởng của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 7, Chương III, Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022&nbsp;<em>(ban h&agrave;nh k&egrave;m Quyết định số 602-QĐ/TĐTN-VP ng&agrave;y 26/7/2019 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n);</em>&nbsp;danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; TP. Hồ Ch&iacute; Minh; danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; TP. Hồ Ch&iacute; Minh; danh hiệu &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường, x&atilde;, thị trấn ti&ecirc;u biểu&rdquo; cấp Th&agrave;nh phố; danh hiệu &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n tiểu biểu&rdquo; cấp Th&agrave;nh phố; danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n l&agrave;m kinh tế giỏi&rdquo; cấp Th&agrave;nh phố; danh hiệu &ldquo;Thủ lĩnh Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; cấp Th&agrave;nh phố; danh hiệu &ldquo;Chiến sĩ Qu&acirc;n h&agrave;m xanh trẻ giỏi ti&ecirc;u biểu&rdquo; cấp Th&agrave;nh phố; danh hiệu &ldquo;C&aacute;n bộ Chiến sĩ Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam trẻ, giỏi ti&ecirc;u biểu xứng danh Bội đội Cụ Hồ&rdquo; cấp Th&agrave;nh phố; danh hiệu &ldquo;Chiến sĩ D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ trẻ, giỏi ti&ecirc;u biểu&rdquo; cấp Th&agrave;nh phố.</span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Căn cứ danh s&aacute;ch r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu đạt c&aacute;c danh hiệu, giải thưởng của Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong giai đoạn &nbsp;2016 - 2020 <em>(phụ lục đ&iacute;nh k&egrave;m), </em>Ban Thường vụ Quận - Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n r&agrave; so&aacute;t, b&igrave;nh chọn v&agrave; đề xuất tuy&ecirc;n dương <strong>01 đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu.</strong> Tr&ecirc;n cơ sở đề xuất của c&aacute;c đơn vị, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ xem x&eacute;t, quyết định.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><strong>Hồ sơ giới thiệu</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">- C&ocirc;ng văn giới thiệu của cơ sở Đo&agrave;n (c&oacute; &yacute; kiến x&aacute;c nhận của cấp ủy).</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">- Danh s&aacute;ch đại biểu đề xuất tuy&ecirc;n dương (Mẫu 1).</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">- Phiếu khai th&agrave;nh t&iacute;ch đại biểu đề xuất tuy&ecirc;n dương (Mẫu 2).</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">- Bản sao kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch chất lượng đảng vi&ecirc;n năm 2019.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">- Bản sao c&aacute;c giấy chứng nhận, bằng khen đạt c&aacute;c danh hiệu, giải thưởng tại mục II.2 của th&ocirc;ng bao n&agrave;y.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">- 01 file mềm ảnh 3x4 v&agrave; c&aacute;c file mềm ảnh hoạt động kh&aacute;c.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><strong><em><span style="font-size:14px">Tải c&aacute;c văn bản:</span></em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/extensionfiles/12/ICON-WORD_1.gif" style="height:15px; width:16px" />&nbsp;<a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/news/2020/2/19918/1269tbtv-Binh%20chon%20Dang%20vien%20tre%20tieu%20bieu.docx">Th&ocirc;ng b&aacute;o</a></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/extensionfiles/12/ICON-WORD_1.gif" style="font-size:14px; height:15px; text-align:justify; width:16px" />&nbsp;<a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/news/2020/2/19918/kem%201269tbtv-mau%201%20DS%20trich%20ngang.docx">Mẫu 1</a></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/extensionfiles/12/ICON-WORD_1.gif" style="font-size:14px; height:15px; text-align:justify; width:16px" />&nbsp;<a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/news/2020/2/19918/kem%201269tbtv-mau%202%20phieu%20khai%20thanh%20tich.docx">Mẫu 2</a></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Quận - Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n gửi hồ sơ theo quy định bằng văn bản v&agrave; tập tin dữ liệu về Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n th&ocirc;ng qua Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; qua hộp thư điện tử: <a href="mailto:bantochuctdtphcm@gmail.com">bantochuctdtphcm@gmail.com</a>; đồng thời nhập th&ocirc;ng tin của tập thể (hoặc c&aacute; nh&acirc;n) được đề xuất tuy&ecirc;n dương theo đường dẫn trực tuyến bit.ly/tuyen_duong_dang_vien_tre_tieu_bieu_2020 <strong>trước 17g30 ngày 14.02.2020 (thứ S&aacute;u). </strong></span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>L.D.</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;