Tiếp nối truyền thống đáng tự hào của tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">S&aacute;ng 3/2, Đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM đ&atilde; đến ch&uacute;c mừng Th&agrave;nh ủy TPHCM nh&acirc;n kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); B&aacute;o c&aacute;o về kết quả tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Th&agrave;nh đo&agrave;n ph&aacute;t động. Tiếp đo&agrave;n c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Lưu Quang, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TPHCM; V&otilde; Thị Dung, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM; đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban Đảng của Th&agrave;nh ủy.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33158/thanhuytphcm.jpg" style="height:444px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TPHCM Trần Lưu Quang v&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM V&otilde; Thị Dung chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng Đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&aacute;o c&aacute;o về kết quả tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam, B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM Phạm Hồng Sơn cho biết, đợt sinh hoạt n&agrave;y được triển khai từ th&aacute;ng 9/2019 với nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh cụ thể đ&atilde; được ho&agrave;n th&agrave;nh. Cụ thể, đ&atilde; x&acirc;y dựng mới được 4/5 căn nh&agrave; cho đảng vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn ở huyện Cần Giờ, Nh&agrave; B&egrave;, H&oacute;c M&ocirc;n, B&igrave;nh Ch&aacute;nh; thực hiện cải tạo, l&agrave;m mới h&agrave;nh lang 2 tuyến k&ecirc;nh tại Quận 12; hỗ trợ x&acirc;y dựng 2 c&acirc;y cầu tại B&igrave;nh Ch&aacute;nh v&agrave; Nh&agrave; B&egrave; (sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh cả 2 c&ocirc;ng tr&igrave;nh trong th&aacute;ng 2).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn, cũng trong đợt n&agrave;y, hơn 40.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia Hội thi trực tuyến &ldquo;T&igrave;m hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam&rdquo; do Trung ương Đo&agrave;n tổ chức, trong đ&oacute; đ&atilde; đạt 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến kh&iacute;ch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n đ&atilde; ban h&agrave;nh Hướng dẫn tổ chức kết nạp &ldquo;Lớp đo&agrave;n vi&ecirc;n 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam&rdquo; v&agrave; trao danh s&aacute;ch đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho cấp Đảng ủy. Từ th&aacute;ng 10/2019 đến nay, đ&atilde; kết nạp 10.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 2.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được kết nạp Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP phối hợp b&aacute;o Tuổi Trẻ ph&aacute;t động cuộc thi viết &ldquo;Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng&rdquo; với 2.823 b&agrave;i dự thi; tổ chức Hội thi &ldquo;Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam&rdquo; thu h&uacute;t gần 500.000 lượt đội vi&ecirc;n tham gia. Th&agrave;nh đo&agrave;n TP cũng đ&atilde; tổ chức 2 &ldquo;Ng&agrave;y lao động Cộng sản&rdquo; thu h&uacute;t h&agrave;ng ng&agrave;n đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ri&ecirc;ng về c&aacute;c hoạt động chăm lo Tết Canh T&yacute; năm 2020, Th&agrave;nh đo&agrave;n đ&atilde; vận động 40,1 tỷ đồng hỗ trợ tr&ecirc;n 100.000 trường hợp v&agrave; chăm lo c&aacute;c đối tượng ch&iacute;nh s&aacute;ch tại v&ugrave;ng căn cứ của Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TPHCM Trần Lưu Quang đ&aacute;nh gi&aacute; cao những kết quả Th&agrave;nh đo&agrave;n TP đ&atilde; đạt được thời gian qua. Đồng ch&iacute; mong muốn, Ban Thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM tiếp tục ph&aacute;t huy tốt những truyền thống của Th&agrave;nh đo&agrave;n TP v&agrave; c&oacute; những c&aacute;ch l&agrave;m mới, hiệu quả. Trong c&aacute;c hoạt động đo&agrave;n, trước hết cần chuẩn bị tốt &yacute; tưởng, c&aacute;ch l&agrave;m v&agrave; nguồn lực để thực hiện.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Một trong những nhiệm vụ quan trọng l&agrave; chuẩn bị đội ngũ l&atilde;nh đạo cho Th&agrave;nh đo&agrave;n, cũng như l&atilde;nh đạo TP. Ban Thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n cần r&agrave; so&aacute;t lại c&aacute;c cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch trong việc đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng&hellip; c&aacute;n bộ; xem x&eacute;t kiến nghị cấp tr&ecirc;n th&aacute;o gỡ nếu c&oacute; kh&oacute; khăn, vướng mắc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TPHCM Trần Lưu Quang ch&uacute;c Ban Thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM trong năm 2020 đạt nhiều thắng lợi, c&oacute; th&ecirc;m dấu ấn mới, tiếp nối truyền thống đ&aacute;ng tự h&agrave;o của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">S. Hải - TheoThanhuytphcm.vn</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;