Khai mạc triển lãm ảnh “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px">S&aacute;ng 03.02, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức khai mạc triển l&atilde;m ảnh kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 - 03.02.2020) với chủ để&nbsp;&ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&rdquo;.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33157/IMG_9723%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn c&ugrave;ng với đại biểu tham quan khu vực&nbsp;triển l&atilde;m ảnh với chủ để Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Triển l&atilde;m ảnh k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 03.02 đến 16.02.2020 tại sảnh triển l&atilde;m Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, được thể hiện qua 02 phần ch&iacute;nh: Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Triển l&atilde;m giới thiệu những h&igrave;nh ảnh tư liệu về qu&aacute; tr&igrave;nh th&agrave;nh lập v&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; giới thiệu h&igrave;nh ảnh c&aacute;c kỳ Đại hội Đảng Bộ Th&agrave;nh phố v&agrave; Đại hội Đảng to&agrave;n quốc; những hoạt động, phong tr&agrave;o của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố trong việc tham gia x&acirc;y dựng Đảng, tham gia bảo vệ, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đề nghị c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n t&iacute;ch cực tuy&ecirc;n truyền rộng r&atilde;i nội dung hoạt động n&agrave;y đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại đơn vị, đồng thời chỉ đạo c&aacute;c chi Đo&agrave;n đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tổ chức tham quan c&aacute;c khu vực triển l&atilde;m gắn với những hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33157/IMG_9745.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c Đại biểu tham quan triển l&atilde;m.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam l&agrave; một dịp quan trọng để mỗi tổ chức cơ sở Đo&agrave;n, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố c&ugrave;ng &ocirc;n lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời tự m&igrave;nh n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; c&oacute; những h&agrave;nh động cụ thể, g&oacute;p sức x&acirc;y dựng Đảng ta ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh. Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&ocirc;m nay cần &yacute; thức phải trang bị tri thức, kỹ năng, tinh thần t&igrave;nh nguyện, x&acirc;y dựng lối sống đẹp, kh&ocirc;ng ngừng học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Người đ&atilde; s&aacute;ng lập, r&egrave;n luyện v&agrave; l&atilde;nh đạo Đảng ta. Ch&uacute;c c&aacute;c đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch xứng đ&aacute;ng v&agrave; tự h&agrave;o l&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Lực lượng kế thừa sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&quot;, anh Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">* C&ugrave;ng ng&agrave;y, tại ph&ograve;ng truyền thống Nh&agrave; Văn h&oacute;a&nbsp;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, c&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute; Trần Đ&igrave;nh H&ugrave;ng - Nh&agrave; Văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Trần Thị Kim Phụng - Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn Đại Dương - H&atilde;ng phim Trẻ; đồng ch&iacute; Nguyễn Xu&acirc;n Thụ - Trung t&acirc;m Hỗ trợ c&ocirc;ng nh&acirc;n thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; vinh dự trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33157/IMG_9766.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">TH&Uacute;Y NHI</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;