TP.HCM: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 04.01, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020).</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/to%20khuc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự buổi lễ c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trương Mỹ Hoa &ndash; Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Nguyễn Th&agrave;nh Phong - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh, V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u - UV. BTV Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo v&agrave; nguy&ecirc;n Th&agrave;nh phố, c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&aacute;c thời kỳ,&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/e54ca2a06e13974dce02.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Sinh vi&ecirc;n 5 tốt - Nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao của Th&agrave;nh phố&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; &ocirc;n lại truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn &ndash; Gia Định &ndash; TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; thể hiện quyết t&acirc;m của tuổi trẻ tiếp bước cha anh, trong giai đoạn x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc hiện nay, l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao của th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; cả nước n&oacute;i chung thực hiện sứ mệnh cao qu&yacute; m&agrave; Đảng, Nh&agrave; nước, Nh&acirc;n giao ph&oacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố mang tr&ecirc;n m&igrave;nh tr&aacute;ch nhiệm l&agrave;m cho đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng to đẹp hơn, đ&agrave;ng ho&agrave;n hơn như lời B&aacute;c dặn. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để l&agrave;m được điều đ&oacute;, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương cho biết, &ldquo;mỗi học sinh, sinh vi&ecirc;n đ&atilde; v&agrave; đang kh&ocirc;ng ngừng t&iacute;ch lũy tri thức, s&aacute;ng tạo, say m&ecirc; nghi&ecirc;n cứu khoa học, x&acirc;y dựng lối sống đẹp, biết quan t&acirc;m, chia sẻ tr&aacute;ch nhiệm c&ugrave;ng cộng đồng, x&atilde; hội, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, xung k&iacute;ch đi trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; phong tr&agrave;o học sinh, sinh c&aacute;c cấp. Tất cả những điều n&agrave;y, đ&atilde; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; khẳng định gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố hiện nay, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, Học sinh 3 tốt v&agrave; cao hơn nữa l&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/sv%205%20tot.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Sinh vi&ecirc;n 5 tốt - Mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tự h&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao 70 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội l&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, tuy&ecirc;n dương 11 tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt v&agrave; 211 điển h&igrave;nh Sinh vi&ecirc;n 5 tốt năm 2019; trao bằng khen UBND Th&agrave;nh phố 35 Sinh vi&ecirc;n 5 tốt đạt danh hiệu li&ecirc;n tục nhiều năm.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/trao%20hoc%20bong.jpg" style="height:350px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Trao tặng học bổng cho 70 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong số 211 điển h&igrave;nh Sinh vi&ecirc;n 5 tốt được tuy&ecirc;n dương, c&oacute; thể kể đến sinh vi&ecirc;n Ho&agrave;ng Trung Hiếu &ndash; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019, giải Nh&igrave; cuộc thi thi Nh&agrave; s&aacute;ng tạo Việt Nam với Intel Galileo lần 2; Sinh vi&ecirc;n Phan Anh Vũ, Ủy vi&ecirc;n BTK Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương 3 năm liền; Giải nhất cuộc thi Olympic Vậy l&yacute; Sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc năm 2019; Sinh vi&ecirc;n Nguyễn Ho&agrave;ng Danh &ndash; Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương hai năm li&ecirc;n tiếp, đạt giải nh&igrave; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học&rdquo; cấp Bộ năm 2018, Thủ khoa tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cạnh đ&oacute;, trong năm 2019, học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c rất đỗi tự h&agrave;o khi c&oacute; những tấm gương kh&ocirc;ng chỉ học tập tốt m&agrave; c&ograve;n c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc tr&ecirc;n đấu trường quốc tế như sinh vi&ecirc;n Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n (C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2013, Đại học T&ocirc;n Đức Thắng), L&ecirc; T&uacute; Chinh (C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2016, trường Đại học Sư phạm Thể thao Thể thao TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; gi&uacute;p đội tuyển Việt Nam gi&agrave;nh nhiều Huy chương v&agrave;ng tại SEA Games 30; bạn Nguyễn Anh Qu&acirc;n &ndash; Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh với t&igrave;nh cảm nồng n&agrave;n d&agrave;nh cho loại h&igrave;nh nghệ thuật truyền thống d&acirc;n tộc, đặc biệt l&agrave; trong nghệ thuật H&aacute;i Bội, bạn đ&atilde; gi&agrave;nh được giải thưởng lớn cuộc thi giới thiệu văn h&oacute;a của giới trẻ khu vực ch&acirc;u &Aacute; &ndash; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ buổi lễ, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được thưởng thức c&aacute;c tổ kh&uacute;c nghệ thuật t&aacute;i hiện phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định &ndash; Chợ Lớn &ndash; TP. Hồ Ch&iacute; Minh qua ca m&uacute;a&ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i ngọn lửa Trần Văn Ơn&rdquo;, &ldquo;Chết v&igrave; Tổ quốc &ndash; Chết vẫn sống&rdquo;, &ldquo;Kh&aacute;t vọng h&ograve;a b&igrave;nh &ndash; Độp lập d&acirc;n tộc &ndash; Chống n&ocirc; lệ&rdquo;,&ldquo;B&agrave;i ca sinh vi&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Kh&aacute;t vọng từ ngọn lửa thi&ecirc;ng&rdquo;, &ldquo;H&agrave;nh kh&uacute;c sinh vi&ecirc;n&rdquo;,&hellip; Những ca kh&uacute;c tr&agrave;n đầy kh&iacute; thế h&agrave;o h&ugrave;ng v&agrave; cảm x&uacute;c được biểu diễn bởi c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c văn nghệ sĩ trẻ v&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n, th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/e0531423c89031ce6881.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/ca%20khuc.jpg" style="height:363px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/e5b610d9de6a27347e7b.jpg" style="height:333px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với t&igrave;nh cảm tri &acirc;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tặng hoa tri &acirc;n c&aacute;c Ba M&aacute; phong tr&agrave;o; kết hợp giới thiệu cổng th&ocirc;ng tin về Ba M&aacute; phong tr&agrave;o; ra mắt bi&ecirc;n ni&ecirc;n sự kiện truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố trực tuyến.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/ruoc%20duoc%202.jpg" style="height:491px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Hội rước đuốc về c&aacute;c địa điểm truyền thống</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay sau buổi lễ, c&aacute;c nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n rước đuốc về c&aacute;c địa chỉ truyền thống (trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM, trường Đại học B&aacute;ch Khoa - ĐHQG-HCM, trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM; trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh). </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại c&aacute;c địa điểm n&agrave;y ngay sau đ&oacute; sẽ diễn ra c&aacute;c Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n ch&agrave;o mừng kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020).</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 235, 255); overflow: auto;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/78d6925650e5a9bbf0f4.jpg" style="border-style:solid; border-width:2px; height:274px; width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố </span></em><span style="font-size:14px"><strong>NGUYỄN TH&Agrave;NH PHONG</strong>&nbsp;<em>đ</em></span><em><span style="font-size:14px"><em>&atilde;</em> đề nghị:</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>(1) Cấp ủy, ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp</strong>: cần thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c hoạt động ph&ugrave; hợp để lắng nghe c&aacute;c &yacute; kiến g&oacute;p &yacute;, hiến kế, đề xuất của thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n để bổ sung v&agrave;o nội dung c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo điều h&agrave;nh h&agrave;ng năm của địa phương, đơn vị m&igrave;nh. Đồng thời x&acirc;y dựng danh mục c&aacute;c chương tr&igrave;nh, đề &aacute;n để Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng tham gia thực hiện, trọng t&acirc;m l&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, đề &aacute;n thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội; Đề &aacute;n quy hoạch x&acirc;y dựng Khu đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo; Đề &aacute;n x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh; Đề &aacute;n x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh Trung t&acirc;m t&agrave;i ch&iacute;nh khu vực v&agrave; quốc tế,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>(2) Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n Việt Nam thành ph&ocirc;́&nbsp;</strong>cần tập trung n&acirc;ng chất các phong trào hành đ&ocirc;̣ng cách mạng, tạo m&ocirc;i trường đ&ecirc;̉ học sinh, sinh vi&ecirc;n học t&acirc;̣p, r&egrave;n luyện kỹ năng trở thành những c&ocirc;ng d&acirc;n ưu tú của thành ph&ocirc;́ và của đ&acirc;́t nước. Đặc biệt, tổ chức c&oacute; hiệu quả c&aacute;c hoạt động hưởng ứng triển khai chủ đề năm 2020: &ldquo;Năm đẩy mạnh hoạt động văn h&oacute;a v&agrave; x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị&rdquo; trong đ&ocirc;ng đảo học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nghi&ecirc;n cứu, cụ thể h&oacute;a c&aacute;c nội dung trong kế hoạch chỉ đạo điều h&agrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội h&agrave;ng năm của th&agrave;nh phố v&agrave;o nghị quyết của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tổ chức v&agrave; ph&aacute;t động, tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tham gia g&oacute;p sức v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>(3) Đối với c&aacute;c bạn học sinh sinh vi&ecirc;n:&nbsp;</strong>L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố khẳng định sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trong c&acirc;u chuyện về học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, lao động s&aacute;ng tạo v&agrave; khởi nghiệp. T&ocirc;i nhận thấy c&aacute;c bạn lu&ocirc;n tr&agrave;n đầy nhiệt huyết v&agrave; c&oacute; nhiều tiềm năng đ&oacute;ng g&oacute;p cho th&agrave;nh phố. C&aacute;c bạn c&oacute; rất nhiều &yacute; tưởng v&agrave; c&aacute;c bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hiện thực h&oacute;a n&oacute;.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thực tiễn cho ta thấy, những người th&agrave;nh c&ocirc;ng đều lu&ocirc;n biết nu&ocirc;i dưỡng niềm đam m&ecirc; v&agrave; kh&aacute;t vọng của m&igrave;nh, cũng như c&oacute; sự nỗ lực tự th&acirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng lớn. Nếu như c&aacute;c bạn muốn l&agrave;m được điều g&igrave; đ&oacute; lớn lao hơn cho Th&agrave;nh phố, ngay từ b&acirc;y giờ c&aacute;c bạn phải nỗ lực học tập tiếp cận tri thức, tiếp cận c&aacute;i mới tiến bộ để t&iacute;ch lũy h&agrave;nh trang cho chặng đường dấn th&acirc;n ph&iacute;a trước. Đồng thời, tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; hiệu quả hơn nữa c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng do tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Hội sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố ph&aacute;t động.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>L&agrave; người gắn b&oacute; v&agrave; trưởng th&agrave;nh từ thực tiễn hoạt động phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, t&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố lu&ocirc;n theo d&otilde;i, đồng h&agrave;nh tr&ecirc;n mỗi bước đi của c&aacute;c bạn. Thực sự x&uacute;c động khi được đứng ở đ&acirc;y để n&oacute;i với c&aacute;c bạn về truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng v&agrave; đầy vinh quang của c&aacute;c thế hệ học sinh sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Họ đ&atilde; sống, chiến đấu, học tập v&agrave; lao động với tr&aacute;i tim nhiệt huyết của tuổi trẻ v&agrave; bằng t&igrave;nh y&ecirc;u nồng n&agrave;n với Th&agrave;nh phố n&agrave;y. V&agrave;, t&ocirc;i cũng mong muốn được nh&igrave;n thấy điều đ&oacute; ở tất cả c&aacute;c bạn học sinh sinh vi&ecirc;n thế hệ h&ocirc;m nay.</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/nvhsv.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; height:399px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Th&aacute;ng 10/2019, Th&agrave;nh phố đ&atilde; kh&aacute;nh th&agrave;nh C&ocirc;ng tr&igrave;nh Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh được Th&agrave;nh ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố quyết định chủ trương với tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 3,5 hecta, tặng sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố nh&acirc;n dịp Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IV&nbsp;v&agrave; cũng l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh, Sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Điều n&agrave;y đ&atilde; thể hiện sự quan t&acirc;m rất lớn của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố đối với nguồn nh&acirc;n lực tương lai của Th&agrave;nh phố - Ảnh: Theo website Th&agrave;nh ủy.</em></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN &ndash; QUAN AN &ndash; NGỌC THẢO &ndash; TH&Uacute;Y NHI</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;