Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Phan Thị Thanh Phương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Vừa qua,&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a V (Nhi&ecirc;̣m kỳ 2015 - 2020) đ&atilde; tổ chức Hội nghị lần thứ 15 hiệp thương đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33104/2ce0f67056ecafb2f6fd.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương (thứ hai) từ phải sang</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương hiện l&agrave; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đảng ủy vi&ecirc;n Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy Khối phong tr&agrave;o cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Đồng ch&iacute; Thanh Phương&nbsp;<span style="font-family:inherit">c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Hội tại cơ sở l&agrave; Chủ tịch Hội Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố,...</span></span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trước đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; được Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy B&igrave;nh T&acirc;n nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ th&aacute;ng 10.2019.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33104/52dc0171a1ed58b301fc.jpg" style="height:421px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Trao tặng qu&agrave; cho đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tại hội nghị, Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi tặng đến đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn m&oacute;n qu&agrave; như lời cảm ơn đồng ch&iacute; đ&atilde; lu&ocirc;n nỗ lực để dẫn dắt phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Hiện nay, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&oacute; 59 cơ sở hội v&agrave; hơn 400.000 hội vi&ecirc;n. Hướng đến ch&agrave;o mừng kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh - Sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c cơ sở Hội đ&atilde; v&agrave; đang tổ chức nhiều hoạt động gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, &yacute; thức, tr&aacute;ch nhiệm của học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong giai đoạn hiện nay; n&ecirc;u cao tinh thần hiếu học, ham m&ecirc; nghi&ecirc;n cứu khoa học, sống đẹp, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">HUỲNH NGỌC - HỒNG TIẾN</span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;