Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói chuyện với thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn lớp trẻ tiếp bước truyền thống cha anh, thấy được th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng l&agrave; to lớn v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm giữ g&igrave;n, ph&aacute;t huy n&acirc;ng th&agrave;nh quả ấy l&ecirc;n tầm cao mới.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng 22-11, tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đ&atilde; c&oacute; buổi n&oacute;i chuyện chuy&ecirc;n đề &quot;L&yacute; tưởng của thanh ni&ecirc;n trong thời đại ng&agrave;y nay&quot; với c&aacute;c bạn trẻ cả nước. Tham dự c&oacute; hơn 300 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Mở đầu buổi n&oacute;i chuyện, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết b&agrave;y tỏ rất vui khi tuổi trẻ ng&agrave;y nay ph&aacute;t triển v&agrave; đi đ&uacute;ng theo định hướng của Đảng. &quot;Tuổi trẻ Việt Nam c&oacute; sự ph&aacute;t triển về nhiều mặt. T&ocirc;i c&oacute; niềm tin thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiến l&ecirc;n những đỉnh cao tr&iacute; tuệ của nh&acirc;n loại. Tuy c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn, hạn chế nhưng chắc chắn ch&uacute;ng ta sẽ về đến đ&iacute;ch&quot; - nguy&ecirc;n Chủ tịch nước gửi gắm.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33016/IMG_8332.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vẫn lu&ocirc;n đau đ&aacute;u t&igrave;nh h&igrave;nh đất nước&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ: <em>&quot;D&ugrave; đ&atilde; nghỉ hưu nhiều năm. Thỉnh thoảng vẫn c&oacute; anh em gh&eacute; thăm, gặp gỡ, th&acirc;n t&igrave;nh. Điều đ&oacute; l&agrave;m t&ocirc;i rất hạnh ph&uacute;c&quot;. </em>&Ocirc;ng b&agrave;y tỏ vẫn lu&ocirc;n đau đ&aacute;u t&igrave;nh h&igrave;nh đất nước, nhất l&agrave; những vấn đề li&ecirc;n quan đến sự ph&aacute;t triển, an ninh, chủ quyền đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Gửi t&acirc;m tư đến thế hệ trẻ, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước mong muốn tuổi trẻ phải c&oacute; l&yacute; tưởng, mục đ&iacute;ch. L&yacute; tưởng của thanh ni&ecirc;n n&oacute;i gọn l&agrave; l&yacute; tưởng của Đảng; x&acirc;y dựng một đất nước Việt Nam gi&agrave;u mạnh, s&aacute;nh vai c&ugrave;ng với bạn b&egrave; năm ch&acirc;u theo định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33016/IMG_8517.JPG" style="height:335px; width:600px" /><br /> <em>C&aacute;c bạn trẻ chụp h&igrave;nh lưu niệm với nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong bối cảnh hiện nay, t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; trong nước diễn ra rất phức tạp, muốn theo l&yacute; tưởng của m&igrave;nh kh&ocirc;ng đơn giản. Nhiều tổ chức, thế lực th&ugrave; địch xuy&ecirc;n tạc về x&atilde; hội chủ nghĩa l&agrave; lỗi thời. Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết n&oacute;i&quot; &quot;Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; khẳng định x&atilde; hội chủ nghĩa l&agrave; một x&atilde; hội tốt đẹp, kh&ocirc;ng c&oacute; người b&oacute;c lột người, kinh tế ph&aacute;t triển, nền kinh tế đậm đ&agrave; bản sắc d&acirc;n tộc, đo&agrave;n kết gắn b&oacute; giữa c&aacute;c d&acirc;n tộc với nhau...&quot;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển sẽ c&oacute; chuyện n&agrave;y chuyện kia, c&oacute; sai s&oacute;t nhưng &ocirc;ng mong rằng tuổi trẻ vững niềm tin đi theo Đảng, vững niềm tin về l&yacute; tưởng m&igrave;nh đ&atilde; chọn. Niềm tin đ&oacute; bao nhi&ecirc;u đồng ch&iacute;, đồng b&agrave;o ch&uacute;ng ta đ&atilde; ng&atilde; xuống mới c&oacute; được. Họ mong muốn một nước Việt Nam sau n&agrave;y độc lập, tự do, ph&aacute;t triển vững mạnh đi theo định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Trong thời b&igrave;nh, nhiệm vụ của ch&uacute;ng ta tuy thầm lặng nhưng cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần ki&ecirc;n quyết, gian nan trong bối cảnh t&igrave;nh h&igrave;nh quốc tế c&oacute; sự cạnh tranh, ch&egrave;n &eacute;p gay gắt. Nhưng d&ugrave; c&oacute; gian nan, hiểm nguy th&igrave; cũng phải vượt l&ecirc;n để gi&agrave;nh thắng lợi</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Được biết, đ&acirc;y l&agrave; hoạt động trong sự kiện Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ II, năm 2019 với chủ đề: &quot;S&aacute;ng m&atilde;i niềm tin theo Đảng&quot; do Trung ương Đo&agrave;n tổ chức&nbsp;từ ng&agrave;y 21 đến ng&agrave;y 23-11 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">Theo Phan Anh (B&aacute;o Người Lao Động)</span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">Ảnh: Xu&acirc;n Vĩnh</span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;