Khai mạc Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong>(Thanhuytphcm.vn) - S&aacute;ng 21/11, Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc 2019 - lần II với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i niềm tin theo Đảng&rdquo; &ndash; Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức hướng tới kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 &ndash; 3/2/2020) &ndash; đ&atilde; khai mạc tại TPHCM.</strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33015/1.jpg" style="height:381px; width:600px" /></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Tham dự c&oacute;: B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Li&ecirc;n hoan Nguyễn Ngọc Lương; TS B&ugrave;i Thế Đức, Ph&oacute; Chủ tịch chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Hội đồng L&yacute; luận ph&ecirc; b&igrave;nh văn học - nghệ thuật Trung ương, nguy&ecirc;n Ph&oacute; trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương; Ph&oacute; Chủ tịch chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng quốc gia Khuất Việt H&ugrave;ng; Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đảng ủy, nguy&ecirc;n Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 7; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp&hellip; c&ugrave;ng 90 th&iacute; sinh xuất sắc của 50 tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n, đo&agrave;n trực thuộc về dự Hội thi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi 2019 - lần II.</p> <p><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc 2019 diễn ra từ ng&agrave;y 21 đến 23/11 với nhiều hoạt động, trong đ&oacute; trọng t&acirc;m l&agrave; v&ograve;ng b&aacute;n kết v&agrave; chung kết xếp hạng Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc 2019 - lần II. Sơ khảo từ 15/10, Ban Tổ chức đ&atilde; nhận được 129 b&agrave;i dự thi. Qua 10 ng&agrave;y tổ chức b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, đ&atilde; c&oacute; tr&ecirc;n 3 triệu người tiếp cận c&aacute;c video của th&iacute; sinh, tr&ecirc;n 58 triệu lượt hiển thị c&aacute;c video tr&ecirc;n facebook (th&iacute; sinh c&oacute; điểm b&igrave;nh chọn cao nhất thuộc tỉnh đo&agrave;n Hải Dương c&oacute; gần 200.000 lượt xem, chia sẻ, b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c). Qua việc b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n fanpage v&agrave; chấm điểm đề cương, clip dự thi, Hội đồng chuy&ecirc;n gia đ&atilde; chọn 90 th&iacute; sinh c&oacute; tổng điểm cao nhất v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết, tiếp tục tranh t&agrave;i chọn ra 12 th&iacute; sinh xuất sắc nhất cho v&ograve;ng chung kết xếp hạng.&nbsp;</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Trung tướng Phạm Văn Dỹ báo cáo chuyên đề &quot;Tình hình biển Đông trong giai đoạn hiện nay&quot; cho các đại biểu tham gia Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc 2019" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/21112019F7420F2D/3.JPG" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /><em>Trung tướng Phạm Văn Dỹ b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &quot;T&igrave;nh h&igrave;nh biển Đ&ocirc;ng trong giai đoạn hiện nay&quot; cho c&aacute;c đại biểu tham gia Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc 2019</em></div> <p><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Tại Li&ecirc;n hoan, ngo&agrave;i Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi, c&aacute;c đại biểu, th&iacute; sinh c&ograve;n được tham quan Trung t&acirc;m triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&rdquo; tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TPHCM; nghe b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c chuy&ecirc;n đề: &ldquo;L&yacute; tưởng của thanh ni&ecirc;n trong thời đại ng&agrave;y nay&rdquo;, &ldquo;T&igrave;nh h&igrave;nh biển Đ&ocirc;ng trong giai đoạn hiện nay&rdquo;, &ldquo;T&igrave;nh h&igrave;nh An to&agrave;n giao th&ocirc;ng ở Việt Nam hiện nay&rdquo; do c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đảng ủy, nguy&ecirc;n Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 7 v&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia Khuất Việt H&ugrave;ng b&aacute;o c&aacute;o.</span></p> <p><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Ph&aacute;t biểu khai mạc Li&ecirc;n hoan, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Li&ecirc;n hoan b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần n&agrave;y được tổ chức với mong muốn tạo m&ocirc;i trường để đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c cấp c&oacute; điều kiện học tập, nghi&ecirc;n cứu, r&egrave;n luyện, trau dồi kỹ năng, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ; g&oacute;p phần củng cố, kiện to&agrave;n, n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c cấp v&agrave; tuyển chọn những b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n xuất sắc để bổ sung cho đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cấp Trung ương của Đo&agrave;n.&nbsp;</span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>Ngọc Tuyết</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;