Xúc động Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 17/11, Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia phối hợp với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức lễ tưởng niệm c&aacute;c nạn nh&acirc;n tử vong do tai nạn giao th&ocirc;ng tại Hội trường Thống Nhất. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n được tổ chức từ năm 2012 đến nay.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Dự lễ tưởng niệm c&oacute; Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia Trương H&ograve;a B&igrave;nh; Ph&oacute; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ giao th&ocirc;ng vận tải, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia Nguyễn Văn Thể c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở ban ng&agrave;nh, hơn 1.200 người đại diện cho c&aacute;c lực lượng, tổ chức đo&agrave;n thể v&agrave; gia đ&igrave;nh 10 nạn nh&acirc;n tử vong do tai nạn giao th&ocirc;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33009/1%20(10).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm 2019 l&agrave; năm thứ 8 TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&ugrave;ng với Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia v&agrave; c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trong cả nước tổ chức lễ tưởng niệm c&aacute;c nạn nh&acirc;n tử nạn do tai nạn giao th&ocirc;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một sự kiện đặc biệt, mang nhiều &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn, thiết thực nhằm cảnh b&aacute;o cho to&agrave;n x&atilde; hội về thảm họa tai nạn giao th&ocirc;ng, c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; nguy cơ g&acirc;y tai nạn giao th&ocirc;ng tại Việt Nam. Qua đ&oacute; n&acirc;ng cao nhận thức, &yacute; thức của to&agrave;n d&acirc;n trong việc chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, ph&ograve;ng tr&aacute;nh tai nạn giao th&ocirc;ng, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c lực lượng l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, g&oacute;p phần giảm thiểu tai nạn giao th&ocirc;ng. Đồng thời k&ecirc;u gọi cộng đồng gi&uacute;p đỡ, chia sẻ với những mất m&aacute;t, tổn thất của c&aacute;c nạn nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh c&aacute;c nạn nh&acirc;n do tai nạn giao th&ocirc;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại lễ tưởng niệm, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ, Chủ tịch Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia Trương H&ograve;a B&igrave;nh x&uacute;c động, n&oacute;i: &ldquo;Thiệt hại về nh&acirc;n mạng l&agrave; kh&ocirc;ng g&igrave; b&ugrave; đắp, những di chứng thương đau của tai nạn giao th&ocirc;ng l&agrave; nỗi &aacute;m ảnh kh&ocirc;ng thể x&oacute;a nh&ograve;a trong k&yacute; ức của mỗi người th&acirc;n, bạn b&egrave; người bị nạn. Đau x&oacute;t hơn, ph&iacute;a sau những c&aacute;i chết do tai nạn giao th&ocirc;ng l&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;n tổ ấm gia đ&igrave;nh bị tổn thương với h&agrave;ng chục ng&agrave;n em nhỏ mất đi cha, mẹ; h&agrave;ng ng&agrave;n bậc phụ l&atilde;o mất đi nơi nương tựa cho những năm th&aacute;ng cuối đời. Ai trong ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng đau x&oacute;t khi h&igrave;nh dung cảnh con trẻ đơn c&ocirc;i, giật m&igrave;nh thức dậy giữa đ&ecirc;m kh&oacute;c gọi t&igrave;m me, t&igrave;m cha m&agrave; kh&ocirc;ng thấy. Nỗi đau n&agrave;y l&agrave; kh&ocirc;ng thể chấp nhận được với một d&acirc;n tộc đang sống trong h&ograve;a b&igrave;nh. Nỗi đau n&agrave;y cũng l&agrave; lời nhắc nhở mỗi ch&uacute;ng ta về sự tr&acirc;n qu&yacute; kh&ocirc;ng g&igrave; so s&aacute;nh được của cuộc sống&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại đ&acirc;y, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; gửi lời thăm hỏi v&agrave; chia buồn s&acirc;u sắc đến c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; nạn nh&acirc;n tử vong do tai nạn giao th&ocirc;ng. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng k&ecirc;u gọi c&aacute;c cơ quan hữu quan của nh&agrave; nước ở Trung ương v&agrave; địa phương, c&aacute;c đơn vị, tổ chức v&agrave; t&ograve;an thể nh&acirc;n d&acirc;n nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh quy định ph&aacute;p luật về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng. C&ugrave;ng tự gi&aacute;c đ&atilde; uống rượu bia - kh&ocirc;ng l&aacute;i xe, kh&ocirc;ng ph&oacute;ng nhanh, vượt ẩu, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao th&ocirc;ng&hellip;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33009/2%20(5).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm 1993, Tổ chức H&ograve;a b&igrave;nh Đường bộ đ&atilde; khởi xướng &ldquo;Ng&agrave;y thế giới tưởng nhớ c&aacute;c nạn nh&acirc;n tai nạn giao th&ocirc;ng đường bộ. Ng&agrave;y 27/10/2005, Đại hội đồng Li&ecirc;n Hợp Quốc đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng nhận v&agrave; chọn ng&agrave;y chủ nhật tuần thứ ba của th&aacute;ng 11 h&agrave;ng năm l&agrave; Ng&agrave;y thế giới tưởng niệm nạn nh&acirc;n giao th&ocirc;ng đường bộ (hay c&ograve;n gọi l&agrave; ng&agrave;y thế giới tưởng niệm c&aacute;c nạn nh&acirc;n tử vong v&igrave; tai nạn giao th&ocirc;ng) tr&ecirc;n to&agrave;n cầu.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh tưởng niệm c&aacute;c nạn nh&acirc;n tử vọng do tai nạn giao th&ocirc;ng được truyền h&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n k&ecirc;nh HTV9 - Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, tr&ecirc;n hệ VOV1 - Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Việt Nam v&agrave; tiếp s&oacute;ng trực tiếp tr&ecirc;n VTV1 - Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam.</span></span></span></p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Mỗi năm tr&ecirc;n thế giới c&oacute; khoảng 1.200 ng&agrave;n người chết v&agrave; 50 triệu người bị thương do tai nạn giao th&ocirc;ng. Ở Việt Nam, mỗi ng&agrave;y c&oacute; 20 người tử nạn do tai nạn giao th&ocirc;ng v&agrave; l&agrave;m gần 40 người kh&aacute;c l&acirc;m v&agrave;o t&igrave;nh cảnh t&agrave;n phế suốt đời.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tại TPHCM, trong 10 th&aacute;ng đầu năm 2019 đ&atilde; xảy ra 2.605 vụ tai nạn giao th&ocirc;ng, l&agrave;m chết 531 người v&agrave; l&agrave;m bị thương 1.975 người.&nbsp;</strong></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;